Diş Hekimliği Fakültesi

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ


1. AMAÇ

Madde 1. Bu yönergenin amacı, Gazi Üniversitesi tarafından 1997 yılında uygulamaya konan Atama ve Yükseltilme Kriterlerinde günümüz şartlarına uyum sağlamak, Gazi Üniversitesi öğretim üyelerinin akademik çalışmalarında kalitenin artırılmasına yönelmek, dünyadaki ortak standartlara ulaşmak ve organizasyonlar düzenleyen, bunlara katılan, çalışmalarına atıf yapılan, tez yöneten, etik değerlere bağlı, seçkin öğretim üyeleri yetiştirilmesinin ilkelerini belirlemektir.

2. KONU VE KAPSAM

Madde 2. Bu yönerge Gazi Üniversitesi’ne bağlı, fakülte, yüksekokul ve enstitülerde öğretim üyeliğine yükseltilecek ve atanacak kişilerde aranan kriterleri düzenlemektedir.

3. GENEL İLKELER

Madde 3. Aşağıdaki Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarındaki Akademik Yükseltilme ve Atanma Uygulamalarında karşılarında belirtilen fakültelerin kriterlerini sağlama şartı aranır.

Yabancı Diller Yüksekokulu: Gazi Eğitim Fakültesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi: Fen Fakültesi/ Gazi Eğitim Fakültesi (*) 
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu: Teknoloji Fakültesi
TUSAŞ-Kazan Meslek Yüksekokulu: Teknoloji Fakültesi

(*) İlgili Fakültenin Fen alanlarındaki bölümleri için yapılacak olan Yükseltilme ve Atamalarında Fen Fakültesi kriterlerini, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler veya Eğitim Bilimleri alanlarındaki bölümleri için yapılacak olan Yükseltilme ve Atamalarında ise Gazi Eğitim Fakültesi kriterlerini sağlama şartı aranır. 

Enstitülerin disiplinlerarası anabilim dallarına yapılacak doktor öğretim üyesi kadrosuna yükseltilme ve atamalarında, söz konusu adayın doktorasını bitirdiği ilgili anabilim dalının; doçent ya da profesör kadrosuna yükseltilme ve atamalarında ise, söz konusu adayın doçentliğini aldığı ilgili temel alanın bulunduğu Fakülte kriterlerini sağlama şartı aranır.

Eğer adayın doktorasını bitirdiği anabilim dalı veya doçentliğini aldığı temel alan Üniversitemiz akademik birimlerinde yok ise adayın akademik yükseltilme ve atanma uygulamalarında hangi akademik birimin kriterlerine göre değerlendirileceği ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

4. AÇIKLAMALAR, TANIMLAR VE KISALTMALAR

Madde 4. Bu yönergede geçen açıklamalar, tanımlar ve kısaltmalar aşağıdaki gibidir.

Açıklamalar

1. Kadro başvuru tarihinin son gününden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlüğe bağlı Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Değerlendirme Komisyonu tüm başvuru dosyalarını kriterlere uygunluk açısından değerlendirir. Kriterleri sağlamayan başvurular reddedilir ve jüri değerlendirilmesine gönderilmez. Temel ve yardımcı kriterlerdeki esaslara ilişkin nihai karar Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Komisyonuna aittir. Karara itiraz Rektör Yardımcısı başkanlığında oluşturulacak olan komisyonda görüşülür.

2. Temel kriterler ve yardımcı kriterleri sağlamak amacıyla sunulan her eser aynı kategoride sadece bir kez kullanılabilir. Örneğin; bildiri özeti (tam metin olarak kongre kitabında basılanlar hariç) olarak sunulmuş bir çalışma daha sonra makale olduğunda makale kategorisinde de sunulabilir. Ayrıca temel kriterlerde kullanılan eser yardımcı kriterlerde değerlendirilmeye alınmaz.

3. Makale/kitap/bildiri/sanatsal etkinlik vb. bir bilimsel eserin doçent unvanı aldıktan sonra olarak kabul edilebilmesi için, adayın bu esere konu olan çalışmasının Üniversitelerarası Kurul’a doçentlik başvurusu için sunulmadığını kanıtlaması ve makale/eserin yayımlanmış formu üzerinde bilimsel yayının kabul edildiği tarihin Üniversitelerarası Kurul’a doçentlik başvurusu yapılan tarihten sonra olması gerekmektedir.

4. Makalenin değerlendirilmesinde, basılmış olduğu yıl derginin hangi indekste olduğu dikkate alınır.
5. DOI numarası almış çalışmalar da yayımlanmış kabul edilir. Sadece kabul yazıları ile sunulan makaleler değerlendirilmeye dâhil edilmez.

6. Tüm eserlerin alanıyla ilgili olması şartı aranır. Alanıyla ilgili olmayan eserler değerlendirilmeye dâhil edilmez.

7. Profesörlük başvurularında; aday, doçent unvanı aldıktan sonra yaptığı çalışmalarından birini başlıca araştırma eseri olarak sunmalıdır. Başlıca araştırma eseri; Sağlık Bilimleri ve Fen Bilimleri alanlarında özgün tam araştırma makalesi olmak zorundadır. Mimarlık Fakültesinde kitap olabilir. Tüm alanlarda özgün tam araştırma makalesi olmak zorundadır.

8. Uluslararası katılımlı ulusal bilimsel toplantılar uluslararası bilimsel toplantı kapsamında değerlendirilmez.

9. Tüm etkinliklerin belgelendirilmiş olması şartı aranır.

Tanımlar
a) Alan indeksi: Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının doçentlik sınavı için bilim alanlarına göre belirlediği temel alan indeksleridir.

b) Atıf: Sağlık ve fen bilimleri (mimarlık hariç) alanlarında sadece Web of Science veri tabanı değerlendirilmeye alınır.

Mimarlık, sosyal bilimler, sanat alanları ve Fen Fakültesi Matematik ve İstatistik bölümlerinde, Web of Science/SCOPUS veri tabanı kullanılarak yapılan taramalar dâhil edilir. Kitap/ kitapta bölüm atıfları ve ulusal hakemli dergilerdeki makalelere yapılan atıflar belgelendiği takdirde kabul edilir.
Adayın kendi çalışmalarına yaptığı atıflar değerlendirilmeye alınmaz.

c) Bilimsel Toplantı: Kongre, konferans, sempozyum, çalıştay, seminer vb. bilimsel/sanatsal/ mesleki nitelikteki toplantılardır.

d) Hizmet İçi Eğitim: Yetkili kuruluşlardan izin alınması koşuluyla, kamu veya özel sektördeki görevlilerin hizmete yatkınlığını sağlamak, verimliliklerini artırmak ve gelecekteki görev ve sorumlulukları için yetiştirmek amacıyla kurum içinde ya da kurum dışında, iş başında ya da iş dışında eğitici veya katılımcı olarak başvurulan kurs, seminer vb. eğitim faaliyetleridir.

e) h-indeksi: Sağlık ve Fen bilimleri alanlarında (Mimarlık, Fen Fakültesi Matematik ve İstatistik bölümlerinde, Web of Science veri tabanı kullanılarak hesaplanan sayısal değeridir.

Mimarlık, sosyal bilimler, sanat alanları ve Fen Fakültesi Matematik ve İstatistik bölümlerinde, Web of Science/ SCOPUS veri tabanı kullanılarak hesaplanan sayısal değeridir. Kitap/kitapta bölüm atıfları ve ulusal hakemli dergilerdeki makalelere yapılan atıflar belgelendiği takdirde kabul edilir.

f) İdari görev: Gazi Üniversitesi bünyesinde; Rektör Danışmanlığı/Üniversite Genel Sekreterliği veya Yardımcılığı/Enstitü Müdürlüğü veya Yardımcılığı/ Başhekimlik veya Yardımcılığı/Yüksek Okul Müdürlüğü veya Yardımcılığı/Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü veya Yardımcılığı/ Dekan Yardımcılığı/ Bölüm Başkanlığı veya Yardımcılığı/ Anabilim Dalı Başkanlığı/ Merkez Müdürlüğü veya Yardımcılığı /Rektörlük bünyesinde çalışan merkezi komisyon/kurul üyelikleri (Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Komisyonu/Merkez Yayın Komisyonu/Yurtdışı Lisansüstü Eğitim-Öğretim Takip Komisyonu/ Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülleri Komisyonu/Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu/ Gazi Üniversitesi Etik Komisyonu/ Gazi Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Başkanlığı/ Klinik Araştırmalar Yerel Etik Kurulu/ Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu/ Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü/ Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü/ Bilimsel Araştırmalar Yönetim Kurulu/ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu/ Kütüphane Komisyonu /Öğrenci Toplulukları Danışmanlığı/ AB Çerçeve Programları veya Eğitim ve Gençlik Programları Koordinatörlüğü gibi.)

g) Kitap/kitap bölümü: Alanında, ders kitapları için Üniversite Merkez Yayın Komisyonlarından geçerek onaylanmış ve ISBN numarası almış olmalıdır. Ders kitabı dışında ise tanınmış yayınevlerince yayımlanmış bilimsel/sanatsal ve ISBN numarası olan kitaplardır. Temel alanı dışındaki kitaplar kabul edilmez. Ansiklopedi maddesi kitap bölümü olarak kabul edilir. Çeviri eserler ve çeviri kitap editörlüğü kabul edilmez; Gazi Eğitim Fakültesinde, Merkez Yayın Komisyonu tarafından kabul edilen çeviri ders kitabı (yardımcı ders kitabı dâhil) sunulabilir.

h) Ödül: Alanıyla ilgili bilimsel, kamu ve uygulama kuruluşları tarafından verilen ulusal/ uluslararası ödüllerdir. Ulusal ödüller, bilimsel kuruluşlar (TÜBİTAK, TÜBA, vb.) sanayi kuruluşları veya sanatsal nitelikli kuruluşlar tarafından verilen nitelikli ödüllerdir. Yayın-teşvik/atıf ödülleri, dernekler tarafından verilen ödüller dâhil değildir.

i) Ulusal/uluslararası proje: Bakanlıklar, bilimsel kuruluşlar, kamu kuruluşları, sanayi kuruluşları, mesleki nitelikli kuruluşlar ve sanatsal nitelikli kuruluşlar tarafından yapılan ulusal/uluslararası projelerdir. Bu projelerin tamamlanmış veya devam ediyor olması gerekir. Üniversite bilimsel araştırma projeleri (BAP) değerlendirmeye alınmaz.

j) Ulusal Hakemli Dergi: Editörü ve en az beş değişik üniversitenin öğretim üyelerinden oluşmuş danışmanlar grubu olan, bilimsel/sanatsal özgün araştırma makaleleri yayımlayan, yılda en az bir kez yayımlanan ve son beş yılda düzenli olarak basılıp dağıtımı yapılmış, üniversite kütüphanelerinde veya internet üzerinden erişilebilir olan dergidir.

k) Ulusal İndeks: TÜBİTAK-ULAKBİM ulusal veri tabanıdır. (https://uvt.ulakbim.gov.tr/ dergiler)

l) Uluslararası İndeks: SCI-Expanded, SSCI, AHCI, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca Doçentlik sınavında kabul edilen alan indeksleri veya diğer uluslararası indekslerdir.

m) Yabancı Dil: Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından web sayfasında belirtilen ve kurum tarafından güncel olarak kabul edilen yabancı dillerdir. (https:// www.uak.gov.tr/kilavuzlar/dil.pdf)

n) Yabancı Dil Sınavı: Üniversitelerarası kurulun doçentlik sınav başvurularında güncel olarak kabul ettiği yabancı dil sınavlarıdır.

o) Kişisel etkinlik: Sergi, bienal, defile, gösteri, baskı, yayın, sunum, performans, festival, gösterim ile ilgili olarak adayın en az on özgün eserinin yer aldığı kişisel etkinliği ifade eder. Resital ve konser için adayın en az on eseri içeren etkinliğini belgelemesi gereklidir. (Detaylı listesi sunulan eserleri kriter komisyonu inceler ve uygunluğuna karar verir.)

p) Karma ortak etkinlik: Sergi, çalıştay, bienal, defile, gösteri, baskı, yayın, sunum, performans, festival, gösterim ile ilgili olarak adayın özgün eserinin yer aldığı karma ortak etkinliği ifade eder. Resital ve konser için adayın eseri içeren etkinliğini belgelemesi gereklidir. (Detaylı listesi sunulan eserleri kriter komisyonu inceler ve uygunluğuna karar verir.)

Kısaltmalar
AHCI - Arts and Humanities Citation Index
SSCI - Social Science Citation Index
SCI-Expanded- Science Citation Index-Expanded

Temel kriterler ve yardımcı kriterleri sağlamak amacıyla sunulan her eser aynı kategoride sadece bir kez kullanılabilir. Örneğin; bildiri özeti (tam metin olarak kongre kitabında basılanlar hariç) olarak sunulmuş bir çalışma daha sonra makale olduğunda makale kategorisinde de sunulabilir. Ayrıca temel kriterlerde kullanılan eser yardımcı kriterlerde değerlendirilmeye alınmaz.

A) PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTİLME ve ATANMA

√TEMEL KRİTERLER

Profesörlük kadrosuna yükseltilmek ve atanmak için aşağıda belirtilen temel kriterlerin tümünü sağlamış olmak gerekir.

1. ÜAK tarafından verilen Doçent unvanına sahip olmak.

2. Doçent unvanı aldıktan sonra, alanı ile ilgili olarak en az beş yıl çalışmış olmak, bu sürenin en az bir yılında Yükseköğretim Kurumlarında, alanında eğitim verilen birimde tam zamanlı görev yapmış olmak ve en az iki yıl eğitim programı dâhilinde teorik ya da uygulamalı ders vermiş olmak. Toplam beş yıl alanı ile ilgili çalışıldığının belgelenmesi gerekir. (Yurtdışı dâhil)

3. Doçent unvanı aldıktan sonra, SCI-Expanded/SSCI tarafından taranan dergilerde en az dört makale yayımlamış olmak. Makalelerin en az ikisi özgün araştırma makalesi olmalıdır. Bu yayınlardan birinde ilk isim olmalıdır. Editöre mektup kabul edilmez. Alanı ile ilgili olarak, tescil edilen; ulusal incelemeli patentte/Avrupa patentinde/ yurtdışı patentte buluş sahibi olmak/tescil edilen ulusal/uluslararası/yurtdışı endüstriyel tasarımda tasarımcı olmak iki özgün araştırma makalesi yerine geçebilir ve bu adayda birinci isim makale şartı aranmaz. Doçent unvanı aldıktan sonra, yürütücü olarak yapılan ve tamamlanan iki ulusal/uluslararası proje bir özgün araştırma makalesi yerine geçebilir ve bu adayda birinci isim makale şartı aranmaz. (Aday bu koşulları patent buluşu/endüstriyel tasarımda tasarımcı ve/veya proje ile tamamlaması durumunda dahi en az bir özgün araştırma makalesinin de olması gerekmektedir.)

4. En az dört yayınının her birine en az dört atıf almış olmak. (h-indeksi en az dört olmak.)

√YARDIMCI KRİTERLER

Profesörlük kadrosuna yükseltilmek ve atanmak için aşağıda belirtilen on yedi yardımcı kriterin en az yedisini sağlamış olmak gerekir. (Madde 4, 15 iki kez sağlandığında en fazla iki kriter yerine geçebilir.)

1. Doçent unvanı aldıktan sonra, uzmanlık/yüksek lisans/doktora tez danışmanlığı yapmış ya da yapıyor olmak.

2. Yabancı dil sınavından en az 80 almış olmak. (YKS Kılavuzunda, öğretim dilinin en az %30 İngilizce olduğu belirtilen bölümler için bu sınava İngilizceden girmiş olmak şartı aranır.)

3. En az yedi yayınının her birine en az yedi atıf almış olmak. (h-indeksi en az yedi olmak.) (h-indeksi on ve üzeri olanlarda iki yardımcı kriter sağlanmış sayılır.)

4. Doçent unvanı aldıktan sonra, temel kriterlere ek olarak, SCI-Expanded/ SSCI tarafından taranan dergilerde en az iki özgün tam araştırma makalesi/derleme yayımlamış olmak.

5. Doçent unvanı aldıktan sonra, Gazi Üniversitesi Senatosunca onaylanan dergilerde en az iki makale yayımlamış olmak. (Bunlardan en az biri özgün araştırma makalesi olmalıdır.) Editöre mektup kabul edilmez.

6. Doçent unvanı aldıktan sonra, ulusal kitap/kitap bölümü yazmış olmak. (Yardımcı ders kitabı dâhil)

7. Doçent unvanı aldıktan sonra, uluslararası kitap/kitap bölümü yazmış olmak.

8. Doçent unvanı aldıktan sonra, ulusal kitap editörlüğü yapmış olmak veya ulusal indekste taranan dergilerde editör/editör yardımcılığı yapmış veya yapıyor olmak.

9. Doçent unvanı aldıktan sonra, uluslararası kitap editörlüğü yapmış olmak veya uluslararası indekste taranan dergilerde editör/editör yardımcılığı yapmış veya yapıyor olmak.

10. Doçent unvanı aldıktan sonra, ulusal bilimsel toplantılarda bildirisi olmak veya ulusal bilimsel toplantılara davetli konuşmacı olarak katılmış olmak ya da ulusal bilimsel toplantılarda başkan, başkan yardımcısı olmak veya bilimsel sekreterya yürütmek.

11. Doçent unvanı aldıktan sonra, uluslararası bilimsel toplantılarda bildirisi olmak veya uluslararası bilimsel toplantılara davetli konuşmacı olarak katılmış olmak ya da uluslararası bilimsel toplantılarda başkan, başkan yardımcısı olmak veya bilimsel sekreterya yürütmek.

12. Doçent unvanı aldıktan sonra, temel ölçütlere ek olarak, ulusal/uluslararası projede yönetici, danışman/uzman veya araştırmacı olarak yer almak.

13. Ödül almış olmak.

14. Doktora/tıpta uzmanlık sonrası, Yükseköğretim Kurumu veya bir enstitü tarafından verilen kabule bağlı olarak, yurtdışında bulunmak koşuluyla, alanında, en az üç ay akademik çalışmalar (belgelenmek kaydıyla; bilimsel araştırmaya dâhil olmak, ulusal/uluslararası bildirisi olmak, indekslerde taranan dergilerde makale yazmış olmak veya ders vermek gibi bilimsel faaliyetler) yapmak.

15. Temel kriterlere ek olarak, alanı ile ilgili olarak, tescil edilen; ulusal incelemeli patentte/Avrupa patentinde/yurtdışı patentte buluş sahibi olmak/tescil edilen ulusal/uluslararası/yurtdışı endüstriyel tasarımda tasarımcı olmak.

16. Doçent unvanı aldıktan sonra, en az bir yıl süreyle idari görev yapmış olmak.

17. Belgelendirilmek kaydıyla, patent/endüstriyel tasarım/tez veya proje çıktısı sanayide uygulamaya geçirilmiş veya ticarileştirilmiş olmak.

B) DOÇENTLİK KADROSUNA YÜKSELTİLME VE ATANMA

√TEMEL KRİTERLER

Doçentlik kadrosuna yükseltilmek ve atanmak için aşağıda belirtilen temel kriteri sağlamış olmak gerekir.

1. ÜAK tarafından verilen Doçent unvanına sahip olmak.

√YARDIMCI KRİTERLER

Doçentlik kadrosuna yükseltilmek ve atanmak için aşağıda belirtilen on dokuz yardımcı kriterin en az beşini sağlamış olmak gerekir. (Madde 17 iki kez sağlandığında en fazla iki kriter yerine geçebilir.)

1. Doktora/uzmanlık unvanı aldıktan sonra, alanı ile ilgili olarak en az bir yıl Yükseköğretim Kurumlarında alanında eğitim verilen birimde tam zamanlı görev yapmış olmak. (Yurtdışı dâhil)

2. Diş hekimliği fakültesi öğrencilerine en az bir yıl eğitim programı dâhilinde tam zamanlı teorik ders vermiş olmak. (Yurtdışı dâhil)

3. Uzmanlık/yüksek lisans/doktora tez danışmanlığı yapmış veya yapıyor olmak.

4. Yabancı dil sınavından en az 80 almış olmak. (YKS Kılavuzunda, öğretim dilinin en az %30 İngilizce olduğu belirtilen bölümler için bu sınava İngilizceden girmiş olmak şartı aranır.)

5. En az beş yayınının her birine en az beş atıf almış olmak. (h-indeksi en az beş olmak.) (h-indeksi sekiz ve üzeri olanlarda iki yardımcı kriter sağlanmış sayılır.)

6. SCI-Expanded/SSCI tarafından taranan dergilerde en az birinde ilk isim olan en az dört özgün tam araştırma makalesi/derleme yayımlamış olmak.

7. Gazi Üniversitesi Senatosunca onaylanan dergilerde en az birinde ilk isim olan en az iki makale yayımlamış olmak.

8. Ulusal kitap/kitap bölümü yazmış olmak. (Yardımcı ders kitabı dâhil)

9. Uluslararası kitap/kitap bölümü yazmış olmak.

10. Ulusal kitap editörlüğü yapmış olmak veya ulusal indekste taranan dergilerde editör/ editör yardımcılığı yapmış veya yapıyor olmak.

11. Uluslararası kitap editörlüğü yapmış olmak veya uluslararası indekste taranan dergilerde editör/editör yardımcılığı yapmış veya yapıyor olmak.

12. Ulusal bilimsel toplantılarda bildirisi olmak veya ulusal bilimsel toplantılara davetli konuşmacı olarak katılmış olmak ya da ulusal bilimsel toplantılarda başkan, başkan yardımcısı olmak veya bilimsel sekreterya yürütmek.

13. Uluslararası bilimsel toplantılarda bildirisi olmak veya uluslararası bilimsel toplantılara davetli konuşmacı olarak katılmış olmak ya da uluslararası bilimsel toplantılarda başkan, başkan yardımcısı olmak veya bilimsel sekreterya yürütmek.

14. Ulusal/uluslararası projede yönetici, danışman/uzman veya araştırmacı olarak yer almak.

15. Ödül almış olmak.

16. Doktora/tıpta uzmanlık sonrası, Yükseköğretim Kurumu veya bir enstitü tarafından verilen kabule bağlı olarak, yurtdışında bulunmak koşuluyla, alanında, en az üç ay akademik çalışmalar (belgelenmek kaydıyla; bilimsel araştırmaya dâhil olmak, ulusal/ uluslararası bildirisi olmak, indekslerde taranan dergilerde makale yazmış olmak veya ders vermek gibi bilimsel faaliyetler) yapmak.

17. Alanı ile ilgili olarak, tescil edilen; ulusal incelemeli patentte/Avrupa patentinde/ yurtdışı patentte buluş sahibi olmak/tescil edilen ulusal/uluslararası/yurtdışı endüstriyel tasarımda tasarımcı olmak.

18. En az bir yıl süreyle idari görev yapmış olmak.

19. Belgelendirilmek kaydıyla, patent/endüstriyel tasarım/tez veya proje çıktısı sanayide uygulamaya geçirilmiş veya ticarileştirilmiş olmak.

C) DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSUNA YÜKSELTİLME VE ATANMA

√TEMEL KRİTERLER

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna yükseltilmek ve atanmak için aşağıda belirtilen temel kriterlerin tümünü sağlamış olmak gerekir.

1. Doktora/uzmanlık unvanı aldıktan sonra en az iki yıl geçmiş olmak. (Yandal uzmanlığında geçen süreler iki yıla dâhil edilir.) (Doktorasını yurtdışında bir üniversiteden alanlar veya doktora sonrası en az 1 yıllık süreyi yurt dışındaki eğitim ve araştırma kurumlarında geçirenlerde bu şart aranmaz.)

2. Yabancı dil sınavından en az 65 almış olmak. (YKS Kılavuzunda, öğretim dilinin en az %30 İngilizce olduğu belirtilen bölümler için bu sınava İngilizceden girmiş ve en az 80 almış olmak.)

3. En az biri SCI-Expanded/SSCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere, ulusal/ uluslararası indekste en az üç özgün araştırma makalesi yayımlamış olmak.

√YARDIMCI KRİTERLER

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna yükseltilmek ve atanmak için aşağıda belirtilen on yedi yardımcı kriterin en az üçünü sağlamış olmak gerekir. (Madde 4, 15 iki kez sağlandığında en fazla iki kriter yerine geçebilir.)

1. Diş hekimliği fakültesi öğrencilerine en az bir yıl eğitim programı dâhilinde tam zamanlı teorik veya uygulamalı ders vermiş olmak. (Yurtdışı dâhil)

2. Yabancı dil sınavından en az 80 almış olmak. (YKS Kılavuzunda, öğretim dilinin en az %30 İngilizce olduğu belirtilen bölümler için bu sınava İngilizceden girmiş ve en az 90 almış olmak.)

3. En az üç atıf almış olmak. (Atıf sayısı 10 ve üzeri olanlarda iki yardımcı kriter sağlanmış sayılır.)

4. Temel kriterlere ek olarak, SCI-Expanded/SSCI tarafından taranan dergilerde birinci veya ikinci isim olmak üzere en az bir özgün tam araştırma makalesi yayımlamış olmak.

5. Temel kriterlere ek olarak, Gazi Üniversitesi Senatosunca onaylanan dergilerde en az iki makale yayımlamış olmak.

6. Ulusal kitap/kitap bölümü yazmış olmak. (Yardımcı ders kitabı dâhil)

7. Uluslararası kitap/kitap bölümü yazmış olmak.

8. Ulusal kitap editörlüğü yapmış olmak veya ulusal indekste taranan dergilerde editör/ editör yardımcılığı yapmış veya yapıyor olmak.

9. Uluslararası kitap editörlüğü yapmış olmak veya uluslararası indekste taranan dergilerde editör/editör yardımcılığı yapmış veya yapıyor olmak.

10. Ulusal bilimsel toplantılarda bildirisi olmak veya ulusal bilimsel toplantılara davetli konuşmacı olarak katılmış olmak ya da ulusal bilimsel toplantılarda başkan, başkan yardımcısı olmak veya bilimsel sekreterya yürütmek.

11. Uluslararası bilimsel toplantılarda bildirisi olmak veya uluslararası bilimsel toplantılara davetli konuşmacı olarak katılmış olmak ya da uluslararası bilimsel toplantılarda başkan, başkan yardımcısı olmak veya bilimsel sekreterya yürütmek.

12. Ulusal/uluslararası projede yönetici, danışman/uzman veya araştırmacı olarak yer almak.

13. Ödül almış olmak.

14. Doktora/tıpta uzmanlık sonrası, Yükseköğretim Kurumu veya bir enstitü tarafından verilen kabule bağlı olarak, yurtdışında bulunmak koşuluyla, alanında, en az üç ay akademik çalışmalar (belgelenmek kaydıyla; bilimsel araştırmaya dâhil olmak, ulusal/ uluslararası bildirisi olmak, indekslerde taranan dergilerde makale yazmış olmak veya ders vermek gibi bilimsel faaliyetler) yapmak.

15. Alanı ile ilgili olarak, tescil edilen; ulusal incelemeli patentte/Avrupa patentinde/ yurtdışı patentte buluş sahibi olmak/tescil edilen ulusal/uluslararası/yurtdışı endüstriyel tasarımda tasarımcı olmak.

16. En az bir yıl süreyle idari görev yapmış olmak.

17. Belgelendirilmek kaydıyla, patent/endüstriyel tasarım/tez veya proje çıktısı sanayide uygulamaya geçirilmiş veya ticarileştirilmiş olmak.

D) DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSUNA YENİDEN ATANMA

1. Son atamadan sonra aşağıda belirtilen şıklardan birini sağlamış olmak gerekir.

  • Uluslararası indekslerde bir özgün tam makale yayımlamış olmak.
  • Ulusal hakemli dergilerde iki özgün tam makale yayımlamış olmak.
  • Ulusal hakemli dergilerde bir özgün tam makale yayımlamış olmak ve ulusal/uluslararası bilimsel toplantılarda bildirisi bulunmak.
  • Ulusal/uluslararası projede danışman/uzman veya araştırmacı olarak yer almak ve ulusal/uluslararası bilimsel toplantılarda bildirisi bulunmak.
  • Alanı ile ilgili olarak tescil edilen bir ulusal incelemeli patentte/Avrupa patentinde/ yurtdışı patentte buluş sahibi olmak/tescil edilen ulusal/uluslararası/ yurtdışı endüstriyel tasarımda tasarımcı olmak.
  • Ulusal/uluslararası proje yürütücüsü olarak bir proje tamamlamış olmak.

2. Doçentlik sınavını kazananlarda, sınavdan sonraki ilk atamada yeniden atanma kriterleri aranmaz.

background image