Dersler (Seminer - Doktora Yeterlik)

Seminer

Öğrenci, danışmanının verdiği bir konuda literatür araştırması yaparak, elde ettiği bilgileri sınıflar, analiz eder ve yorumlar. Çalışmasını bir rapor haline getirerek, sözlü olarak sunar ve savunur.

Doktora Yeterlik

Ders döneminde başarması gereken tüm dersleri ilgili derece ile tamamlayan öğrenciler takip eden 6 (altı) ay içerisinde Yeterlik Sınavına girerler. Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden en az 75 puan almak gerekir. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içerisinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.