Eleman Alımı - ( İstanbul / Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri)

Sözlü Sınavla Personel Alınacaktır.

 

 

İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

 

PERSONEL ALIMI DUYURUSU

 

1- Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne (İMMİB) Uzman Yardımcısı, İdari Memur ile İdari Memur (Engelli kontenjandan) kadroları için aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde sözlü sınavla 10 (On) personel alınacaktır.

 

2- Sınava Katılma Şartları

 

Sınava girecek adayların aşağıdaki genel şartları sağlaması zorunludur.

 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 

b) Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak.

 

c) 18 yaşını bitirmiş olmak,

 

d) Uzman Yardımcısı için, dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Tablo1'de belirtilen bölümlerinden ya da bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmak veya dört yıllık üniversite mezunu olmak kaydıyla Tablo 1'de belirtilen bölümlerden yüksek lisans derecesi olmak; İdari Memur için Üniversitelerin 4 yıllık Fakülte yada 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının Tablo 1'de belirtilen bölümlerinden mezun olmak veya sınav tarihi itibariyle mezun olabilecek durumda olmak,

 

e) 01/01/2017 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1982 ve daha sonra doğanlar),

 

f) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 

g) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahküm olmamak,

 

h) Uzman Yardımcısı ile İdari Memur görevini devamlı yapmasına engel her hangi bir özrü bulunmamak; engelli (idari memur) kontenjanına başvuran adaylar için görme, işitme ve konuşma kaybı ile zihinsel, ruhsal ve duygusal hastalıklar dışında olmak kaydıyla en az %40 oranında engel raporuna sahip olmak,

 

i) TİM ve Birliklerde veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

 

j) Uzman Yardımcılığı kadrosu için, İngilizce ve/veya Tablo 1'de belirtilen yabancı dillerden birinden, ÖSYM tarafından 2015-2016 yıllarında gerçekleşen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından ve/veya e-YDS sınavlarından, en az 70 ve yukarı puan almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak, (Yabancı dil puan veya seviye değerlendirmeleri ÖSYM'ce geçerliliği kabul edilen ve ÖSYM'nin denklik gösterdiği tablolara göre yapılacaktır.)

 

k) Uzman Yardımcılığı kadrosu için 04-05 Temmuz 2015 ve 22-29 Mayıs 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında Tablo 1'de belirtilen puan türlerinden en az 70 puan ve yukarı almış, İdari Memur Kadrosu (Lisans Bölümler için) 04-05 Temmuz 2015 ve 22-29 Mayıs 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavlarından Tablo 1'de belirtilen puan türlerinden en az 70 puan ve yukarı almış, İdari Memur Kadrosu (Ön Lisans) 24 Nisan 2016 tarihinde yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 70 ve yukarı puan almış olmak.

 

BAŞVURU ŞARTLARI

 

 

MEZUN OLDUĞU BÖLÜM

ÖĞRENİM SÜRESİ

KPSS PUAN 
TÜRÜ

ALINACAK PERSONEL SAYISI

İSTENİLEN YABANCI DİL BİLGİSİ

GÖREV ALINACAK ŞUBE

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

4 YIL

KPSSP64

1 Uzman Yardımcısı

İngilizce

Maden Sektör

İşletme

4 YIL

KPSSP99

1 Uzman Yardımcısı

Fransızca

Maden Sektör

İstatistik,

4 YIL

KPSSP92

1 Uzman Yardımcısı

İngilizce

Elektrik - Elektrik Sektör

Maliye, İşletme

4 YIL

KPSSP117

1 Uzman Yardımcısı

İngilizce

Elektrik - Elektrik Sektör

Çevre Mühendisliği

4 YIL

KPSSP1

1 İdari Memur

-

Maden Sektör

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

4 YIL

KPSSP35

2 İdari Memur

-

Fuar ve Diğer Destekler

-

İdari İşler ve Satınalma

İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe

4 YIL

KPSSP3

1 İdari Memur

 

Muhasebe - Finansman

Tüm Ön Lisans Bölümleri

2 YIL

EKPPSSP2

2 İdari Memur (Engelli)

 

Genel Sekreterlik

TOPLAM

   

10

   

 

3- Başvurular, istenilen KPSS ve EKPSS puan türüne göre ayrı ayrı en yüksek puandan başlamak üzere puan sırasına konulacak olup, başvuru sayısı yeterli ise, her puan türü için ihtiyaç duyulan kadro sayısının en fazla 4 (dört) katı kadar aday, yapılacak olan sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılabilecektir. Adaylar TİM ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından açılmış olan ve başvuru veya değerlendirme süreci devam eden sınavlardan sadece birine başvurabilir, birden fazla başvuru durumunda adayın tüm başvuruları iptal edilecektir. Daha önce TİM veya Birlik sınavlarında 2 defa elenen adaylar sınava katılamaz.

 

4- Başvuruda İstenilen Belgeler*

 

1- Genel Sekreterliğimiz web sitesinden (www.immib.org.tr) temin edilecek İş Talep Formu,

 

2- T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, (Nüfus Cüzdan fotokopisi üzerine "doğruluğunu beyan ederim" ibaresinin yazılarak imzalanması)

 

3- İki adet vesikalık fotoğraf,

 

4- Öğrenim diploması veya Mezuniyet belgesinin fotokopisi,

 

5- KPSS ve EKPSS Sınav Sonuç Belgesi,

 

6- Uzman Yardımcısı kadrosuna başvuran adaylar için Yabancı Dil Sınavından asgari puanı aldığını gösterir belgesi,

 

7- Engelli Personel için en az %40 (yüzde kırk) engel durumunu gösterir resmi sağlık raporunun fotokopisi,

 

8- Güncel Özgeçmiş (CV)

 

*Sınavı kazanan adaylardan belge asılları istenecektir.

 

5- Başvuru Adresi

 

Başvurular 4 üncü maddede belirtilen, sınavdan önce istenilen belgeler ile birlikte; Genel Sekreterliğimiz evrak kayıt birimine 20 Mart 2017 tarihi saat 17.00'a kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir.

 

Adaylar Genel Sekreterliğimizde sadece 1(bir) kadroda görev almak için başvuruda bulunabilecekler; birden fazla kadroya başvuru yapan adayların hiçbir başvurusu işleme konulmayacak, sehven işleme konulsa ve sınavı kazansalar dahi sınavları sonradan iptal edilecektir.

 

6- Sözlü Sınav

 

Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri, 27 Mart 2017 tarihinden itibaren bilahare Genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak ve yabancı dil bilgilerinin ölçüleceği bir mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir.

 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

 

7- Kimlik Belgesi

 

Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport vb.) bulunduracaklardır.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

 

 

ADRES

TELEFON

İSTANBUL MADEN VE METTALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ÇOBANÇEŞME MEVKİİ SANAYİ CADDESİ

NO:3 DIŞ TİCARET KOMPLEKSİ A-BLOK

KAT:2 YENİBOSNA/İSTANBUL

0(212) 454 08 34

0(212) 454 00 88

 

background image