TÜBİTAK Eleman Alımı

TÜBİTAK

 

KURUMSAL KAYNAK YÖNETİMİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI

 

İlan No: TBTK.BİLGEM.KKYBY.2017-1

 

1- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.KKYBY.2017-1.1 Uzman / Uzman Yardımcısı pozisyonu için;

1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

İnsan Kaynakları Yönetimi süreçlerinde mevzuata uygun çalışacak personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 4 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

1.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; (örgün öğretim), İşletme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Finans, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Lojistik Yönetimi veya Endüstri Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak.

1.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

SAP HR modülünde personel ile ilgili tüm süreçlerin yürütülmesi konusunda tecrübeye sahip olmak (PA Modülü, tüm özlük ve bordro işlemleri),

İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve Sendikalar Kanunu hakkında bilgi sahibi olmak,

Yasal yönetmelikler çerçevesinde İnsan Kaynakları Uygulamalarının yürütebilecek durumda olmak,

Microsoft Office uygulamalarına hakim olmak,

İşe giriş ve çıkış işlemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

Aylık E-bildirge işlemleri konusunda tecrübeli olmak,

İnsan Kaynaklarına ilişkin her türlü icmal ve raporlamaları yapabilecek durumda olmak.

 

 

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,

b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış olmak,

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak,

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

e) Aşağıdaki şartları sağlıyor olmak,

10.000

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + -> 3,00

Univer siteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80'i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20'sinin toplamıdır (100'lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu "4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu" esas alınarak 4'lük sisteme dönüştürülecektir).

f) Ağırlıklı lisans mezuniyet not ortalaması 4'lük sistemde en az 2,50 olmak. (100'lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu "4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu" esas alınarak 4'lük sisteme dönüştürülecektir.)

g) Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim- öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak. (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır.)

h) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak. (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz.) Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100'ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır.

Sınav Türü

KPDS

UDS

YDS

TOEFL

IBT

TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCE

CAE

CPE

Sınav Puanı 1[*]

60

55

157

480

C

C

C

Sınav Puanı 2[]

65

61

173

500

B

C

C

Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

Test of English as a Foreign Language - Internet-Based Test Test of English as a Foreign Language - Computer-Based Test Test of English as a Foreign Language - Paper-Based Test First Certificate in English

Certificate in Advanced English

Certificate of Proficiency in English

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az 3 (üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

BAŞVURU SÜRECİ

a) İlana başvuruda bulunmak için "www.bilgem,tubitak.gov.tr" adresinden İş Başvuru

Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi ve referans kodu seçilerek başvuru yapılması zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru

kabul edilmeyecektir.

b) Başvuruların en geç 30/03/2017 tarihi saat 17:00'a kadar yapılması gerekmektedir.

c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

d) "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (e) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

e) Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (e) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

f) Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),

Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),

Güncel Özgeçmiş, (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik, telefon numaralarınız ve akademik ya da profesyonel referansınızı da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir.)

Lisans Diploma/Çıkış Belgesi -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi)

Yükseköğretim Mezun Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan internet çıktısı);

Lisans -ve varsa üstü- Transkript Belgesi,

Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge (üniversiteden alınmış),

Deneyimi olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü,

Askerlik durumunu gösterir belge.

g) Başvuru yapan adaylardan alanında doktora mezunu olanlar, "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (e), (f) ve (g) maddelerinden muaf tutulacak ve sıralamaya dahil olmadan ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Kurumumuz web sayfasında (www.bilgem.tubitak.gov.tr /www.tubitak.gov.tr) ilan edilecektir.

Mülakata katılmaya hak kazanan adaylara, Başvuru Formunda bildirdikleri elektronik posta adresleri üzerinden de bilgilendirme yapılacaktır.

İletişim Bilgileri:

Adres: Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 PK: 74, 41470 Gebze / Kocaeli

E-Posta: bilgem.ik@tubitak.gov.tr

Telefon: 0 262 675 35 48 / 29 / 20

[*] Lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan daha az mesleki tecrübesi olanlar için ba vurdukları pozisyona bakılmaksızın "Sınav Puanı 1" ko ulu geçerlidir.

[] Lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri mesleki tecrübesi olanlarla alanında Doktora mezunu olanlar için ba vurdukları pozisyona bakılmaksızın "Sınav Puanı 2" ko ulu geçerlidir.

 

 

BİLGEM

ULUSAL ELEKTRONİK VE KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

İlan No: TBTK.BİLGEM.UEKAE.2017-1

1- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM. UEKAE.2017-1.1 AR-GE Personeli pozisyonu için;

1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde Yazılım Mühendisliği alanında görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 10 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

1.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği veya Sistem Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

1.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir;

Yazılım mimarisi konusunda tecrübe sahibi olmak,

Veritabanı ve uygulamaları konularında hakim olmak,

Web servisleri konularına hakim olmak,

Nesne Yönelimli Programlama konusuna hakim olmak,

C/C++, Java veya C# kullanarak uygulama geliştirmiş olmak,

Kullanıcı grafik arayüzü geliştirmiş olmak,

Yazılım geliştirme, versiyonlama, sürekli entegresyon araçlarını kullanmış olmak,

Servis tabanlı mimari hakkında bilgi sahibi olmak,

Çoklu kullanım (Multithreading) ve çoklu işleme (Multiprocessing) yazılım geliştirme konularında tecrübe sahibi olmak,

Linux işletim sistemi ve sunucu altyapısı konularında bilgi sahibi olmak,

Güncel yazılım teknolojilerini takip etmek, yazılım mimarileri konularında kendini geliştirmeye açık olmak.

2- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.UEKAE.2017-1.2 AR-GE Personeli pozisyonu için;

2.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde görevlendirilmek üzere Kriptografik algoritma ve protokolü tasarlayabilecek, gerçekleyebilecek ve bunun için gerekli araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütebilecek Ar-Ge personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 5 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Ankara

2.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

2.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

2.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir;

Kriptografik algoritmalar ve protokollerin tasarımı ve analizi konusunda

bilgi ve deneyim sahibi olmak,

Kriptografik algoritmaların yazılım ya da donanım gerçeklenmesi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

Cebir, sayılar teorisi ve olasılık teorisi hakkında bilgi sahibi olmak,

C/C++ programlama dillerinde tecrübe sahibi olmak,

Üst düzey matematiksel muhakeme ve analiz yeteneğine sahip olmak ve yeni teknolojiler konusunda öğrenmeye açık olmak,

Konu ile ilgili literatürü kolayca takip edebilmek.

3- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.UEKAE.2017-1.3 AR-GE Personeli pozisyonu için;

3.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde imalat atölyesinde görevlendirilmek üzere, hassas imalat altyapısında kurulacak 2 adet yeni CNC tezgahının (5-eksen simultane freze ve Cy eksen Torna) CAM programlarını hazırlayacak CAM (Bilgisayar Destekli İmalat)

sorumlusu istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

3.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

3.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Makina

Mühendisliği, Makina Öğretmenliği, İmalat Mühendisliği veya Makina ve İmalat Mühendisliği bölümlerinin birini bitirmiş olmak.

3.2.2- CNC CAM programlama üzerine en az 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

3.2.3- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir;

CNC Torna ve 5 eksen simültane freze programlama tecrübesine sahip olmak,

Havacılık ve Savunma Sanayine yönelik imalatlarda çalışmış olmak,

ESPRIT yazılımını kullanabilmek.

4- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.UEKAE.2017-1.4 AR-GE Personeli pozisyonu için;

4.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülmekte olan Lazer Teknolojileri ve Optik Sistemler projelerinde, sonlü elemanlar metodu ile statik yapısal, ısı transferi ve titreşim analizleri yapma, sonuçları raporlama ve ürün üzerinde laboratuvar ortamında ölçüm gerçekleştirme faaliyetlerinde görev almak üzere Sonlu Elemanlar Analiz Mühendisi alınacaktır.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

4.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

4.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Uzay

Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği veya Uçak Mühendisliğibölümlerinin birini bitirmiş olmak.

4.2.2- Alanında doktora yapmış olmak.

4.2.3- Alanında en az 5 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

4.2.4- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir;

ANSYS, NASTRAN, COMSOL yazılımlarından herhangi birini kullanarak Sonlu Elemanlar Analizi ile Termal, Yapısal Analiz gerçekleştirme konüsünda deneyim sahibi olmak,

Matlab/Matcad yazılımlarından en az birini iyi seviyede küllanabilmek,

Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) programı (Solidworks, Unigraphics) küllanabilmek.

5- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.UEKAE.2017-1.5 AR-GE Personeli pozisyonu için; (Endüstriyel Yazılım/Donanım Sorumlusu)

5.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Lazer Teknolojileri ve Optik Sistemler projelerinde ortam ve araç geliştirme/iyileştirme, uygulama yazılımı mimari tasarımı ve kullanıcı arayüzü tasarımı yapma ve gerçekleştirme faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere Ar-Ge personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 4 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

5.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

5.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Fizik Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak.

5.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir;

Endüstriyel elektronik konusunda bilgi sahibi olmak olmak,

Arduino geliştirme ortamında programlama yapabilmek,

Uzaktan kumandalı sistem programlama prensiplerine hakim olmak,

C, C# ya da C++ programlama dilini iyi düzeyde bilmek ve bu dillerden en az birini kullanarak uygulama geliştirmiş olmak,

C++ Builder veya MS Visual Studio geliştirme ortamlarında deneyimli olmak,

Optik sistemler hakkında temel bilgi sahibi ve bu sistemler üzerinde çalışmış olmak,

PLC ve SCADA programlama yapabilmek,

Gömülü sistemler üzerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

PCB geliştirme deneyimine sahip olmak,

MATLAB ortamında deneyim sahibi olmak.

6- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.UEKAE.2017-1.6 AR-GE Personeli pozisyonu için; (Mekanik Tasarım Sorumlusu)

6.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Üç boyutlu parametrik modelleri Unigraphics NX CAD yazılımı ile oluşturma, mekanik tasarım faaliyetlerini gerçekleştirme, modelin maruz kalacağı yapısal ve çevresel etkileri simüle etme amaçlı temel yapısal, statik ve dinamik analizleri gerçekleştirme ve ürünün teknik resimlerini hazırlama faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere Mekanik Tasarım Uzmanı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

6.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

6.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Uçak

Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Makine Mühendisliği veya Mekatronik Mühendisliğibölümlerinden birini bitirmiş olmak.

6.2.2- Alanında en az 5 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

6.2.3- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir;

Unigraphics NX ya da Solidworks CAD/CAM yazılımını kullanabilmek,

Sonlu Eleman Analizi yazılımları ile statik, dinamik katı mekaniği analizleri konusunda deneyim sahibi olmak,

Üretim teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak.

7- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.UEKAE.2017-1.7 AR-GE Personeli pozisyonu için; (Kriptografik Algoritma Tasarım/Analiz Sorumlusu)

7.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde görevlendirilmek üzere Kriptografik algoritma tasarım ve analizi yapmak ve kriptografik yazılımları gerçekleyebilecek ve bunun için gerekli araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütebilecek Ar-Ge personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 10

Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

7.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

7.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Matematik bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

7.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir;

Kriptografik algoritmalar ve protokollerin tasarımı ve analizi konusunda

bilgi ve deneyim sahibi olmak,

Kriptografik algoritmaların yazılım ya da donanım gerçeklenmesi

konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

Cebir, sayılar teorisi ve olasılık teorisi hakkında bilgi sahibi olmak,

C/C++ programlama dillerinde tecrübe sahibi olmak,

Üst düzey matematiksel muhakeme ve analiz yeteneğine sahip olmak ve yeni teknolojiler konusunda öğrenmeye açık olmak,

Konu ile ilgili literatürü kolayca takip edebilmek.

8- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.UEKAE.2017-1.8 AR-GE Teknisyeni pozisyonu için;

8.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

YİTAL-Tümdevre (Mikroçip-entegre devre) Üretim Biriminde yürütülmekte olan projelerde ve örnek üretim süreçlerinde üretim, üretim cihazları bakımı, altyapı destek cihazları bakımı ve takibi faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere Ar-Ge

Teknisyeni istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 15 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

8.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

8.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının ön lisans eğitimi veren; Elektrik, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi, Kimya veya Kimya Teknolojisi bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

8.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir;

Laboratuvarda yürütülen iyon ekme, ince film depolama (PVD, CVD), Film aşındırma (RIE, ICP) faaliyetlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Fotolitografi, Tümdevre kılıflama cihazlarının kullanımı, bakım ve onarımlarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Basınçlı hava, soğutma suyu, deiyonize su, hava şartlandırma üniteleri ve tehlikeli gaz donanımı gibi altyapı destek ünitelerinde görev

yapabilmek,

Laboratuvarda tümdevre (mikroçip) üretim süreçlerinde görev alabilecek

yetkinlikte olmak,

Vardiya sisteminde çalışma disiplinine uyumlu olmak,

İleri teknolojiler konusunda öğrenmeye açık olmak,

Yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilmek,

Öğrendiklerini paylaşmak ve ekip çalışmasına yatkın olmak,

Orta derecede temel bilgisayar ve MS-Office bilgisine sahip olmak,

Gerekli teknik doküman hazırlama becerisine sahip olmak,

Cihaz kullanım dokümanlarını anlayabilecek düzeyde İngilizce bilmek.

9- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.UEKAE.2017-1.9 AR-GE Teknisyeni pozisyonu için;

9.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yürütülen projelerde, hassas mekanik imalat atölyesinde CNC Torna tezgahında teknik resimlere uygun tolerans ve ölçülerde imalat yapma, Mitsubishi, DMG Celos kontrol altyapılarında program yazma, ölçü aletleri ile parçaları hassas şekilde bağlama, ölçü alma ve sorumlu olduğu tezgahların bakım ve temizliklerini sağlama faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere CNC Torna operatörü istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 Personelin Görev Yapacağı Şehir: Gebze/KOCAELİ

9.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

9.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının iki yıllık ön lisans eğitimi veren Makine bölümünü bitirmiş olmak.

9.2.2- CNC Torna kullanarak talaşlı imalat üzerine en az 5 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak.

9.2.3- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir;

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:13.45pt;background-image:initial;background-size:initial;background-origin:initial;background-clip:ini
background image