Türk Akreditasyon Kurumu

Türk Akreditasyon Kurumundan:

AKREDİTASYON UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I - GİRİŞ SINAVINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

Türk Akreditasyon Kurumunda sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere, 03 Nisan 2013 tarihli ve 28607 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış Türk Akreditasyon Kurumu Akreditasyon Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca 15 (on beş) adet Akreditasyon Uzman Yardımcısı kadrosuna sözlü olarak yapılacak özel yarışma giriş sınavı ile personel alımı yapılacaktır.

II - GİRİŞ SINAVINA KATILMA ŞARTLARI

Giriş sınavına katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranır.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde sayılan şartları taşımak,

b) 2017 yılında yapılmış Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS), aşağıdaki Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda yer alan her bir grup için belirtilmiş puan türünden asgari KPSS puanını almış olmak,

c) Aşağıdaki Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda yer alan her bir grup için belirtilmiş en az dört yıllık lisans eğitimi veren yurtiçindeki öğretim kurumlarının ilgili öğrenim programlarından ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarının öğrenim programlarından mezun olmak,

ç) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1982 ve daha sonra doğmuş olanlar).

Giriş sınavına katılma şartlarını taşıyan istekliler, 2017 yılında yapılmış KPSS' den aşağıdaki Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda yer alan her bir grup için belirtilmiş ilgili puan türünden aldıkları puana göre sıralanacak ve her bir gruptan atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar en yüksek puana sahip olanlar sözlü olarak yapılacak giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Her bir gruptan giriş sınavına katılma hakkı elde eden en son adayla eşit puan almış adayların tümü giriş sınavına çağrılacaktır.

Giriş sınavına katılmak isteyenler, aşağıdaki Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda belirtilen gruplardan yalnızca birine müracaat edebilecektir. Gruplar itibarıyla sınava çağrılacak aday sayısı kadar başvurunun olmaması halinde, kadro ve hizmet gereklilikleri çerçevesinde, gruplar arasında sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Türk Akreditasyon Kurumuna aittir.

GİRİŞ SINAVI BİLGİLERİ TABLOSU

Gruplar

Unvanı

İlgili Öğrenim Programı

Atama Yapılacak Kadro Sayısı

Giriş Sınavına Çağrılacak Aday Sayısı

2017 KPSS Puan Türü

Asgari KPSS Puanı

Grup 1

Akreditasyon Uzman Yardımcısı

Biyoloji

1

4

KPSS P2

70

Grup 2

Akreditasyon Uzman Yardımcısı

Çevre Mühendisliği

1

4

KPSS P2

70

Grup 3

Akreditasyon Uzman Yardımcısı

Elektrik ve/veya Elektronik Mühendisliği

3

12

KPSS P2

70

Grup 4

Akreditasyon Uzman Yardımcısı

Endüstri Mühendisliği

2

8

KPSS P2

70

Grup 5

Akreditasyon Uzman Yardımcısı

Gıda Mühendisliği

1

4

KPSS P2

70

Grup 6

Akreditasyon Uzman Yardımcısı

İnşaat Mühendisliği

2

8

KPSS P2

70

Grup 7

Akreditasyon Uzman Yardımcısı

Kimya Mühendisliği

1

4

KPSS P2

70

Grup 8

Akreditasyon Uzman Yardımcısı

Makine Mühendisliği

3

12

KPSS P2

70

Grup 9

Akreditasyon Uzman Yardımcısı

Veterinerlik

1

4

KPSS P2

70

III - GİRİŞ SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ VE BAŞVURU ŞEKLİ

Giriş sınavı başvuruları, 7 Kasım 2017 tarihinde başlayıp 14 Kasım 2017 tarihinde, saat 24.00'de sona erecektir. Başvurular, Kurumun www.turkak.org.tr elektronik adresinde açılmış olan "Akreditasyon Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı - 2017" bağlantısı üzerinden online olarak yapılacaktır. Elden ya da posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

IV - İSTENİLEN BELGELER

Giriş sınavına katılmak isteyenler, Kurumun www.turkak.org.tr elektronik adresinde açılmış "Akreditasyon Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı - 2017" bağlantısı üzerinden ulaşacakları başvuru formunu dolduracak ve aşağıda belirtilmiş belgeleri sözkonusu bağlantı üzerinden sisteme yükleyerek Kuruma göndereceklerdir.

a) Yükseköğrenim diploması veya geçici mezuniyet belgesi ya da yurtdışında eğitim görenler için diploma denklik belgesi,

b) KPSS sonuç belgesi,

c) Özgeçmiş,

ç) Vesikalık fotoğraf.

Bunlar dışında Kuruma ayrıca herhangi bir belge gönderilmesine ya da teslim edilmesine gerek bulunmamaktadır.

Başvuru süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

V - GİRİŞ SINAVI TARİHİ VE YERİ

Giriş sınavı, 27 Kasım 2017 tarihinde başlamak üzere Kurumun Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 Çankaya/Ankara adresinde yapılacaktır. Başvurular incelenip değerlendirildikten sonra giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınav takvimi Kurumun www.turkak.org.tr internet adresinden duyurulacaktır. Bunun dışında adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Giriş sınavına katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine ise herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

VI - GİRİŞ SINAVI KONULARI

Giriş sınavı, adayların;

a) Öğrenim dallarına ilişkin temel bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

VII - SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, DUYURULMASI VE ATAMA İŞLEMLERİ

Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle yukarıdaki giriş sınavı konuları başlığı altında belirtilmiş (a) bendi için elli puan, (a) bendi dışında kalan bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında giriş sınavı ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

Giriş sınavında başarılı sayılmak için, giriş sınavı komisyonu üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş kadro sayısı kadar aday giriş sınavında başarılı kabul edilir. Sınav sonuçları açıklanırken kazanan adayların sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda KPSS P2 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Giriş sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Giriş sınavı sonuçlarına göre, atanmaya hak kazananların listesi Kurumun, www.turkak.org.tr internet adresinden duyurulacaktır. İlgililere ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Giriş sınavı sonucuna göre atanmaya hak kazanan adayların, Akreditasyon Uzmanlığı Yönetmeliğinin 8 inci maddesinde belirtilmiş belge asıllarını, giriş sınavı sonucunun ilanından itibaren 10 (on) gün içerisinde Kuruma elden ya da posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. Atanmaya hak kazananlardan, atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvurmama, atanma işleminden vazgeçme, atanmanın iptal edilmesi ile alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine atamanın yapılmaması durumlarında atama yapılmak üzere; yapılan giriş sınavında başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda bölümler itibariyle ilan edilen atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek liste de ilan edilir. Yedek listede yer alan adayların yukarıda belirtilen durumlardan kaynaklanacak atanma hakları, giriş sınavı sonuçlarının ilan tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

Giriş sınavını kazananlardan başvuru koşullarını taşımadığı veya başvuru belgelerinde gerçeğe aykırılık tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilerek haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

VIII - İTİRAZ

Giriş sınavı sonuçlarına, sonuçların Kurumun www.turkak.org.tr internet adresinden duyurulmasından itibaren yedi gün içinde itiraz edilebilir. İtirazlar, giriş sınavı komisyonu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır.

IX - BİLGİ ALMA

Giriş sınavıyla ilgili her türlü bilgi ve teknik destek aşağıdaki telefon numaralarından, Kurum internet sayfasından (https://www.turkak.org.tr) veya Türk Akreditasyon Kurumu Yönetim Hizmetleri Başkanlığından temin edilebilir.

Bilgi Alınabilecek Telefon No : (0 312) 410 82 72 ya da (0 312) 410 82 39

Teknik Destek Alınabilecek Telefon No : (0 312) 410 82 68 ya da (0 312) 410 82 05

X - DİĞER HUSUSLAR

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar sınav tarihinde fotoğraflı nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport gibi geçerli bir kimlik belgesi ibraz ederek sınava alınacaklardır. Bu belgelerden birini ibraz edemeyen aday, mazereti ne olursa olsun sınava alınmayacaktır.

Kamuoyuna duyurulur

background image