2010-2011-2012-2013-2014 Yılı Kayıtlı Öğrenciler İçin Lisans Ders İçerikleri

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (2010-2011-2012-2013-2014 YILI KAYITLI ÖĞRENCİLER İÇİN AŞAĞIDAKİ DERS İÇERİKLERİ UYGULANMAKTADIR)

İNM-101 TEKNİK RESİM (2+2) 3

Çizim alet ve malzemeleri, bunların özellikleri ve kullanımı. Yazı standartları, yazı çeşitleri ve yazı uygulamaları. Çizgi standartları, çizgi çeşitleri ve kullanıldığı yerler, çizim kuralları, çizgi uygulamaları. Geometrik şekillerin çizimleri. Ölçek ve ölçülendirmeler. İzdüşüm kavramı ve uygulamaları. Perspektif kavramı, perspektif çeşitleri ve perspektif uygulamaları. Plan, kesit ve görünüş kavramları, bu kavramların cisim ve binalara uygulanması. Tarama çeşitleri ve uygulamaları.

İNM-103 MALZEME BİLİMİ (2+0) 2

İşlevlerine, şekillenmelerine, fiziksel ve kimyasal yapılarına göre malzemeler, malzemenin atomik yapısı, malzemeye asitlerin, bazların, tuzların ve gazların etkisi, birim ağırlık, özgül ağırlık, porozite/kompasite, su emme, kılcallık, geçirimlilik, doyma derecesi, hacim değişikliği, iç kuvvetler ve gerilmeler, eksenel çekme/basınç gerilmeleri, eğilme/kayma/ kesme ve emniyet gerilmesi kavramları, aşınma, çarpma, sertlik, yorulma, sünme ve kırılma işi, ısı gerilmeleri, ısı iletkenliği, akustik, fiziksel, kimyasal, mekanik ve teknolojik özelliklere ilişkin hesaplar.

ENF-108 - BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA VE MATLAB (2+1) 2

Bilgisayar sistemleri ile ilgili temel bilgiler, bilgisayar programlamaya giriş, problem çöme ve algoritma oluşturma, akış diyagramları, temel simgeler, algoritma örnekleri ile akış şeması oluşturma, Matlab’ın genel yapısı, temel kavramlar, Matlab’da kullanılan belli başlı işaretler, ifadeler, sayılar, değişkenler, operatörler, fonksiyonlar, Temel aritmetik işlemler, matrisler ve temel matris işlemleri, Komutlar, giriş komutu (input), koşul deyimleri (if, else, elseif), döngüler (for while), çıkış komutları (disp, fprintf) ve uygulama örnekleri, Matlab’da programlama, düz yazı (script), m dosyaları (m files) ile programlama ve uygulama örnekleri, Temel matematiksel işlemler, değerlerin sayısal formatı, veri dosyası oluşturma ve çağırma, uygulama örnekleri, İki boyutlu grafikler, uygulama örnekleri, Çoklu grafik çizimleri, özel grafikler, uygulama örnekleri, Üç boyutlu grafik oluşturma ve uygulama örnekleri

İNM-102 YAPI MALZEMELERİ (3+0) 3

Çimento, kireç, alçı, bitüm ve özel bağlayıcılar, normal, hafif, ağır ve özel betonlar, agregalar, katkı maddeleri, keresteler, yonga levhalar, kontrplaklar, laminantlar, tuğla, kiremit, kerpiç, blok ve seramikler, boya, plastik, tekstil ürünleri, kâğıt, bitüm ve katranlı kartonlar, camlar, yalıtım malzemeleri, demir ve demir alaşımları, demirsiz metaller, doğal ve yapay taşlar, PVC profiller ve levhalar.

İNM-104 DUVAR VE KARGİR KAPLAMA TEKNİKLERİ (3+2) 4

İş güvenliğine ilişkin önlemler, el aletleri ve makineler ile bunların kullanıma hazırlanması, kum eleme çeşitleri ve işlemleri, harç çeşitleri ve harçların hazırlanması, duvar şablonları, tuğla/blok duvarlar, kemerler, bacalar ve örme kuralları, panel duvarlar; çeşitleri, montaj ve yapım kuralları, birleşimi ve uygulamaları, yapılan duvar uygulamalarının bakımı ve yüzey kontrolleri. Sıvalar, çeşitleri ve sıva uygulamaları. Kâgir kaplamalar, seramik, karo, taş, tuğla, cam mozaik vb. kaplamalar, kompozit, metal ve plâstik esaslı kaplamalar, panel kaplamalar, giydirme cepheler, bağlantı çeşitleri, montaj ve yapım kuralları, kaplamalarda yapılan yalıtımlar.

İNM-201 STATİK (3+0) 3

Taşıyıcı sistemler ve çözüm yöntemleri, yükler ve yük katarları, sıcaklık değişmeleri, malzemenin viskoelastik yapısından doğan rötre, sünme vb. ile mesnet çökmeleri, hareketli, sabit, ankastre mesnetler, düğümler ve moment (M), yatay kuvvet (N), düşey kuvvet (V), mesnet tepkileri, taşıyıcı sistemlerde düzlem ve uzay halleri ile M, N, V iç kuvvetlerin bulunması, yer ve şekil değiştirme kavramı, normal/kesme kuvveti, eğilme/burulma momenti, dolu gövdeli doğru ve eğri eksenli çubuk sistemler, çerçeveler, kafes sistemler, dolu gövdeli çubuk sistemlerde tesir çizgileri.

İNM-203 YAPI TEKNOLOJİLERİ-I (3+0) 3

Yapının tarihsel gelişimi, yapım sistemleri, zeminler ve özellikleri; çeşitleri, taşıma gücü ve temeldeki davranışları, şantiye tertibi, iş makineleri ve kullanıldığı yerler, ip iskeleleri ve temel aplikasyonu, kazılar ve dayanma yapıları, temeller, kolonlar, duvarlar, döşemeler, merdivenler, çatılar, bacalar, betonarme kalıp sistemleri ve bunlara ait detaylar, mimari projelerin incelenmesi ve yapım detayları.

İNM-205 BİNA BİLGİSİ (2+0) 2

Bina bilgisine giriş, bina sınıflandırılması, bina tasarımında insan ve eşya ölçülerinin önemi, eşyaların şekil ve boyutları, bina yerleşim ve yönlendirilmesine ilişkin bilgiler, mekânların yönlendirilmesi, boyutlandırılması, ilişkilendirilmesi, aydınlatılması ve iklimlendirilmesine ilişkin bilgi ve yaklaşımlar, bina projelerinin tasarlanmasına ilişkin esaslar, bina elemanlarının boyutsal ve fonksiyonel özellikleri.

İNM-207 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (CAD-I) (3+2) 4

İşletim sistemi ve çizim paket programlarının tanıtımı, geometrik çizimlere ilişkin komutlar, nokta, doğru, eğri ve poligonlar, ölçek ve ölçülendirme, yazı işlemleri ve taramalar, paket programı kullanarak tasarlanmış basit yapı proje ve detaylarının çizimi, yazıcı/çiziciden çıktı alma işlemleri.

İNM-209 İNŞAAT JEOLOJİSİ (2+0) 2

Dünyanın iç yapısı, mineraller, kaya türleri ve oluşumları, tortul kayaçlar ve sınıflandırmaları, magmatik kayaçlar ve sınıflandırılmaları, metamorfizma ve türleri, akarsular,  denizler, göller, kütle hareketleri, heyelanlar, depremlerin oluşumu, plaka tektoniği, fay türleri, ülkemizdeki önemli fay hatları, kayaların yapı taşı olarak kullanımı.

İNM-213 KALIP VE ÇATI TEKNOLOJİLERİ (3+2) 4

El aleti ve makinelerle ilgili iş güvenliği, alet ve makinelerin bakımı, ip iskelesi uygulaması, proje okuma, kalıp elemanlarını hazırlama, temel, kolon, kiriş, döşeme, merdiven, hatıl, lento, perde kalıpları, panel kalıplar, kalıp ve sistemlerinin kontrolü, panel kalıp sistemleri, tünel kalıp sistemleri, oturtma ve asma çatıların yapım detayları, oturtma ve asma çatı elemanlarının boyutlandırılması, hazırlanması ve yerine montajı, çatı kaplamaları ve yalıtım işleri.

İNM-202 DİNAMİK (2+0) 2

Maddesel noktaların kinematiği, düzlemsel göreceli hareket, maddesel nokta sistemleri. Maddesel noktaların kinetiği, iş ve enerji, impuls ve momentum. Rijid cisimlerin kinematiği, rijid cisimlerin düzlemsel hareketi, enerji ve momentum yöntemleri. Titreşimler.

İNM-204 YAPI TEKNOLOJİLERİ-II (3+0) 3

İnce yapının tanımı ve yapım yerlerine göre ince yapının önemi, ince yapı elemanları, yapım işlemleri, döşeme, duvar ve tavan kaplamaları, doğramalar, dış cephe kaplamaları, yapılarda su, ısı, ses, sarsıntı ve yangın yalıtımı, tenekecilik işleri ve sayılan konularla alakalı her türlü yapım detayları.

İNM-208 MALZEME LABORATUVARI (2+2) 3

Yapı malzemelerin, kimyasal (Asitlerin, bazların ve tuzların), fiziksel (Birim ağırlık, yoğunluk, porozite, kompasite, su emme, kılcallık, geçirimlilik, doyma derecesi, hacim değişikliği), mekanik (Çekme, basınç, çarpma, eğilme, burkulma, burulma, kayma, kesme ve kopma), teknolojik (Aşınma, sertlik, yorulma, sünme, kırılma), termik ve akustik (Isı gerilmeleri, ısı iletkenliği, akustik) özelliklerinin test edilerek sonuçların değerlendirilmesi ve rapor hazırlanmasına ilişkin bilgi ve becerileri kazandırmak.

İNM-210 MUKAVEMET (3+0) 3

Katılaştırma, kesit (ayırma), eşdeğerlik, Saint-Venant, süperpozisyon ilkeleri, taşıyıcı sistemlerin tanımlanması, birimler, gerilme, iç kuvvetlerin bileşenleri, iç kuvvetlerin hesaplanması, yükler, kesme kuvveti ve eğilme momenti arasındaki bağıntılar ve belirli integrasyon yöntemi, gerilme ve şekil değiştirme durumları, denge hesapları, hacim değişmesi, Hooke kanunu, elastisite modülü, poisson oranı, elastik enerji, mukavemet hipotezleri, boyutlandırma genel ilkeleri, bileşik kesitler için atalet momenti, atalet yarıçapı, mukavemet momenti, normal ve kesme kuvvetler, burulma, eğilme, burkulma ve bunların birleşik hallerinin gerilme, yer/şekil değiştirme ve boyutlandırma hesapları.

İNM-212 BETONARME VE YALITIM TEKNİKLERİ (2+2) 3

İş güvenliğine ilişkin önlemler, alet ve makinelerin kullanıma hazırlanması, deprem yönetmeliği ve ilgili standartlarda yer alan donatı düzenlenmesi ve asgari boyutlara ilişkin hükümler, betonarme demiri, çeşitleri, özellikleri ve kullanılan diğer malzemeler, betonarme demirlerinin şekillendirilmesi, yüzeylerinin temizlenmesi, düzeltilmesi, kesilmesi, eklenmesi ve bükülmesi (kanca, etriye, pilye vb.), betonarme demirlerinin bağlanması ve montajı, paspayının ayarlanması, proje ve şartnamelere göre donatı kontrolleri. Taze beton üretimi, karıştırma, taşıma, yerleştirme, sıkıştırma ve yüzey bitirme işlemleri, şartname ve standart hükümleri. Yalıtım, yalıtım çeşitleri (Isı, su, ses, yangın vb.) yalıtım malzemeleri; yapılarda duvar, döşeme, çatı ve temelde yalıtım uygulamaları.

İNM-301 YAPI STATİĞİ (2+2) 3

Hiperstatik sistemler, dereceleri ve özellikleri, hiperstatik taşıyıcı sisteme etkiyen yükler ve analiz yöntemleri, hiperstatik sistemlerin çözüm metotları ve metotların özellikleri, hiperstatik sistemlerin düşey ve yatay kuvvetlere göre çözümü, hiperstatik sistemlerin çözümlerinde paket programlar.

İNM-303 ZEMİN MEKANİĞİ-I (3+0) 3

Zeminlerin oluşumu ve temel fiziksel özellikleri, zeminlerin kıvam limitlerinin belirlenmesi, zeminlerin sınıflandırılması, zemin suyu etkileri, toplam gerilme, boşluk suyu basıncı, efektif gerilme kavramları, zeminlerin sıkıştırılması.

İNM-305 ÖLÇME BİLGİSİ-I (3+0) 3

Ölçme tanımları, kapsamı, kullanım yerleri, ölçek türleri ve hesap yöntemleri, topoğrafik cihazların özellik ve işlevleri, uzunluk ölçme yöntemleri; nokta ve doğruların işaretlenmesi, engelli ve engelsiz arazilerde uzunluk ölçümü, yükseklik ölçüm yöntemleri; geometrik yükseklik ölçümü, nivelman işleri, arazide alan ölçüm yöntemleri; arazi ölçülerinden ve koordinat değerlerinden alan hesabı, planimetre ile alan ölçümü.

İNM-307 YAPI PROJELERİNİN YÖNETİMİ (3+0) 3

Yönetim, stratejik yönetim, performans analizi, yapı mevzuatı, iş alma, planlama, maliyet, ihale uygulaması, sözleşme, şantiyenin planlanması, kuruluşu, işletilmesi;  üretim yönetimi; kalite yönetimi; risk yönetimi; verimlilik.

İNM-309 BETON TEKNOLOJİSİ (3+0) 3

Betonun tanımı, dayanım sınıfına, birim hacim ağırlığa, üretildiği agregaya, kullanım ve üretim yerine göre beton çeşitleri, beton karışım elemanları; çimentolar, agregalar, su, kimyasal ve mineral katkılar, işlenebilirlik, dayanım, dayanıklılık, su geçirgenlik, elastisite, beton özelliklerini etkileyen faktörler; çimentonun özelliği, su/çimento oranı, karışım suyu, agreganın özellikleri, karıştırma, taşıma, yerleştirme ve olgunlaştırma, beton karışım hesabı: agrega, çimento, su/çimento oranı, katkı maddeleri miktarlarının belirlenmesi, beton dayanım ve dayanıklılık deneyleri.

İNM-311 YOL BİLGİSİ (3+0) 3

Karayolu ve karayolu trafiği terimleri; geçki, plan, boykesit, alt yapı, üst yapı, temel, alt temel, kaplama, şev, enine, boyuna eğim, trafik şeridi, şerit çizgisi, park şeridi, tırmanma şeridi, kamulaştırma genişliği vb., sürücü, yaya ve taşıt karakteristikleri, görüş uzunlukları, takip aralığı, trafiğin değişimi, trafik akımında temel ilişkiler, geometrik standartlar ve seçimi, proje hızı ve trafiği, yıllık ortalama günlük trafik, trafik tahmini, kapasite ve hizmet düzeyi; etkiyen faktörler, hizmet akım oranı ve düzeltme faktörleri, yollarda hizmet akım oranı, hizmet düzeyi seçimi, karayolu geometrisine ilişkin elemanların hesaplamaları; yatay-düşey kurp ve kesit hesapları, temel ve alt temel malzeme seçimi, agrega ve bitümlü karışım yöntemleri.

İNM-313 ZEMİN LABORATUVARI (2+2) 3

İş güvenliğine ilişkin önlemler, zemin laboratuarı alet ve ekipmanları, zeminlerin temel fiziksel özellikleri, zeminlerin kıvam limitleri, zeminlerin tane büyüklükleri, zeminlerin sınıflandırması, zeminlerin deformasyon parametreleri, konsolidasyon ve ani oturma parametreleri.

İNM-315 DOĞRAMA VE AHŞAP KAPLAMA TEKNİKLERİ (2+2) 3

El aleti ve makinelerle ilgili iş güvenliği, kapı ve pencere elemanlarının boyutlandırılması, kapı ve pencere elemanlarının birleştirme detaylarını hazırlama; ekleme, geçme, zıvana, kavela, lamba vb., kapı ve pencere elemanlarının montajı, kapı ve pencere aksesuarlarını takma teknikleri, kapı ve pencereleri yerine takma, ahşap kaplama elemanlarını hazırlama; bindirme, ekleme, rabıta vb., kaplanacak yüzeyleri hazırlama ve yalıtımını yapma, ahşap kaplama elemanlarının montaj teknikleri.

İNM-302 ÇELİK YAPILAR (2+0) 2

Çelik yapı sistemleri, kullanım yerleri, çelik yapı malzeme türleri, bulonlar, perçinler, kaynaklar, statik ve dinamik yük hesapları, çelik yapı elemanlarının kesit tayini ve gerilme tahkiki hesapları, bulon, perçin ve kaynak hesapları, çelik yapıları korozyon ve yangın gibi etkilere karşı koruma yöntemleri.

İNM-304 ÖLÇME BİLGİSİ-II (2+2) 3

Topografya ile ilgili cihazların ayarlanması ve kurulması, topografya ile ilgili paket programlar ve özellikleri, arazide uzunluk ve açı ölçümleri, nivelman ve poligon hesapları, hesap sonuçlarının araziye uygulanması, topografik ölçüm sonuçlarına göre çizimler.

İNM-306 BETONARME –I (3+0) 3

Betonarmeye giriş, beton ve çelik malzeme davranışı, betonarme davranışı ve temel ilkeler, yapı güvenliği, betonarmeye ait standartlar, aderans ve kenetlenme, taşıma gücü, eksenel kuvvet altındaki elemanlar, basit eğilme etkisi altındaki elemanlar, birleşik eğilme etkisi altındaki elemanlar, bu elemanlara ait kesit ve donatı hesaplamaları, donatı yerleşim çizimleri.

İNM-308 BETON LABORATUVARI (2+2) 3

İş güvenliğine ilişkin önlemler, deney malzeme ve ekipmanları, çimentoların fiziksel, kimyasal ve mekanik deneyleri, agregaların fiziksel, kimyasal ve mekanik deneyleri, taze betonda kıvam, hava yüzdesi, birim ağırlık, dozaj tayini, sertleşmiş betonda karot alma, dayanım ve dayanıklılık deneyleri, deneylere ilişkin hesaplar ve teknik raporlar.

İNM-310 HİDROLİK (2+0) 2

Yerel enerji kayıpları, paralel ve seri bağlı boru düzenekleri, çoklu hazine düzenekleri, pompalı boru düzenekleri, lüle (orifis) ve debi katsayısı, tankların boşalma zamanı, açık kanal akımı ve çeşitleri, açık kanal akımı formülleri, özgül enerji kavramı, Froude sayısı ve akımın rejimi, kanal kesit değişimleri, boru ve açık kanal akımı ölçümleri (savaklar, hız ve debi ölçüm düzenekleri), boyut analizi, model ve modellemenin temel ilkeleri, akım içindeki cisimlere uygulanan sürükleme kuvveti ve laboratuar deneyleri.

İNM-312 YAPI DİNAMİĞİ VE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ (3+0) 3

Tek serbestlik dereceli sistemler, serbest ve zorlanmış titreşim, yapıların deprem karşılığı, çok serbest dereceli sistemler, Rayleigh oranı ve modların birleştirilmesi yöntemi, depreme dayanıklı yapı tasarımında temel ilkeler, deprem hareketi ve betonarme yapıların davranışı, depreme karşı yapı tasarımı, depremden korunma yöntemleri, yapıların depreme karşı güçlendirilmesi.

İNM-401 İŞYERİ EĞİTİMİ (5+15) 12

Fakültece ortak hazırlanacaktır.

İNM-403 STAJ (0+0) 0

Fakültece ortak hazırlanacaktır.

İNM-400 MEZUNİYET TEZİ (0+2) 1

İlgili konular ve konu belirleme, proje, araştırma, deney ve gözlem, raporlaştırma vb. kavramlar, tez konusuna ilişkin hesaplamalar, verilen proje ile ilgili uygulamalar, verilen projeyle ilgili rapor sunumu, danışman ve diğer araştırmacılarla teknik iletişim.

TİL-401 TEKNİK İLETİŞİM (2+0) 2

İletişim kavramının tanımı ve anlamı, iletişimin temel unsurları, iletişim sürecinin işleyişi, iletişimle ilgili diğer kavramlar, iletişim türleri, iletişim engelleri ve iletişim problemleri, iletişim engellerini aşma yolları, iletişim şekilleri ve modelleri, örgütsel iletişimin tanımı ve anlamı, örgütsel iletişimin işleyişi, bilgi teknolojileri ve iletişim, kitle iletişim kavramı ve kapsamı, meslek hayatında iletişim.

KAL-402 KALİTE VE GÜVENİLİRLİK (2+0) 2

Kalitenin tanımı, tarihsel gelişimi, kalite güvencesi, yapıda kalite, yapıda kalite unsurları, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı, bir inşaat firmasına ISO 9001 sisteminin kurulması, standardın yapı kalitesi açısından irdelenmesi.

İNM-402 TEMEL İNŞAATI (3+0) 3

Temel inşaatı terimleri, laboratuvar ve arazi deney sonuçlarının değerlendirilmesi, temel zeminlerinin taşıma gücü parametreleri, konsolidasyon ve ani oturma parametreleri, yapı temellerinin tasarımı, basit dayanma yapıları.

İNM-404 YAPI MALİYETİ (3+0) 3

Proje değerlendirme aşamaları, metraj hesapları, kaynak analizleri, birim fiyat analizleri, yapı maliyeti ve keşif, hakediş raporları.

İSG-202 İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (2+0) 2

İş yeri; yerleşim, temizlik, aydınlatma, ısıtma ve ses seviyesinin iş kazalarına ve işçi sağlığına etkisi, iş kazalarının oluşmasında etkili olan faktörler (uykusuzluk, aşırı yorgunluk, hastalık, işe uygun olmamak, dikkatsizlik ve tedbirsizlik), yanma, düşme, zehirlenme, elektrik çarpması, makine kazası, delici/kesici aletlerle yaralanma ve alınacak önlemler, iş yerinde işin yapımı esnasında meydana gelebilecek kazalardan korunmak için alınabilecek önlemler, suni solunum, kırık-çıkık, yanma, zehirlenme, kanamayı durdurma, elektrik çarpması olaylarında ilk yardım kuralları ve kazazedeyi taşıma yöntemleri.

İNM-206 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ (2+0) 2

Akışkanların fiziksel özellikleri, özgül ağırlık, dalga yayılışı, viskozite, gerilme, akışkanlara ilişkin teoriler, hidrostatik basınç ve yayılışı, boru ve açık kanal akışları, kesit hesapları, akış ölçümlerine ilişkin yöntemler, yerel ve sürekli yük kayıpları ve kontrolüne ilişkin hesaplamalar.

İNM-214 ELEKTRİK TESİSAT BİLGİSİ (2+0) 2

Aydınlatma ve kuvvet tesisatı ile ilgili yönetmelikler, özel ve teknik şartnameler,  projelerde kullanılan semboller  ve kablo notasyonları. Atölye, fabrika ve tesis organizas­yonu; mimari plana göre makine ve tezgahların yer­leştirilmesi.

İNM-216 YAPI FİZİĞİ (2+0) 2

Yapı fiziği kavramları, yapı fiziği olaylarının fiziksel-kimyasal sebepleri, binalarda meydana gelen yapı fiziği olayları, yapı fiziği olaylarına karşı alınacak yalıtım önlemleri, binalardaki ısı yalıtım hesaplamaları, hesaplama esaslarına uygun malzeme seçimi ve detay geliştirme.

İNM-218 AHŞAP YAPILAR (2+0) 2

Ahşap yapı sistemleri, kullanım yerleri, ahşap yapı malzeme türleri, bulonlar, çiviler, kavelalar, kamalar ve tutkallar, ahşap yapı sistemlerini etkileyen statik ve dinamik yük hesapları, ahşap yapı elemanlarının kesit tayini ve gerilme tahkiki hesapları, ahşap yapılarda birleştirme teknikleri ve hesapları, ahşap yapıları dış etki ve yangına karşı koruma yöntemleri.

İNM-220 MÜHENDİSLİKTE SAYISAL YÖNTEMLER (2+0) 2

Hata analizi. Kök bulma yöntemleri. Gauss yok etme yöntemi. Matris tersinin bulunması. Gauss-Seidel yaklaştırma yöntemi. Alt ve üst matrisleri bulma yöntemleri. En küçük kareler metodu. Sayısal türev ve integral hesabı. Adi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü. Özdeğer problemi. Eliptik ve parabolik kısmi diferansiyel denklemlerin sonlu farklarla çözümü.

İNM-222 GELENEKSEL YAPI MALZEMELERİ (2+0) 2

Tarihi yapıların korunması ve onarımı sürecinde geleneksel yapı, malzeme, teknoloji ve tekniklerinin bilinmesi. Tescilli kültür varlıklarından, farklı yöre, dönem ve mimari işlevlere sahip olan tarihi yapıların korunması ve onarımı sürecinde geleneksel yapı malzemelerinin yapısal detayları ve diğer özelliklerinin (restitüsyon, hasar tespiti, malzeme analizi) analizleri yapılarak, restorasyon müdahale kararlarının belirlenmesi. Dönem ve yörelere ait tarihi yapılara ait, sıva ve harç olmak üzere taş, tuğla, ahşap, kerpiç ve metal gibi yapı malzemelerinin fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri, Geleneksel yapı malzemelerden, taş yüzeylerin temizliği, metal temizliği, ahşap koruma ve yöntemleri.

İNM-314 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ (2+0) 2

Temel kaya mekaniği prensipleri, çeşitli kaya türlerinin mühendislik yapılarında yaratabileceği problemler, barajlar ve türleri, barajların inşaatında saha incelemeleri, basınçlı su testi, enjeksiyon, kaya kütle sınıflandırma sistemleri, tüneller, patlatma, tünellerde karşılaşılan zemin ve kaya mekaniği problemleri, kaya kütlelerinde karşılaşılan şev duraysızlığı türleri ve analiz yöntemleri, zemin şev stabilitesi problemleri.

İNM-316 SU YAPILARI (2+0) 2

Akarsu morfolojisi, katı madde hareketi, akarsu düzenlemeleri, su getirme yapıları, nüfus ve su ihtiyacı, suların derlenmesi, iletim hattı tesisleri, arıtma tesisleri, su depoları, suyun dağıtımı, kanalizasyon yapıları, kanalizasyon sistemleri, kanalizasyon ağı yapıları ve en kesitleri, arıtma tesisleri, sulama-drenaj yapıları; kanallar, borular vb., su kuvvetleri tesisleri, biriktirme haznesi yer seçim esasları, barajlar, bağlamalar, iletim yapıları.

İNM-318 RESTORASYON TEKNİKLERİ (2+0) 2

Restorasyon kavramı ve ilgili terimler, yapı sektörünün diğer disiplinleri ile ilişkileri, koruma kavramı ve korunması gerekli yapıların belirlenmesi esasları, Kültür ve Tabiat Varlıkları, korunacak değerler, restorasyon öncesi çalışmalar, restorasyon işleri, çağdaş restorasyon anlayışı, örnek projeler üzerinden bilgilendirme.

İNM-320 TERMODİNAMİK (2+0) 2

Termodinamik yasaları, Hess yasası, Gibbs serbest enerjisi. Elektrokimya: Faraday yasaları, elektroliz, pil potansiyeli, Nernst denklemi. Organik Kimya: Organik bileşiklerin sınıflandırılması. Hidrokarbonlar (alkanlar, alkenler ve alkinler), alkoller, fenoller, eterler, aldehit ve ketonlar. Karboksilli asitler ve türevleri.

İNM-322 ZEMİN MEKANİĞİ-II (2+0) 2

Zeminlerde iki boyutlu su akımları, zeminlerin sıkıştırılması, kompaksiyon, zeminlerin makaslama direnci, Mohr-Coulomb yenilme kriteri, zeminlerde gerilme dağılımı, noktasal, çizgisel ve alansal yükler, boussinesq çözümü, zeminlerde elastik ve konsolidasyon oturması, bir boyutlu konsolidasyon teorisi.

İNM-324 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (CAD-II) (2+0) 2

Mekan etütleri, kat planı etütleri, avan projeler; vaziyet planları, kat planları, kesitler ve görünüşler, tatbikat projeleri; vaziyet planları, kat planları, kesitler ve görünüşler, sistem ve nokta detayları, perspektif, tasarımların ölçek ayarları, çıktıların alınması.

İNM-326 SIHHİ TESİSAT TEKNİKLERİ (2+0) 2

Temiz su tesisat sistemleri, pis su tesisat sistemleri, sıcak su tesisat sistemleri, yangın tesisat sistemleri, yağmur suyu tesisat sistemleri, projesine göre bina içi ve dışında tesisat yerleri.

İNM-328 PREFABRİK YAPI TEKNOLOJİLERİ (2+0) 2

Prefabrikasyona giriş, prefabrik yapı kavramı ve özellikleri, yapıda endüstrileşme ile çevre arasındaki ilişkiler, geleneksel ve endüstriyel yapım yöntemleri ve karşılaştırmaları, prefabrik yapı elemanlarının üretimi; temel, kolon, kiriş, plak, panel vb., prefabrik yapı elemanlarının montajı, araç ve ekipmanları, prefabrik yapılardaki konstrüksiyon detayları, prefabrik yapılar ile ilgili uygulama örnekleri.

İNM-330 TOPRAK İŞLERİ (2+0) 2

Zemin sınıfları, zeminlerin jeoteknik açıdan tanımı ve değerlendirilmesi, zeminlerin kabarması ve çökmesi, kazı ve dolgu işlerinde kullanılan araçlar ve işlevleri, kazı işlemleri; elle, makine ve patlayıcılar kullanılarak yapılan kazılar, dolgu işlemleri; dolgu malzemesi seçimi, serilmesi, tesviyesi, sıkıştırılması ve testleri, kazı ve dolgu işlemlerinde ekonomik analizler, kazı ve dolgu işlemlerinde iş güvenliği önlemleri; iksalar, palplanşlar, batardolar vb. dayanma yapıları.

İNM-332 SU KAYNAKLARI (2+0) 2

Akarsu morfolojisi (akarsuların sınıflandırılması, akarsu ve havzanın özellikleri, akarsu yatağının konumu, boy ve enkesit irdelemesi), akarsularda katı madde (sedimentin karakteristikleri, taban şekli oluşumu, hareketin başlaması, askı, sürüntü ve toplam katı madde miktarları hesaplama yaklaşımları, ölçüm teknikleri), akarsu düzenleme yapıları (yapı malzeme ve elemanları, koruma, daraltma ve diğer düzenleme yapıları), bağlamalar (yandan, karşıdan, tabandan su alma yapıları, çakıl geçidi ve düşü havuzu ile birlikte dolu gövdeli ve kapaklı bağlamaların hidroliği), sulama ve kurutma (sulama suyu ihtiyacı, açık kanallı, kanaletli, borulu şebekeler, rotasyon, talep, şartlı talep, birim saha birim su sistemleri).

İNM-334 ÇEVRE BİLİMİ (2+0) 2

Çevre bilimine giriş, içinde yaşadığımız çevre ve dinamikleri, insan ve çevre etkileşimi, sanayileşme ve çevreye etkileri, atmosfer yapısı ve kirliliği, toprak ve kirliliği, zeminde kirleticilerin hareketleri, yeraltı suyu yapısı, yeraltı suyu kirliliği, denizler, göller ve kirlilik sorunları, enerji ve çevre, alternatif çevre yaklaşımları, çevre dostu ürünler.

İNM-336 YAPI MEVZUATI (2+0) 2

Genel olarak mevzuat, Türk yapı mevzuatının tarihsel gelişimi, kamu ihale yasası ve sözleşme yasasının amaç, ilke ve uygulama yönünden incelenmesi, ihale mevzuatı ve uygulamaları, yapı denetim mevzuatı ve uygulamaları.

İNM-406 YALITIM TEKNİKLERİ (2+0) 2

Yapılarda yalıtımın önemi, yalıtım çeşitleri; ısı, su, buhar, ses (gürültü), titreşim ve yangın yalıtımları, yalıtım malzemelerinin teknolojik, fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri, yalıtım işlemlerinde kullanılan araç ve ekipmanlar, yüzeylerin yalıtıma hazırlanmasına ilişkin teknikler, değişik yapı kısımlarına uygulanan yalıtım detayları, uygulama örnekleri.

İNM-408 MESLEKİ BİLGİSAYAR (2+0) 2

Paket programın özellikleri, problemin tanımı, probleme ait veriler, program kullanılarak problemin modellenmesi, program kullanarak problemin çözümü ve çözüm sonuçları.

İNM-410 YAPILARIN GÜÇLENDİRİLMESİ (2+0) 2

Yapı hasarlarının tür ve dereceleri, yapılarda hasara neden olan faktörler ve etkileme biçimi, iyileştirme metotları; takviye, yapıştırma, mantolama, enjeksiyon vb., çatı, duvar, sıva, kaplama ve benzeri hasarlara ilişkin onarım teknikleri, iyileştirme metodunun gerektirdiği makine, teçhizat ve malzemeler, hasarların iyileştirilmesine ilişkin teknik rapor hazırlama yöntemleri.

İNM-412 DEPREM BİLİMİ (2+0) 2

Deprem özellikleri ve çeşitleri, levha tektoniği ve fay çeşitleri, deprem büyüklüğü kavramları, yaygın deprem etkileri; yüzey yırtılması, oturma, sıvılaşma, yamaç hareketleri, depremden kaynaklanan yapısal hasarlar, yapılarda deprem etkilerinin azaltılmasına ilişkin önlemler.

İNM-414 TEMEL İNŞAATI-II (2+0) 2

İstinad yapıları, yanal zemin basınçları, Rankine ve Coulomb teorileri, esnek istinad yapıları, derin temeller, kazık temellerin taşıma güçleri, uç ve sürtünme dirençlerinin hesaplanması,arazi deneylerinin kazık temel tasarımında kullanılması, yanal yüklü kazıkların davranışları, kazıkların grup davranışı, derin temellerde elastik ve konsolidasyon oturması, keson temeller.

İNM-416 SU GETİRME VE KANALİZASYON (2+0) 2

Su dağıtım şebekeleri ve şebeke elemanları, borularda akımlar, su tüketimi ve kayıplar, su ihtiyacı, şebeke çözümleri, şebeke tasarımı, pisliklerin ve kullanılmış suların atılmasında kullanılan yöntemler, yağmur sularının incelenmesi, kanal ağları, kanallardaki yapılar, kapanlar, havuzlar, çamur çürütme tesisleri, yağmur ve pis su hesabı, şebeke planı.

İNM-418 BETONARME-II (2+0) 2

Eksenel yüklü elemanların tasarımı, kesme etkisi altındaki elemanlar, burulma etkisi altındaki elemanlar, merdiven, temel ve döşeme analizleri, bu elemanlara ait kesit ve donatı hesaplamaları, donatı yerleşim çizimleri.

İNM-420 ÇELİK YAPILAR-II (2+0) 2

Çelik yapılarda plastik teoriğe göre hesap, taşıma gücü teoreminin çelik yapılara uygulanması, uzay kafes kirişler.

İNM-422 KIYI YAPILARI (2+0) 2

Lineer dalga  teorisi, dalga transformasyonları (sığlaşma, sapma, kırınım, yansıma ve kırılma), rüzgar kaynaklı dalgalar ve tahminleri, dalga iklimi, taş dolgu dalgakıran ve düşey duvar dalgakıran tasarımları.

İNM-424 MİMARİ PROJE (2+2) 3

İhtiyaca ve konuma göre avan proje hazırlanması; vaziyet planı, tefrişli kat planları, kesitler, görünüşler, tatbikat projelerinin planları; vaziyet, bodrum, zemin, normal ve çatı kat planları, kesitleri; en ve boy kesitler, cephe görünüşleri, sistem ve nokta detayları, proje çiziminde paket programlarının kullanımı.

İNM-426 BETONARME PROJESİ (2+2) 3

Betonarme proje yapımına ilişkin standart ve yönetmelikler, betonarme projesi hesap verilerinin oluşturulması; statik yükler, dinamik yükler, yapı kullanım verileri, zemin verileri vb., betonarme yapı sistemlerinin statik hesaplamaları, betonarme yapı sistemlerinin kesit tayini ve donatı hesaplamaları, betonarme yapı projesi; temel, kolon, perde duvar, kiriş, döşeme, merdiven vb., kesit ve donatı detayları.

İNM-428 KARAYOLU PROJESİ (2+2) 3

Geçki araştırması: eşyükselti eğrili harita üzerinde geçki araştırması, geçki eksen hattının belirlenmesi, ekonomik karşılaştırma, kamulaştırma planının çıkarılması, geçki planının hazırlanması, yatay ve düşey kurp hesapları; koordinat hesapları, kurp elemanlarının hesabı, en ve boy kesit hesapları; boy kesitin hazırlanması, kırmızıçizginin geçirilmesi, en kesitler için gerekli işlemler, alanlar diyagramı: yarma, dolgu ve bileşik en kesitler, yarma ve dolgu hacim hesapları, hesap sonuçlarının projelendirilmesi: Sıfır hattı, koordinat sistemi, yatay kurplar, boy kesitler, düşey kurplar ve en kesitlerin çizimi.

İNM-430 SU YAPILARI PROJESİ (2+2) 3

Su yapıları projesi yapımına ilişkin standart ve yönetmelikler, su yapıları projesi hesap verilerinin oluşturulması, su yapıları sisteminin hesaplamaları, proje ve detaylarının çizimi.

İNM-432 ÇELİK YAPI PROJESİ (2+2) 3

Çelik yapı projesi için gerekli ihtiyaçların belirlenmesi, proje hesap verilerinin oluşturulması, çelik yapı sisteminin hesapları, çelik yapı sisteminin ve detaylarının çizimleri.

İNM-434 AHŞAP YAPI PROJESİ (2+2) 3

Ahşap yapı projesi için gerekli ihtiyaçların belirlenmesi, proje hesap verilerinin oluşturulması, ahşap yapı sisteminin hesapları, ahşap yapı sisteminin ve detaylarının çizimleri.

İNM-436 ÖLÇME BİLGİSİ PROJESİ (2+2) 3

Ölçme bilgisi projesi yapımına ilişkin standart ve yönetmelikler, proje hesap verilerinin oluşturulması, ölçme bilgisi ile ilgili hazır paket programı, proje hesaplamaları; uzunluk, açı, nivelman, poligon vb., koordinat hesap sonuçlarının araziye uygulanması, ölçme bilgisi projesinin çizimi.

İNM-438 RESTORASYON PROJESİ (2+2) 3

Restorasyon projesi yapımına ilişkin standart, yönetmelik ve mevzuatlar, örnek bir tarihi yapı üzerinden restorasyon ihtiyacının olup olmadığının belirlenmesi çalışmaları, restorasyon ihtiyacı olan bir yapının röleve çalışmaları, malzeme ve taşıyıcı sistem analizi, bu iki grup çalışma için gerekli restorasyon işlerinin, malzemelerin ve işçiliklerin niteliklerinin belirlenmesi, restorasyon tekniğinin belirlenmesi (sağlamlaştırma, bütünleme, yenileme, ek yapımı, temizleme, taşıma vb.), restorasyon projenin çizilmesi.

İNM-440 YAPI YÖNETİM PROJESİ (2+2) 3

Seçilmiş bir betonarme ve/veya yığma yapı projesinin planlanması, kaynak (malzeme, işgücü, makine-ekipman ve para) planlaması, üretim planlanması.

İNM-442 GEOTEKNİK PROJESİ (2+2) 3

Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkındaki yönetmelikte bulunan zemin sınıflandırma sistemi, sistemin kullanılması. Çeşitli mühendislik yapılarına ilişkin zemin etüdleri. Arazi ve laboratuvar verileri kullanılarak temel tasarımı, sıvılaşma riskinin hesaplanması, şev tasarımı yapılması.

İNM-444 GÜÇLENDİRME PROJESİ( 2+2) 3

Betonarme ve/veya kagir yığma yapıların projesi üzerinden dinamik analizlerinin yapılması ve seçilen bir güçlendirme yöntemine göre projelendirilmesi.

RES-153 FOTOĞRAF-I (2+0) 2

Temel Renkli Fotoğraf Bilgileri: Işık ve renk, ışığın fiziksel özellikleri ve renkli duyarlıklara etkisi, farklı ışık kaynakları, doğal ve yapay ışık, aydınlatma biçimleri, film ve pozlandırma, boyutlar, duyarkat farklılıkları, pozlandırma ve poz ölçüm sistemleri; Çekim amaçlarına göre araç ve gereçler: Dış çekim, doğa-belgesel, spor fotoğrafçılığı, düşük ışık fotoğrafları, reprodüksiyon ve yakın plan çekim teknikleri.

RES-217 ESTETİK-I  (2+0) 2

Bu derste sanat felsefesi ve estetik teorileri tartışılmaktadır. Öncelikle genel olarak sanat, felsefe ve bilimin birbiriyle ilişkisi irdelenmektedir. Ardından, tarihsel olarak estetiğin kendisine açtığı alanda ele aldığı “sanat,” “sanatçı,” “sanat yapıtı,” “estetik deneyim,” “güzel sanatlar” gibi olguların yanı sıra bilişsel, siyasi, ahlaki ve ekonomik alanlarla ilişkisi çevresinde irdelenmektedir. Bunun yanısıra, estetiğin, sanat alanından gündelik hayatın estetiğine varıncaya kadar değerlendirmeye aldığı alanlar açıklanmaktadır. Bu ilk birikimin ardından, kronolojik olarak Antik Yunan’dan Moderniteye kadar olan felsefi metinler “sanat yapıtı,” “sanatçı,” “güzel,” “estetik,” “yaratıcılık” “üretim,” “mimesis,” “katharsis” vb. kavramları irdeleme yönleriyle ele alınmaktadır.

RES-218  ESTETİK-II  (2+0) 2

Bu derste sanat felsefesi ve estetik teorileri tartışılmaktadır. Özellikle, Kant ve sonrası sanat felsefesi ve estetik teorilerine yer verilmektedir. Genel olarak  “sanat,” “sanatçı,” “sanat yapıtı,” “estetik deneyim,” “güzel sanatlar” gibi olgulara değinilmekle birlikte; sanat felsefesi ve estetik, “modern özne,” “yaratıcı deha” “sanat pazarı,” “kapitalizm,” “ideoloji,” “kültür endüstrisi” gibi olgu ve dinamiklerle ilişkilendirilerek; ekonomik, ahlaki,  sosyal, kültürel ve politik alanlarla ilişkisi çevresinde irdelenmektedir.

MZ-213 TÜRK HALK MÜZİĞİ  (2+0) 2

Türk halk müziği tarihi, türkü kavramı, halk müziği türleri, yöresel halk müziği örnekleri, halk çalgıları tarihi, yapısal özellikler, kullanım alanları.

MZ-313 TÜRK SANAT MÜZİĞİ  (2+0) 2

Türk Müziği Tarihi, Türk müziğinde Ses Sistemleri, Aralıklar, perdeler, Dörtlü ve Beşliler, Usûller, Makamlar, Türk müziğinde türler, Türk Müziğinde Çalgılar, Önemli besteciler, Örnek eserler.