Gazi Üniversitesi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Kapsamında Aydınlatma Metni

Gazi Üniversitesi olarak, kişisel verilerinizin güvenliği ve mahremiyeti hususuna azami özeni göstermekteyiz. Bu bilinçle, Üniversite olarak, Üniversite ile ilişkili tüm şahıslara (ziyaretçi dahil) ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. KVKK kapsamında tanımlanmış “Veri Sorumlusu” olarak Gazi Üniversitesi (“Üniversite”) tarafından kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuata uyarlı olarak, belirlenmiş sınırlar çerçevesinde işlemektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince Üniversitemiz tarafından, hukuka uygun olarak yürütülen kişisel veri işleme faaliyetleri ve kişisel verilerin korunmasına yönelik olarak kişisel verilerin işlenmesi kapsamında “Aydınlanma Metni” hazırlanmıştır.

 • Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Tüm paydaşlarımıza ait kişisel veriler, doğrudan ya da dolaylı yöntemlerle, üniversitemiz birimleri, internet sitesi, sosyal medya, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel veriler, kişinin üniversitemiz ile ilişkisi devam ettiği müddetçe KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenebilecektir.

Öğrencilerimizin kişisel verileri öğrencilik ve mezun statüsü kapsamında, açık rızası alınarak işlenebileceği gibi KVKK’nin 5/2 maddesinde açık rızası olmaksızın da, kimliğin tespiti ve akademik programlar, etkinlikler, teklifler ve eğitim süreci hakkında bilgi verilmesi amacıyla ad, soyad, doğum tarihi, adres, cep telefonu, e-posta adresi, öğrencilik statüsü ile ilgili diğer bilgiler gibi kişisel veriler işlenebilecektir

Yükseköğretim Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca hukuksal yükümlülüklerimizin ifa edilmesi, elektronik veya kâğıt ortamında işleme amacı doğrultusunda tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi; mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla kişisel verileriniz toplanmaktadır.

6698 sayılı KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme koşulları ve amaçları doğrultusunda işlenecektir.

 • İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Aktarılabileceği

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar;

 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar,
 • Yükseköğretim Kurulu, Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, SGK, Bakanlıklar, Yargı mercileri gibi kanunen yetkili kamu kurumları,  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri,
 • Gazi Üniversitesi olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmeli olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle müşterek ve müteselsil sorumlu olan, program ortağı yurtiçi/yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir.

 

6698 sayılı KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme koşulları ve amaçları doğrultusunda aktarılabilecektir.

 •  Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Paydaşlarımıza ait kişisel veriler, Üniversitemiz ile olan ilişkisine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekte olup her türlü sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda Üniversitemizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz olarak, doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebep nedeniyle toplanan paydaşlarımıza ait kişisel veriler KVKK’nin 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılmaktadır.

 •  Kişisel Veri Sahibinin KVKK m. 11’de Belirtilen Hakları

 

Kişisel veri sahipleri, haklarına ilişkin taleplerini, aşağıda belirtilen yöntemlerle Üniversitemize iletmeleri durumunda Üniversitemiz, talebin niteliğini dikkate alarak talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığım öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, KVK Kanunumun 7. maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

KVKK’nin 13. Maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen (Kanunun 11.maddesi) hakları kullanmak ile ilgili talebi, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Üniversitemiz veri sorumlusuna iletebileceklerdir.

Yukarıda belirtilen haklarını kullanmak isteyen kişisel veri sahipleri, başvuruda:

 • Ad, Soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu,

bilgilerinin bulunması zorunludur.
Başvuru konusuna ilişkin bilgi ve belgeler de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
10.3.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi gazetede yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” 6.maddesi (başvuruya cevap) hükmüne istinaden işlem yapılacak olup aynı tebliğin 7.maddesine göre ücretlendirilecektir.
İnternet Adresi :  www.gazi.edu.tr
Adres: Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06560 Emniyet Mahallesi Bandırma Caddesi No:6/1 Yenimahalle-ANKARA

Yukarıda belirtilen açık adrese bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’de belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.
Başvuru Bilgi Talep Formuna ulaşmak için tıklayınız.
KVK Kanunu’nun tam metnine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6698.pdf

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü

background image