Eleman Alımı - (İstanbul Kalkınma Ajansı)

İstanbul Kalkınma Ajansı'na 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; İstanbul'u bir marka şehir haline dönüştürme ve sürdürülebilir kalkınmada öncü olma hedefine hizmet etmek isteyen, dinamik çalışabilen, yaratıcı ve analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendiliğinden iş yapabilme becerisine sahip, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına kolay uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 1 (Bir) "İç Denetçi", 1 (Bir) "Hukuk Müşaviri" 4 (dört) "Uzman" ve 4 (dört) "Destek Personeli" alımı yapılacaktır.

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ: 05.05.2017

SON BAŞVURU TARİHİ: 12.05.2017

SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN İLANI: 17.05.2017

SÖZLÜ YARIŞMA SINAVI TARİHİ: 22-24.05.2017

BAŞVURU YERİ: İstanbul Kalkınma Ajansı, Havalimanı Kavşağı, EGS Business Park Blokları, B2 Blok K:16 Yeşilköy - Bakırköy / İSTANBUL

Tel: (212) 468 34 00

Faks:(212) 468 34 44

ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR

 1. GENEL ŞARTLAR

a)Türk vatandaşı olmak,

b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c)Affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d)Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya askerlikten muaf olmak,

e)Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,

2. İÇ DENETÇİADAYLARI İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

a) Üniversitelerin Hukuk, İktisat, İşletme, Sosyoloji, Uluslararası İlişkiler, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK)'nca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Son beş yıl içinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) ya da Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS) İngilizce dilinden en az 70 (yetmiş) puan veya son iki yıl içinde TOEFL sınavlarından YÖK'ün internet sitesinde ilan edilen eşdeğerlilik çizelgesine göre en az KPDS 70 (yetmiş) puana ya da Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS) puana denk kabul edilen bir puan almış olmak,

c) Kamuda en az 10 (on) yıl denetim pozisyonlarında çalışmış olmak.

3. UZMAN PERSONEL ADAYLARI İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Uzman personel adaylarının mezun olması gereken bölümler ve istihdam edilecek uzman personel sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Bölüm

İstihdam Edilecek Uzman Sayısı

Hukuk

1

İktisat

1

Uluslararası İlişkiler

1

Şehir ve Bölge Planlama

1

Endüstri Mühendisliği

1

3.1. KPSS Puanı ile Başvuracak Uzman Personel Adayları:

a)Üniversitelerin Hukuk, İktisat, Uluslararası İlişkiler, Şehir ve Bölge Planlama, Endüstri Mühendisliği dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK)'nca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b)Son beş yıl içinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) ya da Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS) İngilizce dilinden en az 80 (seksen) puan veya son iki yıl içinde TOEFL sınavlarından YÖK'ün internet sitesinde ilan edilen eşdeğerlilik çizelgesine göre en az KPDS 80 (seksen) puana ya da Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS) puana denk kabul edilen bir puan almış olmak,

c)Hukuk bölümünden başvuruda bulunacak adaylar bakımından; a ve b maddelerinde belirtilen şartlara ek olarak avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

d)KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 22 ve 29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak.

e) Başvuru tarihi itibarıyla 50 (elli) yaşını doldurmamış olmak.

Bölüm

KPSS Puan Türü

Hukuk

KPSSP 79

İktisat

KPSSP 28

Uluslararası İlişkiler

KPSSP 112

Şehir ve Bölge Planlama

KPSSP 1

Endüstri Mühendisliği

KPSSP 1

3.2. KPSS Puanı Aranmaksızın İş Tecrübesi İle Başvuracak Uzman Personel Adayları:

a)Üniversitelerin Hukuk, İktisat, Uluslararası İlişkiler, Şehir ve Bölge Planlama, Endüstri Mühendisliği veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK)'nca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b)Son beş yıl içinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) ya da Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS) İngilizce dilinden en az 80 (seksen) puan veya son iki yıl içinde TOEFL sınavlarından YÖK'ün internet sitesinde ilan edilen eşdeğerlilik çizelgesine göre en az KPDS 80 (seksen) puana ya da Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS) puana denk kabul edilen bir puan almış olmak,

c)Hukuk bölümünden başvuruda bulunacak adaylar bakımından; a ve b maddelerinde belirtilen şartlara ek olarak avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

d)Başvuru tarihi itibarıyla 50 (elli) yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu veya özel sektörde Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin 10 uncu Maddesinin 2 nci fıkrasında sayılan konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak.

3.3. Uzman Personel Adayları İçin Tercih Nedenleri:

Uzmanlık alanları ile ilgili aşağıda belirtilmiş olan tercih kriterlerinden bir ya da birkaçına sahip olmak tercih nedenidir.

BÖLÜM

TERCİH NEDENLERİ

Hukuk

 • Kamu Hukuku konusunda tecrübe sahibi olmak,
 • İcra takibi yapmış olmak,
 • Hukuk bürolarında veya kurumsal şirketlerin hukuk birimlerinde iş tecrübesine sahip olmak,
 • Denetim ve usulsüzlük incelemelerinde tecrübe sahibi olmak.

İktisat

 • Doğrudan yabancı yatırımlar konusunda bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak,
 • Devlet destekleri (hibeler, teşvik mevzuatı, vb.) konusunda bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak,
 • Bölgedeki kamu ve özel sektör kuruluşlarının sanayi ve hizmet sektörlerinde ortaya çıkan ekonomik problemlerinin çözümlerine yardımcı olacak stratejiler geliştirebilmek,
 • Bölgesel ekonomik analizler, sektörel analizler konularında bilgi sahibi ya da tecrübeli olmak,
 • Fizibilite Çalışmaları, Proje Döngüsü Yönetimi konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak,
 • Hibe veya Mali Destek Yönetimi konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak,
 • Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak,

Uluslararası İlişkiler

 • Bölgesel ekonomik analizler, sektörel analizler konularında bilgi sahibi ya da tecrübeli olmak,
 • Doğrudan yabancı yatırımlar konusunda bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak,
 • Devlet destekleri (hibeler, teşvik mevzuatı, vb.) konusunda bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak,
 • Uluslararası iş tecrübesine sahip olmak,
 • Hibe veya Mali Destek Yönetimi konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak,
 • Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak,
 • İkinci yabancı dil bilmek.

Şehir ve Bölge Planlama

 • İstanbul Bölgesinin gelişme dinamikleri, mevcut durumu, plan ve projeler hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Bölgesel politikalar, bölgesel kalkınma konusunda çalışmış, araştırma yapmış olmak,
 • Bölge ölçeğinde makro araştırmaları yürütebilmek ve bölgesel kalkınma bağlamında değerlendirerek disiplinler arası çalışmaya katkı sağlayabilmek,
 • Katılımcı planlama yöntemleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

Endüstri Mühendisliği

 • Hibe veya Mali Destek Yönetimi konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak,
 • Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak,
 • Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması konularında eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak.

3.4. Uzman Personel Adayları İçin Başvuruda İstenen Belgeler:

a)İş Talep Formu,

b)Öğrenim Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin kurum* veya noter onaylı sureti,

c) 3 (Üç) adet vesikalık fotoğraf,

d)Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) ya da Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS) sınav sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesinin (TOEFL) kurum veya noter onaylı sureti,

e)KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, 22 ve 29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıda belirtilen alanlarda alınan puanları gösterir belgenin kurum veya noter onaylı sureti,

f)Nüfus Cüzdanı Sureti,

g)Detaylı özgeçmiş,

h)Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya askerlikten muaf olduğunu gösteren belgenin kurum veya noter onaylı sureti e-Devlet alınan Askerlik Durum Belgesi Sorgusu,

 1. DESTEK PERSONELİ ADAYLARI İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Ajansımızda çalıştırılmak üzere ( İnsan Kaynakları Sorumlusu, Bilgi İşlem Personeli, Bilgi ve Belge Yöneticisi ve Satın Alma Sorumlusu) 4 destek personeli istihdam edilecek olup; adaylarda aranan nitelikler aşağıda belirtilmiştir.

4.1. Destek Personeli Adayları İçin Giriş Şartları:

Lisans veya ön lisans düzeyinde ya da bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

4.2. Destek Personeli Adayları İçin Tercih Nedenleri:

Destek personeli adaylarının kişisel bakıma, giyimine ve dış görünüşüne özen göstermeleri, kolay iletişim kurabilme becerisine sahip olmaları tercih nedenidir.

İnsan Kaynakları Sorumlusu İçin Tercih Nedenleri;

a) Başvuru tarihi itibarıyla insan kaynakları ve personel işlemleri alanında en az 3 (üç) yıl fiilen başarılı bir şekilde çalışmış olmak ve bu durumu belgelemek,

b) Bordrolama yapabilmek ve ilgili programları kullanabilmek,

c) Sendikalar Kanunu ve Sendikal süreçler hakkında bilgi sahibi olmak,

d) İş Kanunu ve SGK mevzuatına hakim olmak,

e) İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sertifikasına sahip olmak,

f) Performans değerlendirme sistemleri ve uygulamaları konusunda deneyimli olmak,

g) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlikten muaf olmak,

h) MS Office programlarına hakim olmak,

tercih nedenidir.

Bilgi İşlem Yetkilisi İçin Tercih Nedenleri;

a) Fakültelerin mühendislik, fen-edebiyat, teknik eğitim ve eğitim fakültelerinin, bilgisayar ve bilişim teknolojileri üzerine eğitim veren bölümleri ya da bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans veya ön lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Bilgi işlem alanında, kamu veya özel sektörde en az 3 (üç) yıl başarılı bir şekilde çalışmış olmak ve bu durumu belgelemek,

c) Teknik dokümanları okuyarak anlayacak, teknik destek amacıyla yazışacak derecede İngilizce bilen,

d) Microsoft Windows Sunucu / İstemci, Linux (Ubuntu, CentOS) sistemlerinde kurulum, sanallaştırma, yönetim ve sorun giderme konularına hakim,

e) Sunucu, istemci ve çevre birimleri donanımları konusunda problemleri tespit edebilecek ve raporlamasını hazırlayabilecek bilgiye sahip,

f) LAN / WAN / WLAN sistemlerini iyi derecede yönetebilen,

g) Firewall, Router & Switch yönetimi bilgisine sahip,

h) Temel IT güvenliği bilgisine sahip Antivirus ve Anti-Spam çözümlerini kurup yönetebilecek,

ı) Backup, Archiving ve Patch Management çözümlerini kurup yönetebilecek,

i) VOIP ve analog telefon çözümlerini kurup yönetebilecek,

j) Kullanıcı bilgisayarlarına gerektiğinde yerinde destek olmak,

tercih nedenidir.

Bilgi ve Belge Yöneticisi İçin Tercih Nedenleri;

a) Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi, Arşivcilik, Kütüphanecilik dallarından veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Yazı işleri, arşivleme konularında, kamu veya özel sektörde en az 3 (üç) yıl başarılı bir şekilde çalışmış olmak ve bu durumu belgelemek,

c) MS Office programlarına ileri düzeyde hakim olmak, resmi yazışma kurallarına hakim olmak, iletişim becerisine sahip olmak,

d) EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ve kurumsal dijital arşiv konusunda tecrübe sahip olmak,

tercih nedenidir.

Satın Alma Sorumlusu İçin Tercih Nedenleri;

a) Üniversitelerin İşletme, Maliye, İktisat ya da ilgili diğer dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Görev ile ilgili iş tecrübesine sahip olmak, en az 3 (üç) yıl başarılı bir şekilde çalışmış olmak ve bu durumu belgelemek,

c) Kamu İhale Kanunu ve satın alma konusunda tecrübe sahibi olmak.

4.3. Destek Personeli Adayları İçin Başvuruda İstenen Belgeler:

a) İş Talep Formu,

b) Öğrenim Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin kurum veya noter onaylı sureti,

c) 3 (Üç) adet vesikalık fotoğraf,

d) Nüfus Cüzdanı Sureti,

e) Özgeçmiş,

f) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya askerlikten muaf olduğunu gösteren belgenin kurum veya noter onaylı sureti e-Devlet alınan Askerlik Durum Belgesi Sorgusu.

5. BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ

Adayların, yukarıda sayılan başvuru belgelerini dosya içinde 12.05.2017 Cuma günü saat 18.00'e kadar "İstanbul Kalkınma Ajansı Havalimanı Kavşağı, EGS Business Park Blokları, B2 Blok K:16 Yeşilköy - Bakırköy / İSTANBUL" adresine teslim etmeleri veya son başvuru tarihine kadar Ajans'a ulaşmak kaydıyla elden veya posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Faksla veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İş talep formu, Ajans'ın internet sitesinde 05.05.2017 tarihinden itibaren yayınlanacak olup, form online doldurulacaktır.

İş Talep Formu (05.05.2017 tarihinden itibaren erişilebilir.)

6. ÖN DEĞERLENDİRME VE YARIŞMA SINAVINA ÇAĞRI

Ajans'a yapılan başvurular, KPSS ve dil yeterlilik sınavı puanları, iş tecrübesi, ilanın ilgili bölümlerinde belirtilen tercih nedenleri ve Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun'un ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği'nin istihdam önceliğine ilişkin hükümleri dikkate alınarak Genel Sekreterlikçe değerlendirildikten sonra sözlü yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 17.05.2017 tarihinde Ajans'ın internet sitesinde (www.istka.org.tr) ilan edilecektir.

Yapılacak değerlendirme sonucunda, her branşta alınması planlanan personel sayısının en fazla 5 (beş) katına kadar aday sözlü yarışma sınavına çağrılabilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

7. SINAV YERİ VE TARİHİ

Yarışma sınavı 22-24.05.2017 tarihleri arasında İstanbul Kalkınma Ajansı - Havalimanı Kavşağı, EGS Business Park Blokları, B2 Blok K:16 Yeşilköy - Bakırköy / İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Yarışma sınavına girmeye hak kazanan adaylar mülakat tarihinde yanlarında nüfus cüzdanı veya sürücü belgesiyle hazır bulunacaklardır.

8. SINAV ŞEKLİ

Yarışma sınavı sözlü olarak yapılacaktır. Sınav Kurulu üyeleri sözlü sınavda; adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir.

9. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)'tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen her bir branştaki boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, her bir branştaki boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)'in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Puanlar arasında eşitlik olması durumunda, ilgili pozisyon için belirtilen tercih sebeplerinden en fazlasına sahip olanlar öncelik kazanırlar.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, her bir branştaki boş pozisyon sayısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, Sınav Kurulu'nun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir.

Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde, boş pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip adayın bulunamadığı durumlarda da personel istihdam etmeme hakkına sahiptir.

Sınav sonuçları Ajans'ın internet sayfasında (www.istka.org.tr) ilan edilecek ve göreve başlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

Başvuru ve sınavda hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajans'ta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri derhal feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

10. PERSONELİN ÇALIŞMA KOŞULLARI

Başarılı olan adaylar ile iş mevzuatı hükümlerine göre iki ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreter'in önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılacaktır.

Ajans personelinin çalışma saatleri hafta içi 08:00-18:00 arası olup; haftada toplam 45 saattir. Ancak, personel kendisine verilen işi mesai saatlerine bağlı kalmaksızın tamamlamakla mükelleftir. Çalışma yeri İstanbul İli olmakla birlikte, yurtiçi ve yurtdışında geçici görevlendirmeler yapılabilmektedir.

Personel, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabidir.

Kamuya ilanen duyurulur.

*Belgenin aslına uygun olduğuna dair, çalışılan kurum tarafından ya da başvurunun İstanbul Kalkınma Ajansı'na elden teslim edilmesi halinde Ajans tarafından ilgili belgenin fotokopisi onaylanacaktır.

background image