Eleman Alımı - (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Sözleşmeli 12 personel alacak)

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR 

BAŞKANLIĞI / SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

 

I. GENEL BİLGİLER

1) Başkanlığın görev alanlarında tecrübeli personel ihtiyacını karşılamak üzere 5978 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, 657 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan sözleşmeli personel istihdam edilecektir.

2) Açılacak giriş sınavındaki nihai başarı sıralamasına göre, istihdam edilecek azami sözleşmeli personel sayısı12'dir.

3) Yabancı dil gruplarına göre alınacak personel sayısı Tablo 2'de belirtilmiştir. 

Sınav Komisyonu gerekli gördüğü takdirde, dil grupları arasında kontenjan aktarımı yapabilir.

4) Giriş sınavı, yazılı ve sözlü aşamalarından oluşmaktadır. Sınavın yazılı aşaması 22 Nisan 2017 tarihinde Ankara'da yapılacaktır.

5) Başvurular, basvuru.ytb.gov.tr adresi üzerinden 23 Mart-10 Nisan 2017 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılacaktır.

6) Bu ilanda belirtilen tarih ve saatler, Türkiye Cumhuriyeti'nin yer aldığı saat dilimine (İleri Doğu Avrupa Zaman Dilimi UTC+03:00) göre belirlenmiştir.

7) İlave bilgi talepleri için aşağıdaki iletişim kanalları üzerinden Başkanlıkla iletişime geçilebilecektir.

Adres: T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı,

Oğuzlar Mah. Mevlana Bulvarı No: 145 06520 Balgat ANKARA - TÜRKİYE E-posta: sinav@ytb.gov.tr

Tel: +90 312 218 40 00 (10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında ulaşılabilir.)

 

 

1) Sınava başvurabilmek için adayların aşağıda belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir;

a. Türk vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak,

b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının

(A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak, (Mavi Kart sahipleri için ilgili maddenin (1) ve (6) numaralı bentlerine ilişkin şartlar aranmaz)

c. Yazılı Sınavın yapılacağı tarih itibarıyla (22 Nisan 2017) 40 yaşını doldurmamış olmak (22.04.1977 ve daha sonra doğmuş olanlar),

d. Yurtiçindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim veren fakültelerinin Tablo 1'de belirtilen bölümlerinden mezun olmak. (Eğitimini yurtdışında tamamlamış adayların, ilk aşamada YÖK'e denklik başvurusu yaptıklarını gösterir belgeyi

başvuru sistemine yüklemeleri yeterlidir.)

 

Tablo 1 (Mezun Olunması Gereken Fakülte ve Bölümler)

 

Fakülte

Bölümler

1

Hukuk Fakültesi

İktisat Fakültesi

İşletme Fakültesi

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Bu bölümde belirtilen fakültelerin herhangi bir bölümünden mezun olmak. (Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Maliye, Finans vb.)

2

Diğer Fakülteler

Fakültelerin, Sosyoloji, Psikoloji, Tarih, Antropoloji, İstatistik, Türk Dili ve Edebiyatı, Halkla İlişkiler, İletişim, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Maliye, İlahiyat, Din Bilimleri, Ekonomi ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.

e. Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda (5978 sayılı Başkanlığın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 1. ve 2. maddelerinde belirtilen faaliyetler) 3 yıllık tecrübe sahibi olmak. (Bu alanlarda, yüksek lisans ya da doktora yapmış olmak, yurt içi ya da yurt dışı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış olmak, ulusal ya da uluslararası nitelikteki sivil toplum örgütlerinde görev yapmak gibi belgelenebilir somut çalışmalar yapmış olmak. (Yüksek Lisans dereceleri 1 yıl, doktora dereceleri 3 yıllık tecrübe olarak kabul edilecektir.)

 

f. Tablo 2'de (Yabancı Dil Şartları) belirtilen yabancı dil belgelerine ilişkin dil sınavı veya ortaöğretim tamamlama/üniversiteye giriş sınavı şartlarını sağlamak.

Tablo 2 Yabancı Dil Şartları*

Yabancı

Dil

Grubu

Yabancı Dil

Belgeler

(Aşağıdaki Belgelerden Biri)

En Düşük Puan (veya başarı oranı)

Alınacak

Personel

Sayısı

1

Almanca

YDS

80

5

TestDaf 4

4

(DSD) Stufe II

C1

TELC

C1 (Sehr Gut)

Goethe Institut

C1 (Sehr Gut)

Abitur(Almanya)

3

Maturazeugnis(Avusturya)

3

2

Fransızca

YDS

80

2

DALF

C1

Baccalaureat (Fransa)

11,5

3

İngilizce

YDS, e-YDS

80

2

TOEFL (IBT)

96

PTE Akademik

78

CPE

C

CAE

A

GCE (A Level) (Birleşik Krallık)

Herhangi 3 Alanda A Seviyesi

SAT (ABD)

1100

ACT(ABD)

20

ATAR ve Eyaletlerdeki Muadil Sınavlar (Avustralya)

70

4

Felemenkçe (Dutch Dili)

YDS

80

3

HAVO ve VWO

Diploması(Hollanda)

% 70 Başarı

Danimarkaca

YDS

80

STX, HF (Danimarka)

7

Arapça

YDS

80

İsveççe

YDS

80

FSFG(İsveç)

10

Rusça

YDS

80

TORFL (Level 3)

93

İtalyanca

YDS

80

CELI (4)

80

Esame di Sitato (Maturita)

% 70 Başarı

* Sınav Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde, dil grupları ar asında kontenjan aktarımı yapılabilir.

 

III. BAŞVURULARININ YAPILMASI

1) Giriş sınavı başvuruları 23 Mart 2017 Perşembe günü başlayacak ve 10 Nisan 2017 Pazartesi günü saat 18:00'de sona erecektir. Başvurular, Başkanlığın https://basvuru.ytb.gov.tr/ adresli internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

a. T.C. kimlik numarası veya (Mavi Kart Numarası),

b. YDS/e-YDS, eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavları

veya Tablo 2'de belirtilen ortaöğretim tamamlama/üniversiteye girişi sınavlarına ilişkin belgeler,

c. Diploma veya mezuniyet belgesi veya YÖK onaylı denklik belgesi, (Denklik işlemleri devam eden adaylar, YÖK'e denklik başvurusu yaptıklarına dair

belgeyi ibraz edeceklerdir.)

d. Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf,

e. Varsa lisansüstü eğitim diploması,

f. Bu ilanın Sınava Katılım Şartları bölümünde (e) bendinde yer alan tecrübe şartlarına ilişkin kanıtlayıcı belgeler, (Başkanlık görev alanlarında sahip olunan tecrübeleri gösterir, çalışma belgeleri, diploma, sertifika vb. belgeler)

g. El yazısıyla yazılmış özgeçmiş,

h. Niyet mektubu. (Eğitim, staj ve iş tecrübeleri çerçevesinde, neden Başkanlıkta çalışılmak istendiği ve mevcut birikimle Başkanlık çalışmalarına nasıl katkı sağlanacağı anlatılacaktır.)

2) Başvuruların incelenmesi neticesinde, yazılı sınava çağrılacak adaylar, Başkanlık internet sitesi aracılığıyla bilgilendirilecektir.

3) Eğitimini yurtdışında tamamlamış adayların, ilk aşamada YÖK'e denklik başvurusu yaptıklarını gösterir belgeyi başvuru sistemine yüklemeleri yeterlidir. Bu durumdaki adaylar sınava şartlı olarak kabul edilecek olup bu adayların sınav işlemlerinin sonuçlanmasına kadar denklik işlemlerini tamamlaması gerekmektedir. Diğer kurum ve kuruluşlardan kaynaklanan gecikmelerden Başkanlığımız sorumlu değildir.

 

 

IV. SINAVIN ŞEKLİ

1) Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olup yazılı sınav klasik ve çoktan seçmeli bölümlerden oluşacaktır. Başvuruların incelenmesi neticesinde, sınava girmeye hak kazanan adaylar önce yazılı sınava girecek, bu sınavda başarılı olanlar sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

2) Yazılı Sınavda adayların I. ve II. oturumunun her ikisinden de en az altmış (60) puan alması ve yazılı sınav ortalamasının en az yetmiş (70) puan olması gerekmektedir.

3) Yazılı sınav, 22 Nisan 2017 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecektir. Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, Tablo 2'de listelenen dil gruplarına göre en yüksek puandan başlanarak en fazla dört katına kadar(48) aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dahil) sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile sözlü sınavın yeri ve tarihi Başkanlığın kurumsal internet sitesinde ilan edilecektir.

 

V. YAZILI SINAV KONULARI

(1) Yazılı Sınav sorularının %70'i adayın konulara ilişkin bilimsel yeterliliğini, analitik düşünebilmesini, muhakeme gücünü, yabancı dil bilgisini ölçmeyi; %30'u ise adayın genel yetenek ve genel kültürünü ölçmeye yönelik klasik ve çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

(2) Yazılı sınav iki oturumda gerçekleştirilecektir. Adaylara, Başkanlığın görev alanları çerçevesinde aşağıdaki alanlarda sorular sorulacaktır.

I. Oturum Çoktan Seçmeli Bölüm Konuları

- Genel Yetenek,

- Genel Kültür,

- Türk Dış Politikası,

- Uluslararası İlişkiler,

- Uluslararası Hukuk,

- Sosyoloji,

- Siyasi Tarih,

- İletişim,

II. Oturum Kompozisyon Bölümü Konuları

- Yabancı Dilde Yetkinlik ,

- Türkçe Kompozisyon

 

VI. SÖZLÜ SINAV

Sözlü sınav adayların,

a. Bu ilanın "Yazılı Sınav Konuları" başlıklı duyurusunda belirtilen konulara ilişkin bilgi düzeyi,

b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e. Genel yetenek ve genel kültürü,

f. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

background image