YÖK Doktora Duyuru Genel Bilgi

Küresel rekabet ortamında ülkelerin pozisyonlarının belirlenmesinde yükseköğretim odaklı sürecin ve performansın etkisi büyüktür. Bu kapsamda birçok ülkede yükseköğretim odaklı çalışmalarda rekabete açık olan ve araştırmacı insan kaynağının geliştirilmesine önem veren programlar geliştirilmiştir.

Bundan hareketle Türkiye’nin 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olabilmesi için nitelikli bilgi üretimine ve nitelikli insan faktörüne yatırım yapması gerektiği açıktır.

Bu vesile ile Yükseköğretim Kurumu (YÖK), 100 / 2000 YÖK Doktora Bursları Projesi kapsamında ülkemiz için öncelikli alanlarında nitelikli bilgi üretmek ve doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacı karşılamak için devlet üniversitelerinin desteği ile doktora programlarında öğrenim gören veya görecek olan öğrencileri desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda YÖK, ilk kez “Doktora Bursu” vermeyi amaçlamıştır.

Ülkemizin ve YÖK’ün infopolitik çalışmalarında “Doktora Derecesine Sahip İnsan Kaynağının Nicelik ve Nitelik Olarak Artırılmasına Yönelik Çalışmalar”ın yapılması başlıca amaçlarından biri olduğundan, 100 / 2000 Doktora Bursları Projesi geliştirilmiş ve bu kapsamda Türkiye’nin ihtiyaçları ve gelişim alanları dikkate alınarak uzun ve katılımcı bir yaklaşımla hayata geçirilmiştir. Bu program çerçevesinde ülkemizin öncelikli alan olarak belirlediği 100 alanda toplamda 2000 doktoralı insan kaynağının yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda yetiştirilecek insan kaynaklarının istihdamı ise sadece akademik dünyaya yönelik olmayıp, özellikle kamunun ve özel sektörün gelişimi için de değerlendirilmesi arzulanmıştır.

“Kalite güvencesi” kavramı çerçevesinde yükseköğretimin ve onun en önemli görevlerinden biri olan araştırmanın uluslararasılaşmasında aranılan ciddi bir değer olarak görülen bu dönemde YÖK, 100 / 2000 Projesi’ni sadece mali bir fonlama kaynağı olarak görmemiş, aynı zamanda kalite kavramını doktora sürecinin her döneminde takibini yapacağını da açıklamıştır. YÖK de, uluslararası sistemde ve akademik çerçevede doktora derecesini (PhD); bilimsel, teknolojik ve akademik yetkinliğin başlıca tescillerden birisi olarak kabul etmektedir. Bu nedenle doktora eğitimi, 21. yüzyıl üniversitelerinin temel önceliği olmakla birlikte bütün dünyada yüksek eğitimin en üst seviyesi olarak değerlendirilmektedir.

Mobilitenin ve disiplinler arası çalışmanın bu kadar önde olduğu bir dönemde doktora programlarının uluslararası eğitim değerleriyle yürütülmesi şart olduğundan, YÖK’ün hayata geçirdiği 100 / 2000 Projesi’nin, Türk üniversitelerinde lisansüstü programların bugünkü konumundan daha da yüksek bir seviyeye taşıyacağı kesindir.

Bu amaca yönelik olarak Gazi Üniversitesi de YÖK’ün 100 / 2000 Programı’na başvurmuştur. Üniversitemiz, Türkiye’nin öncelikli alanlarına yönelik 100 alanda 2000 doktoralı insan kaynağı yetiştirilmesini sağlayacak olan ve ülkemizin gelişim alanları dikkate alınarak uzun soluklu ve katılımcı olarak tasarlanan ve geleceğe yön verecek olan söz konusu projeye büyük önem vermektedir.

Bu amaçla YÖK’ün 100 / 2000 YÖK Doktora Bursları projesi, 2017 yılı itibariyle başlayacak olup, bu kapsamda bursiyerlerin 2017 Bahar döneminden itibaren eğitim almaları kararlaştırılmıştır. Bundan hareketle aşağıda ifade edilen şartları yerine getirmek kaydı ile bursiyerlerimize doktora sürecince (sadece 4 yıl) yılda 12 ay burs verilmesi hedeflenmiştir.

Buna göre bir adayın 100 / 2000 YÖK Doktora Burslarına başvurabilmek için T.C. vatandaşı olması, kamu veya özel herhangi bir işte/kurumda çalışmaması gerekmektedir. Bu programa, doktora yapmaya hak kazanan kişilerin başvurabileceği gibi doktora eğitimine devam eden ve tez aşamasına geçmemiş olanların da müracaat etme hakkı bulunmaktadır.

100 / 2000 YÖK Doktora Bursları programının diğer programlardan en önemli farkı, ülkemizin ihtiyaçlarına göre YÖK’ün belirlediği tematik alanlara yoğunlaşmış olması, multidisilipliner çalışma alanlarına göre eğitimin verilecek olması ve yetkin üniversitelerce programların yürütülmesidir. Bu amaç doğrultusunda öğrenci başvuruları ve seçimi, sadece YÖK tarafından desteklenmesi uygun bulunan üniversiteler tarafından gerçekleştirilecektir.

Gazi Üniversitesi olarak, ülkemizin gelecek 10 yılını şekillendirecek nitelikli insan kaynağını yetiştirmek ve 2023 için çizilen vizyonda “net katma değerini kendi beyin gücüne” dayanarak artırmak için hazırlanan 100 / 2000 Doktora Bursları programına iştirak ederek, YÖK tarafından yapılan hassas ve titiz değerlendirme sonucunda Gazi Üniversitesi’nin aşağıda yer alan ihtisas alanlarında doktora eğitimi vermesi uygun görülmüştür

background image