İller Bankası Sözleşmeli 155 Personel Alacak

iLLER BANKASI A.Ş. MÜHENDİS VE TEKNİKER

GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

1. GENEL

Bankaya giriş sınavı ile Genel Müdürlük ve Yurt İçi Hizmet Birimlerinde sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere Mühendis ve Tekniker alınacaktır.

2. GİRİŞ SINAVI ŞARTLARI

Sınava başvuracak adayların aşağıdaki şartları taşıması gereklidir:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Mühendis pozisyonu için;

En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının İnşaat Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden, bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanlarda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak,

Tekniker pozisyonu için;

2 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının İnşaat Teknikerliği ve Harita Kadastro Teknikerliği bölümlerinden, bu bölümlere denkliği yetkili makamlarca onaylanmış dallardan mezun olmak ya da bu alanlarda denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edilen yabancı okullardan birini bitirmiş olmak,

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

d) Sınav tarihi itibariyle a skerlikle ilgisi bulunmamak,

e) Diğer resmi ve ya özel kurum ve kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü

bulunmamak,

f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı bulunmamak,

g) İlgili mevzuat hükümlerine göre mali sektörde ve bankalarda çalışması yasaklanmamış

olmak,

ğ) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak,

h) Bankaya alınacak Mühendis ve Teknikerlerin öğrenim dalları itibariyle dağılımı

aşağıdaki şekildedir:

İLLER BANKASI A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜK VE YURT İÇİ HİZMET BİRİMLERİNE ALINACAK MÜHENDİS SAYISI VE BRANŞLAR İTİBARİ İLE DAĞILIMLARI

 

İNŞAAT

JEOLOJİ

ÇEVRE

HARİTA

BİLGİSAYAR

MAKİNA

ELEKTRİK, ELEKTRİK-

ELEKTRONİK

GENEL TOPLAM

GENEL MÜDÜRLÜK

       

10

   

10

ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2

 

1

1

     

4

ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

   

1

       

1

BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

 

1

1

       

2

DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

4

1

1

1

 

2

2

11

ELAZIĞ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

1

 

1

2

 

2

1

7

ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2

2

2

   

1

1

8

ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

   

1

       

1

GAZİANTEP BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2

   

1

 

1

 

4

KASTAMONU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2

3

1

1

 

1

1

9

KAYSERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2

 

2

     

1

5

KONYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

   

2

1

   

1

4

SİVAS BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

4

 

2

1

 

1

 

8

TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

   

1

       

1

VAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

6

1

1

1

 

1

 

10

GENEL TOPLAM

25

8

17

9

10

9

7

85

YURT İÇİ HİZMET BİRİMLERİNE ALINACAK

TEKNİKER SAYISI VE BRANŞLAR İTİBARİ İLE DAĞILIMLARI

BİRİM ADI

İNŞAAT

HARİTA KADASTRO

GENEL TOPLAM

ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

1

2

3

ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

1

2

3

ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

 

2

2

BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

1

2

3

DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

3

4

7

ELAZIĞ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

 

2

2

ERZURUM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2

2

4

ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2

2

4

GAZİANTEP BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2

2

4

İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2

2

4

İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2

2

4

KASTAMONU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2

2

4

KAYSERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2

2

4

KONYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2

2

4

SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

1

1

2

SİVAS BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2

3

5

TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2

2

4

VAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

3

4

7

GENEL TOPLAM

30

40

70

Buna göre; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2016 veya 2017 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında Mühendis olarak istihdam edilecekler için KPSSP1, Tekniker olarak istihdam edilecekler için KPSSP93 puan türlerinden altmış (60) ve üzeri puan almak kaydıyla, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ayrılan kontenjanın on (10) katı kadar aday arasına girmek, (Öğrenim dalları itibariyle Giriş Sınavına katılma hakkını elde eden en son adayla eşit puan almış adayların tümü giriş sınavına çağrılacaktır.

3. BAŞVURULAR

a) Sınava girmek isteyen adaylar İş Talep Formu'nu 06/11/2017 - 21/11/2017 tarihleri arasında Bankanın web sayfasından ( www.ilbank.gov.tr ) doldurup JPEG formatındaki 4,5x6 ebatında vesikalık fotoğraflarını da ekleyerek elektronik ortamda göndereceklerdir. (Vesikalık olmayan ve farklı ebattaki fotoğrafları kullananların başvurusu geçersiz sayılacaktır.)

b) Adaylar giriş yaptıkları İş Talep Formunun çıktısını alıp imzalayarak 4.maddede (Başvuru Belgeleri) belirtilen belgelerle birlikte İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı'na teslim edecekler veya "İller Bankası A.Ş. İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Ziraat Mahallesi 657.Sokak No:14 06110 Altındağ/ANKARAadresine posta ile (iadeli taahhütlü / kargo) göndereceklerdir.

c) 21/11/2017 Salı günü mesai saati bitiminden (Saat 18:00) sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurularda, başvuru için istenilen belgelerin İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı'na son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaşması gereklidir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

ç) Adayların başvuru evrakları Banka tarafından kontrol edildikten sonra adayın başvurusu onaylanacak ya da reddedilecektir.

Bilahare adaylar aynı sitede yer alan "Başvuru Kontrol" bağlantısı kullanılarak başvurularının Banka tarafından onaylanıp onaylanmadığını takip edebilecektir.

İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler.

Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

d) Adaylar; Genel Müdürlük ve Yurt İçi Hizmet Birimlerinden sadece birisi için başvuruda bulunabilecek olup, İş Talep Formunu kaydettiği andan itibaren hiçbir değişiklik yapamayacaklardır.

e) Bankaca yapılan değerlendirme sonucu aranan şartları taşıyan adaylardan, en yüksek KPSS puanını alandan başlayarak Genel Müdürlük ve Yurt İçi Hizmet Birimleri için alınacak olan ve ayrı ayrı belirtilen sayının on (10) katı kadar aday giriş sınavına alınmak üzere Bankanın web sayfasında ilan edilir.

4. BAŞVURU BELGELERİ

Giriş sınavına başvuru, Bankanın web sayfasında doldurulan İş Talep Formunun çıktısı ve aşağıda istenilen;

a) Nüfus cüzdanının fotokopisi,

b) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi, eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından kabul edildiğini gösterir belgenin fotokopisi, bu ilanda yer alan bölümlere denkliği yetkili makamlarca kabul edilen alanlardan mezun olanlar da denklik belgesinin fotokopisini teslim etmek zorundadır.

c) KPSS sonuç belgesi fotokopisi,

ç) Son 6 ay içinde çekilmiş bir (1) adet vesikalık fotoğrafı

ile birlikte yapılır.

5. SINAV TARİHİ VE YERİ

Sınav Ziraat Mahallesi 657.Sokak No:14 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacak olup, sınav tarihi ileri bir tarihte Banka web sayfasında ilan edilecektir.

6. SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Sınav sözlü olarak yapılacaktır.

Sözlü sınavda adayların; mesleki konulara hakimiyeti ile kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi özellikleri değerlendirilir.

Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak gerekir.

7. KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI

Genel Müdürlük ve Yurt İçi Hizmet Birimleri itibariyle başarı sıralaması yapılır. Ancak yapılan sıralama sonunda eşitlik olması halinde Kamu Personeli Seçme Sınavı yüksek olana öncelik verilir. Eşitliğin bozulmaması halinde adaylar arasında kura çekilir.

Sınavda başarılı olanların isimleri, başarı sıralamasına göre, her bir alan için öngörülen sayıda asil aday ve asil adayın yarısı kadar yedek aday ile atama için gerekli belgeler Bankanın web sayfasında ilan edilir.

Yapılan sınav sonucunda, Yurt İçi Hizmet Birimleri için belirlenen sayıdan daha az sayıda adayın sınavı kazanması durumunda, sınav kurulu kararı ile aradaki eksiklik aynı branştan olmak kaydıyla istemleri halinde sınavı kazanan diğer adaylardan tamamlanabilir.

Giriş sınavını kazanan adaylarının atanmaları için, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 15 günlük süre içinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına atama için gerekli belgeler ile birlikte başvurmaları gereklidir. 15 günlük süre içinde geçerli bir mazereti olmaksızın başvuruda bulunmayanların atama işlemi yapılmaz. Ancak bu süre, adayın belgelendirilmiş geçerli bir mazereti olması ve mazeretin Bankaca kabul edilmesi halinde 15 gün daha uzatılabilir. Bu durumda, süresinde başvurmayan adayların yerine yedek adaylar çağrılır.

8. BİLGİ

Bu ilanda hüküm bulunmayan hallerde "İller Bankası A.Ş. İnsan Kaynakları Yönetmeliği" hükümleri uygulanır.

Sınavda başarılı olan adaylar Bankada; 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmayan sözleşmeli personel olarak istihdam edilecektir.

Sınavla ilgili her türlü bilgi, Bankanın web sayfası (www.ilbank.gov.tr) ve

(312) 303 33 11 - 12 numaralı telefondan edinilebilir.

background image