İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Proje Uzmanı Alım İlanı (İMMİB)

UR-GE PROJESİ PERSONEL İSTİHDAMI
>> 
>> "2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" kapsamında T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen ve İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İMMİB)bünyesinde yer alan İhracatçı Birliklerinin ihraç ürünlerinin çeşitlendirilmesi ve ürünlere rekabet gücü kazandırmayı amaçlayan projelerde görev alacak, proje yönetimi, küme yönetimi, dış ticaret, iletişim ve organizasyon konularında bilgili ve deneyimli proje uzmanları aranmaktadır.
>> 
>> Genel nitelikler:
>> 
>> Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
>> 
>> Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,
>> 
>> 18 yaşını bitirmiş olmak,
>> 
>> Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
>> 
>> Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahküm olmamak,
>> 
>> Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,
>> 
>> TİM ve Birliklerden veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,
>> 
>> Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak,
>> 
>> Türkiye'deki üniversitelerin veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun,
>> 
>> Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az C düzeyinde veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğeri yabancı dil belgesine sahip,
>> 
>> Koordinasyon becerisi yüksek, proje çalışmalarına ve takım çalışmasına yatkın,
>> 
>> İletişim yönü kuvvetli,
>> 
>> Proje yönetimi, kümelenme ve küme yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olan,
>> 
>> Araştırmacı ve raporlama yetenekleri olan,
>> 
>> MS Office programlarını çok iyi kullanabilen (Word, Excel, Powerpoint),
>> 
>> Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek
>> 
>> Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli olmayan,
>> 
>> İş tanımı:
>> 
>> . UR-GE projesi kapsamında yer alan firmalar, Birlik ve ilgili kamu kurumu için birincil iletişim noktası olmak ve gereken bilgileri taraflara zamanında ve tam olarak aktarmak,
>> 
>> . Proje kapsamında gerçekleştirilecek ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti gibi faaliyetlerin organizasyonu ve uygulanması için gereken tüm çalışmaları yürütmek ve koordine etmek,
>> 
>> . Projenin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasına yönelik çalışmalar yürütmek, işbirlikleri ve ortaklıklar geliştirmek üzere yazışmaları yapmak,
>> 
>> . Proje destek mevzuatının takibi ve mevzuatın gerektirdiği belge ve raporların hazırlanması,
>> 
>> . Sektöre yön veren kurum kuruluş ve derneklerle düzenli ilişkiler kurmak, firmaların ve projenin hedeflerine ulaşması için sektörel ilişkiler geliştirmek,
>> 
>> . Sektörü yakından takip ederek, firmaları etkileyebilecek yenilik ve trendleri araştırmak ve takip etmek
>> 
>> . Sektörün ihracat, tasarım ve tanıtımı için gereken işbirliği ortamını sağlamak,
>> 
>> . Proje raporlamalarını, ilgili tüm bilgi ve belgenin toplanmasını ve projenin idari görev ve sorumluluklarını yerine getirmek.
>> 
>> . Bu çerçevede Genel Sekreterlikçe verilecek görevleri yerine getirmek
>> 
>> Projeler:
>> 
>> Yapı URGE - İnşaat Sektörü, Yapı Malzemeleri Sektörü, Müteahhitlik Hizmetleri Sektörü
>> 
>> Bakır URGE - Elektrik Sektörü(kablo), Enerji Sektörü
>> 
>> Bakiel URGE - İnşaat Sektörü, Otomotiv Yan Sanayi Sektörü, Makine Sektörü
>> 
>> Alüminyum URGE - İnşaat Sektörü, Otomotiv Yan Sanayi Sektörü, Makine Sektörü
>> 
>> Kauçuk URGE-Kauçuk ve Plastik Sektörü
>> 
>> Sektöre ilişkin iş deneyimi tercih sebebidir.
>> 
>> Başvuru sırasında sunulması gerekli belgeler:
>> 
>> İş Talep Formu
>> 
>> Kimlik Belgesi
>> 
>> Diploma ya da Mezuniyet belgesi
>> 
>> Yabancı dil seviyesini gösteren belge (YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğeri kabul gören yabancı dil belgesi)
>> 
>> Güncel Özgeçmiş (cv)
>> 
>> Başvuru Bilgileri:
>> 
>> Başvuru için talep edilen tüm belgeler zip dosyası formatında insankaynaklari@immib.org.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.
>> 
>> İş Talep Formu
>> 
> 

background image