Bilişim - ÖSYM Sözleşmeli Personel Alım İlanı

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM

PERSONELİ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Başkanlığımız Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in sekizinci maddesi uyarınca, 2016 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında ( KPSS ) KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun on (10) katı aday arasından, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 14 (ondört) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER);

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak,(Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir,

g) İyi derecede yazılı / sözlü İngilizce bilmek,

h) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

i) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak,

j) Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

k) Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,

l) Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönelebilmek ve öğrenmeye açık olmak,

m) Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR;

.NET YAZILIM MÜHENDİSİ (3 kişi)

Genel Nitelikler

Çok iyi derecede .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak,

Toplam mesleki tecrübenin en az 3 yılı .NET/C#/ASP.NET alanında olmak ve bu durumu

belgelemek,

Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,

Jquery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,

.NET Framework 4.5, ASP .NET, C#, WPF, MVC konularında deneyimli olmak,

Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,

Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak,

Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,

Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

MSSQL Server ve T-SQL bilgisine sahip olmak,

Versiyon Kontrol Sistemlerini ( TFS ) kullanmış olmak.

Tercih Sebepleri

Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD) : Web Applications sertifikasına sahip olmak,

Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): SQL Server 2012 sertifikasına sahip olmak,

Mobil cihazlar için (Android, iOS) uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,

Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak,

İster yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak.

İş Tanımı

.NET teknolojileri kullanarak 3 katmanlı (3 tier) ve web tabanlı yazılımlar geliştirmek,

Sistem çözümleme yapmak ve geniş ölçekli veri tabanı üzerinde yazılım geliştirmek,

Büyük veriler ile çalışmak, SQL kullanarak büyük ölçekli verilerde veri işleme yapmak.

JAVA YAZILIM MÜHENDİSİ (4 kişi)

Genel Nitelikler

Java programlama ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak,

Toplam mesleki tecrübenin en az 3 yılı java programlama dili alanında olmak ve bu durumu belgelemek,

Nesneye yönelik prensipler, Tasarım Kalıpları, Test Güdümlü Programlama, Refactoring konularında deneyim sahibi olmak,

Spring, ORM çerçeveleri (Hibernate vb.), Java web çerçeveleri, GWT veya benzerlerini kullanmış

olmak,

Web programlama konularında (html, css, javascript, jquery, angularjs, nodejs vb.) ve kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Sistem analizi, ister yönetimi, yazılım kalite güvencesi ve konfigürasyon yönetimi konularında bilgi

sahibi olmak,

Çevik yöntemler ( Agile ) kullanılan projelerde çalışmış olmak,

Versiyon Kontrol Sistemlerini kullanmış olmak,

Geniş ölçekli veri tabanı üzerinde ölçeklenebilir yazılımlar geliştirmek.

Tercih Sebepleri

Java SE, Java EE veya Java ME sertifika kategorilerinin herhangi birinden sertifika sahibi olmak,

Mobil cihazlar için native (Android, iOS) uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak.

İş Tanımı

Java teknolojileri kullanarak 3 katmanlı (3 tier) ve web tabanlı yazılımlar geliştirmek,

Sistem çözümleme yapmak ve geniş ölçekli veri tabanı üzerinde yazılım geliştirmek,

Büyük veriler ile çalışmak, SQL kullanarak büyük ölçekli verilerde veri işleme yapmak.

AĞ ve SİSTEM UZMANI (2 kişi)

Genel Nitelikler

Toplam mesleki tecrübenin en az üç (3) yılını ağ ve sistem uzmanı olarak tamamlamış olmak ve bu durumu belgelemek. Bu tecrübe, büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde veya bu kurumlara danışmanlık hizmeti veren firmalarda olmalıdır,

Microsoft Windows sunucu ailesi (2008, 2008 R2, 2012 ) bakım, izleme ve yapılandırma konularında tecrübe sahibi olmak,

Windows sunucularda performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi sahibi olmak,

Sanallaştırma teknolojilerinde ve VMWare ürünlerinde tecrübe sahibi olmak,

Microsoft Windows PC işletim sistemi ailesi (Windows 7, Windows 8) ve bu işletim sistemlerinin Aktif Dizin ortamında kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

Microsoft Exchange Server 2010 veya 2013 yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, Active Directory ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switches), Yönlendiriciler (Routers), Firewalls donanımları hakkında bilgi, kurulum ve yönetim tecrübelerine sahibi olmak,

SSL, VPN, PKI, Antivirüs, Antispam, Firewall, IDS ve IPS, İçerik filtreleme gibi güvenlik donanım ve yazılımları hakkında bilgi sahibi olmak,

Active Directory, DNS, DHCP, WSUS Server, File Server, Certification Autorithy konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

Microsoft veya Linux işletim sistemi ve hizmetlerinin kurulumu, konfigürasyonu ve sorun çözümleme, log tutma ve log inceleme ile sınıflandırma tecrübelerine sahip olmak,

Sunucu donanımları ve yapılandırması ( disk, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi ve tecrübe

sahibi olmak,

Olay ve vaka yönetimi süreçlerinde rol almaya yatkın olmak.

Tercih Sebepleri

Veri Merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

Veri depolama sistemi ve veri yedekleme yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak,

Microsoft Certified IT Professional: Enterprise Administrator on Windows Server 2008 veya üzeri sertifika sahibi olmak,

Microsoft Certified IT Professional: Virtualization Administrator on Windows Server 2008 R2 veya

üzeri sertifika sahibi olmak,

Microsoft Certified Solutions Associate: Windows Server® 2008 veya üzeri sertifika sahibi olmak,

Microsoft Certified Technology Specialist: Microsoft Exchange Server 2010, Configuration veya

üzeri sertifika sahibi olmak.

VERİ TABANI YÖNETİCİSİ (2 kişi)

Genel Nitelikler

Toplam mesleki tecrübenin en az üç (3) yılını veri tabanı yöneticisi olarak tamamlamış olmak ve bu durumu belgelemek. Bu tecrübe, büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde veya bu kurumlara danışmanlık hizmeti veren firmalarda olmalıdır,

MS SQL Server 2012/2014 Yönetimi konusunda uzman seviyesinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu /normalizasyonu hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Veri tabanı üzerinde çalışan SOL'leri analiz ederek, performans ve kaynak kullanımı düzeyinde optimizasyonlar yapabilmek,

MS SQL Server sunucusu "high availibility" konularında (Database Mirroring , Always On ,

Cluster mimarisi) bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Veri tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Tercih Sebepleri

Veri güvenliği bilgisine sahip olmak, veri güvenliği konularında politikalar oluşturmak, izlemek,

Daha önce en az bir kurumsal iş zekası çözümü geliştirimi projesinde görev almış olmak,

Veri ambarı modelleme ve tasarımı konusunda tecrübeli olmak,

Microsoft İş Zekası platformunda bilgili ve deneyimli olmak,

OLAP küpleri ve SSAS (Microsoft SQL Server Analysis Services) teknolojilerinde bilgili olmak,

SSRS (Microsoft SQL Server Reporting Services) konusunda bilgili olmak,

ETL süreçlerine, tercihen SSIS (MS SQL Server Integration Services) ETL aracı kullanımına hakim

olmak,

.NET programlama dilleri (C# veya VB.NET) hakkında bilgi sahibi olmak,

MCSA Database Administrator sertifikasına sahip olmak,

Microsoft Certified IT Professional (MCITP) Business Intelligence Developer 2008

Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Business Intelligence 2012

İŞ ZEKASI UZMANI (3 kişi)

Toplam mesleki tecrübenin en az üç (3) yılını veri tabanı yöneticisi veya iş zekası uzmanı olarak tamamlamış olmak ve bu durumu belgelemek. Bu tecrübe, büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde veya bu kurumlara danışmanlık hizmeti veren firmalarda olmalıdır.

İleri derecede T-SQL bilgisine sahip olmak,

Veri ambarı modelleme ve tasarımı konusunda tecrübeli olmak,

İş zekası çözümleri ve ETL süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu /normalizasyonu hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

SQL analizi yaparak performans ve kaynak kullanımı optimizasyonu yapabilmek,

MS SQL Server Yönetimi konusunda uzman seviyesinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Tercih Sebepleri

İş zekası uzmanı olarak iş deneyimine sahip olmak,

Microsoft İş Zekası veya diğer platformlarda bilgili ve deneyimli olmak,

SSRS (Microsoft SQL Server Reporting Services), OLAP küpleri ve SSIS (MS SQL Server Integration Services) konularında bilgi sahibi olmak,

Sharepoint platformu üzerinde bütünleşik İş Zekası çözümleri geliştirmiş olmak ve Dashboard Designer aracına hakim olmak,

MCSA Database Administrator sertifikasına sahip olmak,

Microsoft Certified IT Professional (MCITP) Business Intelligence Developer sertifikasına sahip olmak,

Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Business Intelligence sertifikasına sahip olmak.

II- İSTENİLEN BAŞVURU ŞEKLİ, BELGELER, YERİ ve TARİHİ

İstenilen Belgeler

a) Başkanlık internet sayfasından temin edilecek "Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu",

b) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti, (belgenin aslının ibrazı halinde fotokopisi Başkanlıkça onaylanacaktır. Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği),

c) Üç adet vesikalık fotoğraf,

d) KPSSP3 sonuç belgesi, Belge ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 olarak değerlendirilecektir,

e) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" ne göre kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir,

f) Detaylı özgeçmiş belgesi,

g) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine dair belge,

h) Çalışma sürelerini gösteren belgeler; Özel sektörde çalışanlar için SGK İşyeri Ünvan listesi, Hizmet Dökümü, Genel şartlar (d) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge, (Mesleki tecrübe sürelerinin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki ve bilişim personeli olarak geçtiği belgelendirilen süreler dikkate alınacaktır),

i) Sahip olunan sertifikalar,

j) Sabıka kaydına dair yazılı beyan,

Yukarıda sayılan belgelerin son başvuru tarihinin mesai bitimine kadar Başkanlığa teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Başkanlıkça da onaylanabilir.

Başvuru Şekli

Adayların sınava katılabilmesi için Sınav Başvuru Formunu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurup fotoğraf yapıştırdıktan sonra, formun çıktısını imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 23.10.2017 - 06.11.2017 tarihleri arasında ÖSYM Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Başkanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir.

Son başvuru tarihi 06.11.2017 saat 17.00'dır, Postadaki gecikmeler veya diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Adaylar tüm sınav duyurularını https://www.osym.gov.tr adresinden izleyeceklerdir. Ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

III- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, 2016 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarında ( KPSS ) KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun on (10) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava kabul edilecektir.

Giriş sınavı sözlü usulü ile 28.11.2017 tarihinde ÖSYM Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA adresinde yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara, sınav yeri ve tarihi bilgileri, https://sonuc.osym.gov.tr adresinden bildirilecektir.

IV- DEĞERLENDİRME

Sözlü sınavda adaylara aşağıda belirtilen konulardan teori ve uygulama soruları sorulacaktır.

1- Yazılım Mühendisliği,

2- Proje Yönetimi,

3- Veri tabanı tasarımı ve yönetim sistemleri,

4- Programlama Dilleri (C#, C++ veya Java),

5- ASP.net gibi web tabanlı uygulama,

6- Bilgisayar Ağları,

7- Bilgi Güvenliği,

8- İşletim Sistemleri,

9- Yazılım mimarisi,

10- Pozisyonla ilgili diğer konular,

11- İş zekası süreçleri.

12- Uygulama (Komisyon adaylardan bilgisayar başında kodlama yapmasını isteyebilecektir. Bu uygulamada adayın algoritmayı doğru olarak kodlaması, yazılım dilinin kütüphanelerini ve teknolojilerini kullanması, nesne tabanlı programlama bilgisi, test güdümlü programlama bilgisi ve kod kalitesi refactoring ve tasarım kalıplarının uygulanması) ve veri tabanı bilgisi ölçülecektir,

Sınav sonuçları, adaylara https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden bildirilecektir.

SÖZLEŞME ÜCRETİ

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı olan (Temmuz-Aralık 201tarihleri arası belirlenen brüt ücret 5.011,63.- TL) 'nin aşağıda belirtilen cetvelde gruplar dahilinde belirlenen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Maliye Bakanlığı tarafından vizesi verilmiş olan brüt tavan ücretler.

A

4 kata kadar

20.046,52.-TL

B

3 kata kadar

15.034,89.-TL

C

2 kata kadar

10.023,26.-TL

 

Pozisyon

Sayı

Aylık Brüt Sözleşme

Ücreti Katsayı Tavanı

.NET YAZILIM MÜHENDİSİ

3 Kişi

1 kişi 2 katına kadar ,

1 Kişi 3 katına kadar,

1 kişi 4 katına kadar ,

JAVA YAZILIM MÜHENDİSİ

4 Kişi

1 Kişi 2 katına kadar,

1 kişi 3 katına kadar,

2 kişi 4 katına kadar ,

AĞ ve SİSTEM UZMANI

2 Kişi

4 katına kadar ,

VERİ TABANI YÖNETİCİSİ

2 Kişi

4 katına kadar ,

İŞ ZEKASI UZMANI

3 Kişi

1 kişi 2 katına kadar,

1 kişi 3 katına kadar ,

1 kişi 4 katına kadar .

Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

Önemli Not: Başkanlığımızda Bilişim Personeli statüsünde çalışanlar, görev yaptıkları süre içerisinde ÖSYM'nin yaptığı sınavlara aday olarak giremezler.

İlan olunur.

background image