2015-2016-2017 Yılı Kayıtlı Öğrenciler İçin Lisans Ders İçerikleri

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (2015-2016-2017 YILI KAYITLI ÖĞRENCİLER İÇİN AŞAĞIDAKİ DERS İÇERİKLERİ UYGULANMAKTADIR)

MAT-101 MATEMATİK-I (4+0) 4

Gerçek ve kompleks sayılar, polinomlar, ikinci dere­ceden bir bilinmeyenli denklemler. Köklü, kesirli denklemler ve ikinci dereceye dönüşe­bilen denklem­lerin çözümü. İkinci derece denklemlerde kök katsayı bağıntıları ve eşitsiz­liklerin çözümü. Determinant ve lineer denklemlerin çözümü, düzlemde doğru denklemi, vektörler, logaritma. Tek değişkenli fonksiyonun tanım ve çeşitleri. Li­mit, fonksiyonlarda süreklilik.

TAR-101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I (2+0) 2

İnkılap ve benzeri kavramlar, Osmanlı Devletinin gerileme sebepleri (iç ve dış sebepler), Osmanlı Devleti’nde yenileşme faaliyetleri (I. Mahmud, III. Selim dönemi), II. Mahmud döneminde yapılan yenilikler, 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin siyasi durumu ve parçalanışı, Tanzimat Dönemi, Meşrutiyet Dönemi, Panislamizm, Osmanlıcılık, İslamcılık, Batıcılık, Türkçülük, Turancılık, Trablusgarp ve I.-II. Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşının sebep ve sonuçları, Mustafa Kemal Paşa, Erzurum-Sivas Kongreleri, Misak-ı Milli ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması.

TÜR-101 TÜRK DİLİ-I (2+0) 2

Bildirim, dil ve dilin özellikleri, dil-düşünce ilişkisi, ana dili, bağlam, dil ve söz, sembol-imaj, kültür (dil-kültür ilişkisi, kültür çeşitleri), medeniyet, dilekçe yazımı, yeryüzündeki diller ve Türkçenin Dünya Dilleri arasındaki yeri (dillerin doğuşu, dilin türleri, dillerin sınıflandırılması, Türkçenin Dünya Dilleri arasındaki yeri) Türk Dilinin tarihî dönemleri ve gelişmesi, Türk Dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, dil bilgisi ve bölümleri (ses bilgisi, şekil bilgisi), Türkiye Türkçesine yabancı dillerden geçen ögeler, yazım kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve kullanımıyla ilgili uygulamalar.

İNG-101 İNGİLİZCE-I (3+0) 3

Possesive adjectives, singular/plural nouns, spelling/cardinal and ordinal numbers (0-100), Possesives; to be statements, Wh- Question words with to be; prepositions of time; adverbs of frequency, The Present of Be: Statements, questions and short answers, concunjuctions (and/but/because), Present Simple: Statements, Yes/No Questions; like+Ving, have got/has got statements, object pronouns; suggestions; articles, there is/there are statements, questions and short answers, giving directions, prepositions of place, The Present Simple Tense: Yes/ No Questions, Would you like?, Can/can’t, prepositions of time, The Present and Present Progressive Tense, Simple Past Tense.

FİZ-101 FİZİK-I (3+2) 4

Fizik ve ölçme, tek boyutta hareket, iki boyutta hareket, hareket kanunları, dairesel hareket ve Newton Kanunlarının diğer uygulamaları, iş ve kinetik enerji, potansiyel enerji ve enerjinin korunumu, doğrusal momentum ve çarpışmalar, katı cisimlerin sabit bir eksen etrafında dönmesi, yuvarlanma hareketi ve açısal momentum, statik denge ve esneklik, titreşim hareketi, kütle-çekim kanunu, akışkanlar mekaniği, sıcaklık, ısı ve termodinamiğin birinci kanunu, gazların kinetik teorisi, ısı makineleri, entropi ve termodinamiğin ikinci kanunu.

KİM-101 KİMYA-I (3+2) 4

Kimyada temel kavramlar: Madde, element, bileşik, mol, karışım ve bazı kimyasal kavramlar. Önemli kimya yasaları: Kütlenin korunumu, sabit oranlar, katlı oranlar vb. atom ve mol kütlesi. Semboller, formüller, denklemler ve bileşikler. Basit formül, molekül formülü tayini. Değerlik kavramı, bileşik formüllerinin yazılışı ve adlandırılması. Kimyasal reaksiyonlar ve kimyasal eşitlikler, stokiyometri. Yükseltgenme indirgenme reaksiyonları (redoks). Periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri: Elektronegatiflik, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi, kuantum sayıları ve elektron orbitalleri. Gazlar: Basit gaz yasaları, ideal gaz denklemi, gazların kinetik teorisi, gerçek gazlar. Termokimya: Isı, tepkime ısısı ve kalorimetri. Kimyasal bağlar: Temel kavramlar: Kovalent ve iyonik bağ. Sıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetler. Çözeltiler ve fiziksel özellikleri. Kimyasal denge. Asitler, bazlar ve sulu çözelti dengeleri. Termodinamik: Bazı terimler, termodinamik yasaları, Hess yasası, Gibbs serbest enerjisi. Elektrokimya: Faraday yasaları, elektroliz, pil potansiyeli, Nernst denklemi. Organik Kimya: Organik bileşiklerin sınıflandırılması. Hidrokarbonlar (alkanlar, alkenler ve alkinler), alkoller, fenoller, eterler, aldehit ve ketonlar. Karboksilli asitler ve türevleri.

İNM-101 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (2+0) 2

Genel olarak inşaat mühendisliğinin tanıtılması, inşaat mühendisliğinin tarihçesi, günümüzde inşaat mühendisliği ve inşaat mühendisliğinin geleceği, inşaat mühendislerinin çalışma alanları, mühendislik hayatında karşılaşılacak sorunlar ve çözümleri, mühendislik etiği ve mesleki sorumluluk, inşaat mühendisliğinde mekanik, yapı, geoteknik, ulaştırma, hidrolik, inşaat malzeme ve yapım yönetimleri.

İNM-103 MALZEME BİLİMİ (2+0) 2

Atom yapısı, atomların dizilişi, atomlar arası bağlar, kristal yapı, amorf yapı, katı eriyikler, atom hareketleri, kristal yapı kusurları. Malzemelerin sınıflandırılması. Mekanik özellikler; Kuvvet, gerilme, deformasyon, malzemelerin şekil değiştirmesi, elastisite, elastik ve plastik davranış, sünme, sertlik, tokluk, rezilyans, yorulma, kırılma, çarpma, aşınma. Fiziksel özellikler; Birim ağırlık, yoğunluk, özgül ağırlık, porozite, kompasite, hacimce su emme, kılcal su emme, doyma derecesi, permeabilite. Isıl özellikler; ısı genleşmesi ve ısı gerilmeleri, Isı iletkenliği, ısı korunması. Akustik özellikler; Ses dalgaları, sesin emilmesi ve hacimlerin işitme şartları, havadan yayılan sesler ile ayak seslerinin iletilmesi. Çevre şartlarının etkileri; atmosfer etkileri, suların, gazların ve kimyasal maddelerin etkileri, metallerin korozyonu, yangın etkisi. Endüstriyel malzemeler: Metaller, plastikler, ahşap ve seramikler.

İNM-105 TEKNİK RESİM (2+2) 3

Teknik resim ve tasarı geometrinin tanımı, teknik resim dersinde kullanılacak materyallerinin tanımı ve kullanımı, teknik yazı ve çeşitlerinin tanımı ve uygulamaları, çizgi standartları, çizgi çeşitleri ve kullanıldığı yerler, çizim kuralları, çizgi uygulamaları. Geometrik şekillerin çizim uygulamaları, izdüşüm kavramı, izdüşüm çeşitleri, perspektif, epürün elde edilmesi, noktanın izdüşümleri, doğru çeşitleri ve izdüşümleri, 3 boyutlu cisimlerin izdüşümleri, ölçek kavramı, ölçülendirme kuralları, plan, kesit, tarama ve görünüş kavramları, bu kavramların cisim ve binalara uygulanması. 

MAT-102 MATEMATİK-II (4+0) 4

Türevin ta­nımı; cebir­sel, kapalı, trigonometrik, ters tri­gonometrik, üslü ve logaritmik fonksiyonların türevleri. Türevin limitlere uygulanması, fonk­siyonlarda artan ve azalan olma ile max, min problemleri, grafik çizimleri. Diferansiyel ve integral; belirsiz integral kuralları, belirli integral, integralle alan ve hacim hesapları.

TAR-102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II (2+0) 2

Kuva-yı Milliye ve cepheler (Adana, Antep, Maraş, Urfa), düzenli ordunun kurulması ve Batı Cephesi, Sakarya Savaşı ve sonuçları, Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve sonuçları, Mudanya Mütarekesi, Lozan Konferansı, Saltanatın kaldırılması, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşu, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Fırka, Şeyh Sait İsyanı ve sonuçları, İnkılaplar, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumunun kurulması, Atatürk İlkeleri.

TÜR-102 TÜRK DİLİ-II (2+0) 2

Cümle bilgisi, kelime grupları, cümle ve cümleyi meydana getiren unsurlar, cümle türleri, cümle çözümlemeleri, cümle inceleme örnekleri, kompozisyon (kompozisyonda; konu, düşünce ve ana düşünce, tema, hayal, paragraf), anlatım biçimleri, yaratıcı, kurgusal yazılar, düşünce ve bilgi aktaran yazılar, resmî (formal) yazılar (tutanak, bildiri, rapor, iş mektupları, öz geçmiş), dil yanlışları (yazım ve noktalama işareti yanlışları, anlatım bozuklukları, sese dayalı yanlışlar), konferans, bilimsel araştırma.

İNG-102 İNGİLİZCE-II (3+0) 3

The Past Simple: Regular and irregular verbs; statements, The Past Simple questions and short answers, revision of The Past Simple questions; How often, The future with be going to: Statements, questions and short answers, countable/uncountable nouns; quantities, plural words; adjectives and adjective order, making comments, have to, comparative adjectives; compass directions, superlative adjectives, descriptions, measurements, The Present Perfect and Past Simple.

FİZ-102 FİZİK-II (3+2) 4

Elektrik alanlar, Gauss Yasası, elektriksel potansiyel, sığa ve dielektrikler, akım ve direnç, doğru akım devreleri, manyetik alanlar, manyetik alan kaynakları, Faraday Yasası, indüktans, alternatif akım devreleri, elektromanyetik dalgalar, ışığın doğası ve geometrik optik yasaları, ışık dalgalarının girişimi, kırınım ve kutuplanma.

ENF-108 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA VE MATLAB (2+1) 2

Bilgisayar sistemleri ile ilgili temel bilgiler, bilgisayar programlamaya giriş, problem çözme ve algoritma oluşturma, akış diyagramları, temel simgeler, algoritma örnekleri ile akış şeması oluşturma, Matlab’ın genel yapısı, temel kavramlar, Matlab’da kullanılan belli başlı işaretler, ifadeler, sayılar, değişkenler, operatörler, fonksiyonlar, temel aritmetik işlemler, matrisler ve temel matris işlemleri, komutlar, giriş komutu (input, vb.), koşul deyimleri (if, else, elseif, vb.), döngüler (for, while vb.), çıkış komutları (disp, fprintf, vb.) ve uygulama örnekleri, Matlab’da programlama, düz yazı (script vb.), m dosyaları (m-files vb.) ile programlama ve uygulama örnekleri, temel matematiksel işlemler, değerlerin sayısal formatı, veri dosyası oluşturma ve çağırma, uygulama örnekleri, iki boyutlu grafikler, uygulama örnekleri, çoklu grafik çizimleri, özel grafikler, uygulama örnekleri, üç boyutlu grafik oluşturma ve uygulama örnekleri.

İNM-102 STATİK (3+0) 3

Newton mekaniğinin türleri ve mühendislikteki uygulamaları, boyutlar ve birimler. Kuvvet vektörleri; tanımlar, vektör işlemleri, Kartezyen vektörler, bileşenler ve bileşke, kesişen ve düzlemsel kuvvetler. Newton yasaları, maddesel bir noktanın dengesi, serbest cisim diyagramları, düzlemsel kuvvet içeren problemler, üç boyutlu kuvvet sistemleri. Rijit cisimler; moment, vektör çarpımı, Varignon teoremi, üçlü skaler çarpım, kuvvet çiftleri, eşdeğer kuvvet sistemleri. Rijit cisimlerin dengesi; düzlem problemler, serbest cisim diyagramları, mesnet türleri, tepki kuvvetlerinin hesaplanması. Rijit cisimlerin dengesi; ikili ve üçlü kuvvet, üç boyutlu problemler, oynak, izostatik ve hiperstatik cisimler. Kafes kirişlerin türleri, izostatik ve hiperstatik kafes kirişler, serbest cisim diyagramları, düğüm yöntemi, kesme yöntemi. Çerçevelerin ayrıştırılması, birleşimlerde oluşan iç kuvvetlerin belirlenmesi. Geometrik merkez hesabı, eğri altında kalan alanlar, bileşik alanlar ve cisimler, yayılı yükler, hidrostatik basınç, hacimler. Kiriş türleri, Gerber kirişi, iç kuvvetlerin tanımı ve hesaplanması. Kesme kuvveti, moment ve eksenel kuvvet diyagramları. Ağırlık merkezi hesabı. Alan ve kütle atalet momentleri, paralel eksen teoremi.

İNM-104 MALZEME LABORATUVARI (2+2) 3

Yapı malzemeleri üzerinde; kimyasal (asitlerin, bazların ve tuzların), fiziksel (birim ağırlık, yoğunluk, porozite, kompasite, hacimce su emme, kılcal su emme, geçirimlilik, doyma derecesi, hacim değişikliği), mekanik (çekme, basınç, eğilme, burulma, burkulma, kayma, kesme ve kopma), teknolojik (aşınma, sertlik, yorulma, çarpma, sünme, kırılma), termik (ısı iletkenliği, ısı gerilmeleri) ve akustik özellikler ile ilgili deneylerin standartlara göre yapılması, deney sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlarının hazırlanması.

MAT-201 DİFERANSİYEL DENKLEMLER (4+0) 4

Diferansiyel denklem tanımı ve ilkel fonksiyon. Birinci mertebeden diferansiyel denklemler (değişkenlerine ayrılabilen diferansiyel denklemler, tam diferansiyel denklemler, homojen diferansiyel denklemler, doğrusal diferansiyel denklemler, Bernoulli diferansiyel denklemi) ve çözüm teknikleri. Birinci mertebeden diferansiyel denklem uygulamaları. İkinci mertebeden diferansiyel denklemler ve çözüm yöntemleri; homojen çözüm, mertebe indirgeme, sabit katsayılı doğrusal diferansiyel denklemlerin homojen çözümü, farklı gerçek kök olması durumu, katlı kök olması durumu, karmaşık kök olması durumu, homojen olmayan çözümün bulunuşu. Belirsiz katsayılar metodu. Değişkenlerin değişimi metodu. Diferansiyel denklem uygulamaları, paket program (Matlab, Mathematica, Maple vb.) kullanarak sembolik ve sayısal çözümler.

EKO-201 EKONOMİ (2+0) 2

Temel ekonomik kavramlar, işletme ekonomisi hakkında genel bilgiler ve tanımlar. İşletme çeşitleri, kuruluş yeri seçimi ve analizi, genel işletme fonksiyonlarının analizi (üretim, pazarlama, yönetim, finansman, personel, AR-GE). Yönetim fonksiyonlarının analizi. İhtiyaç, mal ve hizmet, fayda-değer, üretim faktörlerinin analizi, teşebbüs ve çeşitleri. Ekonomik doktrinler, fiyat mekanizması. Tüketim teorisi, üretim teorisi, piyasa ve fiyat teşekkülleri. Para ve para sistemleri, para politikası, maliyet-gelir ve istihdam, dış ticaret.

İNM-201 YAPI STATİĞİ-I (2+1) 2

Statikçe belirli yapılar ve analizi, çubuk taşıyıcı sistemler, eğilme momenti ile kesme kuvveti arasındaki bağıntı, iki boyutlu rijit düğümlü statikçe belirli çerçeve örnekleri, Gerber sistemler. Üç mafsallı çerçeve ve kemerler, statikçe belirli sistemlerde tesir çizgileri, enerji prensipleri.

İNM-203 MUKAVEMET-I (2+1) 2

Mukavemette temel prensipler ve kabuller. Gerilme kavramı; normal ve kesme gerilmeleri, güvenlik, boyutlandırma. Şekil değiştirme, eksenel deformasyon. Düzlem gerilme ve eğik düzlem gerilme bileşenleri, asal gerilmeler, Mohr Çemberi Yöntemi. Düzlem birim şekil değiştirme, eğik düzlem birim şekil değiştirme bileşenleri, asal birim şekil değiştirmeler, basit eğilme, kompozit kesitlerde basit eğilme, kesme etkisindeki elemanlar ve gerilme hesapları.

İNM-205 DİNAMİK (2+0) 2

Giriş, kinematik büyüklükler, hareketin tanımı, göreli ve bağlı hareket. Eğrisel koordinatlarda hareket, vektör fonksiyonlarının türevleri, dikdörtgen, teğetsel ve normal bileşenler. Polar koordinat bileşenleri, koordinat sisteminin hareketi, düzlem göreli hareket. Maddesel nokta kinetiği, Newton hareket yasaları, farklı koordinat sistemlerinde hareket denklemleri, kinetik diyagram. Hareket denkleminin polar koordinat ve normal-teğetsel bileşenleri. Enerji yöntemleri ile maddesel nokta kinetiği, potansiyel ve kinetik enerji, iş ve enerji prensibi, enerjinin korunumu. Momentum yöntemleri ile maddesel nokta kinetiği, momentum ve itki prensibi, çarpışma, parçacık sistemleri. Rijit cisim kinematiği, düzlem hareket, mutlak ve göreli hareket. Rijit cisim kinetiği, düzlem problemler, açısal momentum, düzlemde kısıtlı hareket. Rijit cisimlerin düzlem hareketi, enerji ve momentum yöntemleri.

İNM-207 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM-I (2+2) 3

Çizim paket programının tanıtımı, programın koordinatsal çalışma prensibi. Çizim komutlarının tanımı ve geometrik şekillerle uygulaması. Düzenleme komutlarının tanıtımı ve uygulanması. Ölçülendirme komutları ve uygulaması, yapı projesi uygulaması, kesit, görünüş, vaziyet, çatı planlarının çıkarılması, detay çizimleri. Yazıcı ve çiziciden çıktı alma işlemleri.

İNM-209 YAPI ELEMANLARI (2+0) 2

Yapı teknolojisi ve yapının tarihsel gelişimi, yapım sistemleri, planın zemine uygulanması, ip iskeleleri, temeller, kolonlar, duvarlar, merdiven elemanları ve boyutsal özellikleri, merdivenlerin denklendirilmesi ve yapısal özellikleri, betonarme kalıp sistemleri ve bunlara ait detaylar, mimari projelerin incelenmesi ve yapım detayları, çatılar (şekillerine ve çatı türlerine göre), bacalar, harçlar kemerler ve tonozlar, ahşap ve çelik yapılar ile ilgili kısa bilgiler, döşeme üstü kaplamalar, doğramalar, asma tavan ve giydirme cepheler, boyalar.

İNM-211 TEKNİK İNGİLİZCE-I (3+0) 3

Öğrencilere, ihtiyaç duyacağı ileri İngilizce ifadeleri ve yapıları anlayıp kullanabilme becerisinin kazandırılması, sınıfa ve inşaat mühendisliği bölümüne uygun metinlerin işlenmesi, okuma stratejileri, güncel konularda metinler ile sözcük bilgisini geliştirmeye yönelik alıştırmalar, İngilizce dil bilgisinin gözden geçirilmesi, okuduğunu anlama çalışmaları, başlangıç seviyesinde mesleki İngilizce bilgisi kazandırılması.

İNM-213 AHŞAP UYGULAMALARI (3+2) 4

El aleti ve makinelerle ilgili iş güvenliği, alet ve makinelerin tanıtılması ve iş güvenliği ile bilgilerin verilmesi, proje okuma, kalıp yüzey elemanları, ip iskelesi uygulaması, kalıp elemanları hazırlama (temel, kolon, kiriş, döşeme, merdiven, hatıl, lento, perde kalıplar), panel kalıplar, kalıp ve iskele sistemlerinin kontrolü. Oturtma çatının yapım sistem detayları; oturtma çatı elemanlarının çizdirilmesi, boyutlandırılması ve modelinin hazırlanması, asma çatının yapım sistem detayları; askılı çatı elemanlarının çizdirilmesi, boyutlandırılması ve modelinin hazırlanması, şekillerine göre çatı uygulama yapılması; çatı planın hazırlanması ve uygulaması.

MAT-202 SAYISAL ANALİZ (3+0) 3

Lineer denklem sistemlerinin çözümü, Cramer kuralı, Jacobi iterasyonu, Gauss-Seidel yöntemi, hata düzeltme metodu, Gauss-Jordan metodu, Gauss Eliminasyonu, Non-lineer denklem sistemlerinin çözümü, Secant yöntemi, Newton Raphson yöntemi, İnterpolasyon ve Extrapolasyon, Lineer İnterpolasyon, Taylor Polinomu ile extrapolasyon, bölünmüş fark serisi ile extrapolasyon, Lagrange polinomu ile extrapolasyon, Kuvvet serisi ile least-square extrapolasyonu, Quadratik bir polinomla least-square extrapolasyonu, üstel fonksiyonlarda least-square extrapolasyonu, trigonometrik fonksiyonlarda least-square extrapolasyonu, sayısal türev, sayısal kısmi türev, Taylor serisinden türev formüllerinin belirlenmesi ve hata analizi, bölünmüş fark serisinden türev formüllerinin belirlenmesi, Lagrange polinomu ile türev, Sayısal integrasyon, Dikdörtgenler kuralı, Trapez kuralı, Simpson 1/3 ve 3/8 kuralları, çok katlı integraller, Romberg integrasyon kuralı, Fourier serileri, Fourier katsayıları, tek ve çift fonksiyonların Fourier açılımları, adi diferansiyel denklemler, başlangıç değer problemleri, Euler yöntemi, Taylor Serisi yöntemi, Runge-Kutta yöntemi, sınır değer problemleri, Atma Değer yöntemi, Sonlu farklar yöntemi, Kısmı diferansiyel denklemler, Eliptik denklemler.

İNM-202 YAPI STATİĞİ-II (2+1) 2

Genel kabuller, hiperstatik sistemlere giriş, hiperstatiklik derecesinin belirlenmesi. Üç moment denklemi; mesnet çökmesi, eşit ve farklı sıcaklık değişimi, simetrik ve antimetrik yükleme durumunda sürekli kirişlerin 3 moment denklemi yöntemi ile çözümü. Kuvvet yöntemi; yöntemin uygulama adımları, geometrik uygunluk şartı denklemleri, sıcaklık farkı, mesnet hareketleri ve elastik mesnetli sistemler için çözüm. Deplasman (Açı) yöntemi; yöntemin tanıtılması ve işaret kabulü, ankastrelik momentlerinin hesaplanması, farklı sıcaklık etkisi, çubuk uç kuvvetlerinin hesabı. Moment dağıtma (Cross) yöntemi; yöntemin tanıtılması, işaret kabulü, sürekli kiriş ve çerçevelerin moment dağıtma yöntemi ile analizi, mesnet çökmesi, sıcaklık değişimi etkisi altındaki sistemlerin çözümü.

İNM-204 MUKAVEMET-II (2+1) 2

Eğik eğilme, kayma merkezi, burulma. Bileşik gerilme, kirişlerde deformasyon hesapları, çift integral yöntemi, moment alan yöntemi, Mohr yöntemi. Şekil değiştirme enerjisi,  Virtüel iş, çubuk taşıyıcı sistemler ve kirişler. Castigliano teoremi, elastik stabiliteye giriş, kritik burkulma yükü, farklı mesnetlenme şartları.

İNM-206 JEOLOJİ (2+0) 2

Jeolojiye giriş, yer kabuğu, yer içi ve minerallerin fiziksel ve kimyasal özellikleri, kayaçları oluşturan başlıca mineraller, kayaçlar, magmatik ve metamorfik kayaçlar, sedimanter kayaçlar, kayaç yapıları ve özellikleri, kayaçlarda ayrışma, deprem jeolojisi, yeraltı suları jeolojisi, heyelan jeolojisi, tünel ve baraj jeolojisi, temel jeolojisi.

İNM-208 YAPI MALZEMELERİ (3+0) 3

Kalsiyum esaslı bağlayıcılar (çimento, kireç, alçı), çeşitleri, özellikleri yapıda kullandıkları yerler. Beton ve beton çeşitleri (normal, hafif, ağır ve özel betonlar), özellikleri, beton bileşenleri, beton katkı maddeleri, betonun kullanım alanları, agregalar. İnşaatta kullanılan ahşap (inşaat kerestesi) ve ahşap sanayi ürünleri (yonga levhalar, laminatlar). Kil ve kilden yapılan inşaat malzemeleri (kerpiç, tuğla, kiremit, seramikler), çeşitleri, özellikleri ve kullanım yerleri. Harç çeşitleri (geleneksel ve çimento esaslı hazır haçlar), özellikleri ve kullanım yerleri. Kaplama malzemeleri (duvar, döşeme, merdiven, tavan ve çatı kaplamaları) çeşitleri ve özellikleri. Boya ve boyaların çeşitleri, kullanım alanları.  Yalıtım malzemeleri (ısı, ses ve su) çeşitleri, kullanım alanları ve özellikleri. Metallerde (profiller, putreller, köşebentler, inşaat çeliği vb.) olması gereken özellikler, kullanım alanları. Doğal taşlar, sınıflaması, aranan özellikler, kullanım alanları ve bozulmaları. Cam yapı malzemeleri çeşitleri, teknik özellikleri. Plastikler (PVC,  profiller ve levhalar) bileşenleri, özelikleri ve çevre etkileri.

İNM-210 ÖLÇME BİLGİSİ (2+2) 3

Ölçme bilgisinin tanımı, kapsamı ve kullanım yerleri, koordinat sistemleri, ölçek türleri ve hesap yöntemleri, ölçme aletlerinin özellik ve işlevleri, uzunluk ölçme yöntemleri, nokta ve doğruların işaretlenmesi, engelli ve engelsiz arazilerde uzunluk ölçümü, basit yöntemlerle parsel ölçüsü; geometrik yükseklik ölçümü, nivelman işleri, alan ölçüm yöntemleri; arazi ölçülerinden alan hesabı, koordinat değerlerinden alan hesabı, planimetre ile alan ölçümü. Ölçme bilgisi ile ilgili cihazların ayarlanması ve kurulması, arazide uzunluk ve açı ölçümleri, poligon ölçü ve hesapları, trigonometrik yükseklik ölçü ve hesapları, aplikasyon işlemleri, ölçme bilgisi ölçüm sonuçlarına göre çizimler.

İNM-212 TEKNİK İNGİLİZCE-II (3+0) 3

Öğrencilerin, akademik ve profesyonel yaşamda gereksinim duyabilecekleri okuma-anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerini geliştirebilmelerine olanak sağlayacak çalışmaların yapılması, inşaat mühendisliği ile ilgili teknik yazıların okunması ve yorumlanması, yeni sözcük ve teknik terim bilgisini kullanma becerisini geliştirmeye yönelik alıştırmalar, iş ortamındaki iletişimde sıkça kullanılan sözcükler, kalıplar, metnin ya da durumun ana fikrini çıkararak özetini yazabilme, mesleki konuşmaları takip edebilme, cevap verebilme. 

İNM-214 KAGİR UYGULAMALARI (3+2) 4

Kagir yapıların tanımı, tarihçesi, çeşitleri, özellikleri, duvarlar ve duvar uygulamaları, sıvalar ve sıva uygulamaları, seramik döşeme-duvar kaplamaları ve uygulamaları, boyalar ve kagir yüzeylerin boyanması, duvar ve döşemelerde ısı, su, yangın vb. yalıtım uygulamalarının yapılması; betonarme yapılar hakkında genel bilgiler, betonarme demircilik işleri, boyuna donatı, esas donatı, etriye, pilye, kanca, çiroz vb. betonarme donatı elemanları, kolon, kiriş, döşeme, lento, hatıl, temel vb. donatılarının hazırlanması ve montajı.

İST-201 İSTATİSTİK (3+0) 3

Giriş ve temel kavramlar. Yığın, değişken, sınıflama, ölçme düzeyi, eşit aralıklı ölçme düzeyi, oranlama ölçme düzeyi. Verilerin toplanması. İstatistiğin amacı. Verilerin kullanıma sunulması: Tablolar halinde gösterim, çokluk dağılımı, grafikler, histogram, diyagram. Merkezsel eğitim ölçütleri: Aritmetik ortalama, meydan (or­tanca), mod (tepe değer), geometrik ortalama, harmonik ortalama, ayrılış, değişim kat­sayısı. Olasılık: Olasılık kavramı, ayrık olaylar, olasılığın tanımı, bazı olasılık kuralları, koşullu olasılık, permütasyon ve kombinasyon. Dağılımlar: Binom dağılımı, poisson dağılımı, normal dağılım, X2 (ki kare) dağılımı. Örnekleme: Ki kare testleri, ki kare uyum iyiliği testleri. İlişki katsayıları: Korelasyon katsayısı Spcorman'ın sınıra korelasyonu. Korelasyon: Uygun modelin seçimi, en küçük kareler yöntemi. Regrasyon: Uygun modelin seçimi.

İNM-301 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ (3+0) 3

Temel kavramlar, akışkanların statiği, bir noktadaki basınç, sıkışmayan akışkanlarda statik basınç değişimi, rölatif basıncı ölçen aletler, hidrostatik kuvvetlerin bulunması, sıvıların rölatif dengesi, akışkanların kinematiği, temel denklemlerin analiz yöntemleri, akım özellikleri, akımın sınıflandırılması, akımda ivme, kütlenin korunumu, akışkan elemanının yersel hareketi, akım fonksiyonu, hız potansiyel fonksiyonu, akım ağı, ideal akışkanlarda momentumun korunumu, Euler hareket denklemleri, Bernoulli denklemi, akımda basınç ve hız.

İNM-303 ZEMİN MEKANİĞİ-I (3+0) 3

Zeminlerin oluşumu ve temel fiziksel özellikleri, zemin suyu ve kılcallık, zeminlerde hidrolik iletkenlik ve akım ağları, toplam gerilme, boşluk suyu basıncı ve efektif gerilme kavramları, zeminlerde gerilme analizleri, zeminlerin kayma (kesme/makaslama) dayanımı, zeminlerde konsolidasyon kavramı, yanal zemin basınçları, şev stabilite analizleri.

İNM-305 BETONARME-I (3+0) 3

Betonarmeye giriş, beton ve çelik malzeme davranışı. Betonarme davranışı ve temel ilkeler. Yapı güvenliği. Betonarmeye ait standartlar, taşıma gücü. Eksenel kuvvet altındaki elemanlar. Basit eğilme etkisi altındaki elemanlar, kesitte moment-eğrilik (M-K)  ilişkisi. Birleşik eğilme etkisi altındaki elemanlar, karşılıklı etki diyagramı (N-M ilişkisi), kesit ve donatı hesapları. Kesme donatısı hesapları.

İNM-307 YAPI İŞLETMESİ (3+0) 3

Yönetim, stratejik yönetim, performans analizi, yapı mevzuatı, iş alma, planlama, maliyet, ihale uygulaması, sözleşme, şantiyenin planlanması, kuruluşu, işletilmesi;  üretim yönetimi; kalite yönetimi; risk yönetimi; verimlilik.

İNM-309 ZEMİN LABORATUVARI (2+2) 3

Elek analizi ve hidrometre deneyi, likit limit, plastik limit ve büzülme limit deneyleri, zeminlerin sınıflandırılması, üç eksenli basınç deneyi, kesme kutusu deneyi, konsolidasyon deneyi, geçirimlilik (permeabilite) deneyi, sıkıştırma (kompaksiyon) deneyi, CBR deneyi.

İNM-311 ULAŞTIRMA (3+0) 3

Ulaştırma sistemlerine giriş. Karayolu temel tanımlar ve terminoloji. Trafik ve kapasite. Taşıt hareketleri ve önemli uzunluklar (görüş mesafeleri, intikal uzunluğu, fren ve emniyetli fren, taşıt takip, geçme-sollama mesafeleri). Yol geometrik karakteristikleri. Yatay güzergah (basit, ters ve bileşik yatay kurplar, kurpların aplikasyonu, yatay kurplarda görüş mesafeleri, rakortman ve klotoidler, dever ve uygulaması, kurp genişletme vb.). Düşey güzergah (düşey kurplar, kapalı-açık düşey kurplar, düşey kurp boyu bulunması, düşey kurp elamanların hesaplanması, dönüm noktası vb.). Demiryolu terim ve terminolojisi, demiryolu alt yapı ve üstyapısı, demiryolu üst yapı hesaplamaları ve boyutlandırması, demiryolu toprak işleri, üst yapı poz işleri, demiryolu taşıtları, boyuna eğimler, dever ve birleştirme eğrisi, balast enkesitleri. Kara ve demiryolu güzergah ve planlaması, proje hazırlık adımları, proje elamanları hesaplamaları ve tasarımı. En ve boy kesitler.

İSG-302 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (2+0) 2

Mevzuat bilgisi (6331 sayılı kanun, 4857 sayılı kanun, 5510 sayılı kanun; tüzükler ve yönetmelikler; ILO sözleşmeleri), iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının görev yetki ve sorumlulukları, kişisel koruyucu donanımlar, sağlık ve güvenlik işaretleri, iş yeri bina ve eklentileri, yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği, yüksekte çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği, kapalı alanlarda çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği, ergonomi, iş kazaları, meslek hastalıkları, kazalardan ve meslek hastalıklarından korunma yöntemleri, yapı işlerinde karşılaşılabilecek risk etmenleri (gürültü/gaz/toz, patlama vb.), risk analizi.

İNM-302 ÇELİK YAPILAR-I (3+0) 3

Malzeme olarak çelik ve genel bilgiler. Birleşimler ve birleşim araçları. Perçin, bulon. Kaynaklama, kaynak tipleri, kaynak dikişi tipleri. Kaynak hesapları. Çekme çubukları, Basınç çubukları. Tek parçalı ve çok parçalı basınç çubukları. Eğilmeli basınç çubukları. Bileşik eğilme ve basınç çubukları. Kafes sistemler ve eğilme çubukları.

İNM-304 HİDROLİK (3+0) 3

Gerçek akışkanların hareketi, laminer ve türbülanslı akım, borularda düzenli akımlar, boru ağlarının hidrolik analizi, boyut analizi ve hidrolik benzerlik, açık kanallarda düzenli akımlar, temel kavramlar, üniform akım, açık kanallarda en iyi hidrolik kesit, özgül enerji, açık kanallarda üniform olmayan akımlar, yavaş değişen akım, üniform olmayan akımlarda boyuna profiller.

İNM-306 BETONARME-II (3+0) 3

Taşıyıcı sistem düzensizlikleri. Bir ve iki yönde çalışan döşemeler. Nervürlü döşemeler. Kaset ve kirişsiz döşemeler. Döşeme donatı hesapları. Zımbalama ve burulma davranışı. Duvar altı temeller, tekil temeller, sürekli temeller, radye temeller. Temel donatı hesapları. Merdivenler.

İNM-308 YAPI DİNAMİĞİ VE DEPREM MÜHENDİSLİĞİ (3+0) 3

Deprem dalgaları ve ilerleyiş mekaniği, depremlerin nedenleri. Türkiye'deki depremsellik. Yanal kuvvetlerin yanıt hesaplanması. Yapısal titreşim teorisi ve tepki spektrumlarının incelenmesi. Deprem hareketlerine maruz çok katlı yapıların davranışı. Taşıyıcı sistem düzensizliği. Deprem tasarım kodları. Yapı sistemlerinin ve elemanlarının modellenmesi. Tek serbestlik dereceli sistemler. Serbest titreşim. Lineer sistemlerin deprem davranışı. Çok serbestlik dereceli sistemler. Zorlanmış titreşimi.

İNM-310 BETON LABORATUVARI (2+2) 3

Betonun günümüzdeki yeri ve önemi. Betonda aranan özellikler. Bu özelliğe etki eden faktörler. Beton bileşenleri. TS, EN ve ASTM esas alınarak beton tasarımı. İş güvenliğine ilişkin önlemleri. Beton ve beton bileşenleri kalite kontrol testleri (çimentoda, su, agregada, taze betonda, sertleşmiş betonda fiziksel, kimyasal, dayanım ve dayanıklılık testleri) ilgili standarda bağlı olarak uygulamaları ve bu testlerle ilgili hesaplar ve teknik raporlar hazırlanması.

İNM-401 İŞ YERİ EĞİTİMİ (5+15) 12

Sektörde yaşanan teknolojik gelişmeleri takip edebilme imkânı sunmak, iş yeri eğitimi yaptıkları kurumlarda takım ruhu içerisinde hareket ederek birlikte iş yapabilme alışkanlığı kazandırmak, almış oldukları teorik ve uygulamalı mühendislik bilgilerini kullanabilme ve uygulamaya aktarma becerisini kazandırmak, iş yerlerindeki organizasyon yapısını tanıtmak ve iş disiplini kazandırmak, öğrenim süreleri içinde kazandıkları bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek.

İNM-403 STAJ (0+0) 0

Öğrencilerin öğrenim gördükleri mühendislik dalı ile ilgili teorik bilgilerini pekiştirmek, atölye ve laboratuvar uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirmek, işyeri organizasyonlarını, üretim süreçlerini, yönetim aşamalarını ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamak.

KAL-402 KALİTE VE GÜVENİLİRLİK (2+0) 2

Kalitenin tanımı, tarihsel gelişimi, kalite güvencesi, yapıda kalite, yapıda kalite unsurları, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı (amaç-kapsam-tanımlar-uygulama), bir inşaat firmasına ISO 9001 kalite yönetim sisteminin kurulması süreci ve hazırlanması gereken dokümanlar, standardın yapı kalitesi açısından irdelenmesi.

İNM-400 MEZUNİYET TEZİ (0+2) 1

İlgili konular ve konu belirleme, mezuniyet tezi konusu ile ilgili literatür taraması ve bilgi toplama, proje, araştırma, deney ve gözlem, raporlaştırma vb. kavramlar,  tez içeriklerinin belirlenerek yazılması, tez konusuna ilişkin hesaplamalar, verilen proje ile ilgili uygulamalar, bitirme tezinin sunulması, hazırlanıp teslim edilmesi.

İNM-402 TEMEL İNŞAATI-I (3+0) 3

Saha araştırmaları, yüzeysel temellerin taşıma gücü, (laboratuvar ve arazi parametreleri değerlendirilmesi ile eksantrik yüklü temeller, tabakalanmış zeminlerde taşıma gücü vb.)  yüzeysel temellerde konsolidasyon oturması ve ani oturma, yüzeysel temellerin tasarım ve hesaplamaları (analizleri), derin temeller, kazıklı temellerin tasarımı, kazık grup etkileri,  istinat yapılarının tasarım ve analizleri.

İNM-404 YAPI MALİYETİ (3+0) 3

Yapı maliyeti, yapı maliyeti unsurları, maliyet tahmin yöntemleri, proje değerlendirme aşamaları, metraj hesapları, birim fiyat analizleri, kaynak analizleri, yaklaşık maliyet, hakediş hazırlama, bilgisayar destekli maliyet tahmini.

İNM-406 BETONARME PROJESİ (2+2) 3

Mimari projenin tanıtımı, yapısal düzen seçimi, yapısal düzenin mimari proje içinde oluşturulması. Döşemelerin hesabı, kolonların ve perdelerin ön tasarımı. Bina ağırlığının hesabı. Eşdeğer deprem yükü yönteminin yapılara uygulanabilirliğinin tartışılması, deprem yükü hesabı. Kiriş yüklerinin hesaplanması, taşıyıcı sistemin oluşturulması. Kiriş, perde ve kolon betonarme hesabı. Sürekli temellerin betonarme hesabı. Merdivenlerin betonarme hesabı. Proje çizimi ve sunumunda dikkat edilmesi gereken maddelerin anlatımı. Hesapların hazırlanışı ve sunumu.

İNM-313 YAPI FİZİĞİ (2+0) 2

Yapı fiziği kavramları, yapı fiziği olaylarının fiziksel-kimyasal sebepleri, binalarda meydana gelen yapı fiziği olayları, yapı fiziği olaylarına karşı alınacak yalıtım önlemleri, binalardaki ısı yalıtım hesaplamaları, hesaplama esaslarına uygun malzeme seçimi ve detay geliştirme.

İNM-315 AHŞAP YAPILAR (2+0) 2

Genel ahşap, ahşap malzeme özellikleri, nem ve nem etkileri, bozulma ve koruma, yangın performansı, malzeme çeşitleri ve mekanik özellikleri. Mevcut standart ve yönetmelikler çerçevesinde yapıların tasarımı. Bağlantı detaylarının tasarımı ve çivili birleşimler, perdelerin ve diyaframın davranışı. Ahşap, ahşap çerçeveler, kemerler, çatı makasları, çatılar ve köprüler. 

İNM-317 GELENEKSEL YAPI MALZEMELERİ (2+0) 2

Tarihi yapılar ve bu yapılarda kullanılan malzemeler, teknikler ve teknolojilerin tanıtılması, tescilli kültür varlıklarından farklı yöre, dönem ve mimari işlevlere sahip olan tarihi yapıların korunması ve onarımı sürecinde geleneksel yapı malzemelerinin yapısal detay ve analizleri, farklı dönem ve yörelere ait tarihi yapılarda kullanılan harç, sıva, taş, tuğla, kerpiç, kiremit, ahşap ve metal gibi yapı malzemeleri ve bu malzemelerin fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri, geleneksel yapı malzemelerini korumak için alınacak önlemler.

 İNM-319 BİNA BİLGİSİ (2+0) 2

Binalar, tanımı, tarihçesi, çeşitleri, özellikleri, insan ve eşya ölçülerinin bina tasarımına etkisi, eşyaların şekil ve boyutları, arsa ve imar bilgileri, arsa üzerine bina yerleşimi ve yönlendirilmesi, projede mekanların yerleşimi ve boyutlandırılması, aydınlatılması, iklimlendirilmesi, bina projelerinin tasarlanmasına ilişkin esaslar, bina elemanlarının boyutsal ve fonksiyonel özellikleri.

İNM-321 BETON TEKNOLOJİSİ (2+0) 2

Betonun tanımı, beton çeşitleri, beton karışım elemanları; çimentolar, agregalar, su, kimyasal ve mineral katkılar, beton özelliklerini etkileyen faktörler, taze betonun özellikleri, beton malzemelerinin karışım oranlarının hesaplanması, taze betonun üretimi, taşınması, yerleştirilmesi, sıkıştırılması, yüzeyinin düzeltilmesi ve kürü (bakımı), hazır beton, sıcak hava koşullarında beton yapımı, soğuk hava koşullarında beton yapımı, betonun basınç, çekme, eğilme ve yorulma dayanımı, betonun gerilme-birim deformasyon ilişkisi, poisson oranı, elastiklik ve kayma modülü, beton dayanım ve dayanıklılığı.

İNM-323 İNŞAAT HUKUKU (2+0) 2

Eser sözleşmesi ve inşaatla bağlantısı, özel nitelikli sözleşmeler (kat karşılığı inşaat-kamu yapımları), temel unsurlar (taraflar-konu-süre-şekil-bedel…), sözleşmenin feshi, (edim-direnim-seçimlik haklar-sonuçları), sözleşmeye aykırılıktan doğan zararlar, haksız fesih ve sorumlulukları, diğer konular (imar-ceza-sözleşme dışı iş-güvence-yapı sorumluluğu-zaman aşımı vb.).

İNM-325 GİRİŞİMCİLİK (2+0) 2

Girişimcilik, yaratıcılık, yenilikçilik kavramları, işletme gelişim aşamaları, finansal planlamanın önemi, girişimci kaynakları, sağlanan destekler, gelişmiş ülkelerde girişimcilik, gelişmekte olan ülkelerde girişimcilik, girişimciliğin ekonomik gelişmelerdeki rolü, Türkiye’de girişimciliğin tarihsel süreç içinde değerlendirilmesi, Türk girişimciliğinin darboğazları ve çözüm önerileri, Türkiye’de iş kurma süreçleri, devlet teşvikleri ve KOBİ’leri destekleyen başlıca kurum ve kuruluşlar; risk sermayesi ve girişim sermayesi, iş planının kullanım amaçları, iş planının faydaları, iş planının hazırlanma ilkeleri, iş planının değerlendirilmesi, iş planın dosya haline getirilmesi, iş modelleri ve projelendirme faaliyetinin temelleri.

İNM-312 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ (2+0) 2

Temel kaya mekaniği prensipleri, çeşitli kaya türlerinin mühendislik yapılarında yaratabileceği problemler, yerkabuğunu oluşturan maddeler, kayaçların sınıflandırılması, kullanıldığı alanlar, baraj-tünel jeolojisi, barajların inşaatında saha incelemeleri, basınçlı su testi, enjeksiyon, kaya kütle sınıflandırma sistemleri, tüneller, patlatma, tünellerde karşılaşılan zemin ve kaya mekaniği problemleri, nükleer ve rüzgâr enerji santralları ve temel yerleri seçimi, aya kütlelerinde karşılaşılan şev duraysızlığı türleri ve analiz yöntemleri, zemin şev stabilitesi problemleri.

İNM-314 SU YAPILARI (2+0) 2

Su yapılarının sınıflandırılması, baraj planlaması, baraj mühendisliğine giriş, silindirle sıkıştırılmış ve geleneksel beton, kil çekirdekli ve ön yüzü beton kaplı kaya dolgu ve kemer barajların tasarım ilkeleri, su alma yapıları ve dolu savakların hidrolik tasarımı, taşkın kontrolü ve korunması.

İNM-316 RESTORASYON TEKNİKLERİ (2+0) 2

Restorasyon kavramı ve ilgili terimler, yapı sektörünün diğer disiplinleri ile ilişkileri, koruma kavramı ve korunması gerekli yapıların belirlenmesi esasları, Kültür ve Tabiat Varlıkları, korunacak değerler, restorasyon öncesi çalışmalar, restorasyon işleri, çağdaş restorasyon anlayışı, örnek projeler üzerinden bilgilendirme.

İNM-318 ZEMİN MEKANİĞİ-II (2+0) 2

Şevlerin stabilitesi analizlerinde gelişmiş limit denge yöntemleri, rijit istinat duvarlarının tasarımı, esnek istinat duvarlarının tasarımı, sıvılaşma analizleri, zemin iyileştirme yöntemleri. Zeminlerde şişme mekanizması ve deneylerinin yorumları.

İNM-320 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM-II (2+0) 2

Mekan etütleri, kat planı etütleri, avan projeler; vaziyet planları, kat planları, kesitler ve görünüşler, tatbikat projeleri; vaziyet planları, kat planları, kesitler ve görünüşler, perspektif, tasarımları ölçek ve ölçülendirme, yazı işlemleri ve özel taramalar, paket programı kullanarak tasarlanmış tatbikat yapı projesi ve sistem ve nokta detayları, yazıcı/çiziciden çıktı alma işlemleri.

İNM-322 HİDROLOJİ (2+0) 2

Hidrolojiye giriş, hidrolojinin tanımı, hidrolojik döngü, hidrolojinin yöntemleri, kütlenin korunumu, yerküresinin su dengesi, yerküresinin ısı dengesi, yağış, buharlaşma, sızma, yeraltı suyu, akım ölçümleri ve verilerin analizi, yüzeysel akış, hidrograf analizi, taşkın frekans analizi ve hidrolojide istatistiksel yöntemler.

İNM-330 PREFABRİK YAPI TEKNOLOJİLERİ (2+0) 2

Prefabrikasyonun tanımı, tarihçesi, özellikleri, prefabrik yapı kavramı ve özellikleri, yapıda endüstrileşme ile çevre arasındaki ilişkiler, geleneksel ve endüstriyel yapım yöntemleri, prefabrik yapıların sınıflandırılması, prefabrik yapılarda taşıyıcı sistemler, prefabrik yapıların ve/veya prefabrik elemanlarının üretimi, taşınması, temel, kolon, kiriş, plak, panel vb. prefabrik elemanların montajı, prefabrik yapıların montajında kullanılan araç ve ekipmanlar, prefabrik yapılardaki konstrüksiyon detayları, prefabrik yapılar ile ilgili uygulama örnekleri.

İNM-332 TOPRAK İŞLERİ (2+0) 2

AASHTO zemin sınıflaması, zeminlerde kabarma ve çökme problemleri, kazı ve dolgu işlerinde kullanılan araçlar ve işlevleri, kazı işlemleri; elle, makine ve patlayıcılar kullanılarak yapılan kazılar, dolgu işlemleri; dolgu malzemesi seçimi, serilmesi, tesviyesi, sıkıştırılması ve testleri, kazı en-kesit ve boy kesit hesapları ve çizimleri, kazı ve dolgu işlemlerinde ekonomik analizler, kazı ve dolgu işlemlerinde iş güvenliği önlemleri; iksalar, palplanşlar, batardolar vb. dayanma yapıları.

İNM-334 SU KAYNAKLARI (2+0) 2

Su kaynaklarına giriş, su kaynaklarının geliştirilmesi, Türkiye’nin su kaynakları, akarsu morfolojisi, akarsu ve havza özellikleri, akarsu yatağının oluşumu, akarsularda katı madde hareketi, katı madde özellikleri, taban şekilleri, katı madde miktarının hesabı, katı madde ölçümleri, akarsu düzenlemesi, düzenleme amaçları ve hedefleri, düzenleme planlaması, akarsu düzenleme yapıları, taşkın kontrolü, taşkın koruma esasları, taşkın kontrol yapıları, akarsu taşımacılığı ve geçişleri.

İNM-336 ÇEVRE BİLİMİ (2+0) 2

Çevre bilimine giriş, içinde yaşadığımız çevre ve dinamikleri, insan ve çevre etkileşimi, sanayileşme ve çevreye etkileri, atmosfer yapısı ve kirliliği, toprak ve kirliliği, zeminde kirleticilerin hareketleri, yeraltı suyu yapısı, yeraltı suyu kirliliği, denizler, göller ve kirlilik sorunları, enerji ve çevre, alternatif çevre yaklaşımları, çevre dostu ürünler.

İNM-338 YAPI MEVZUATI (2+0) 2

Genel olarak mevzuat, Türk yapı mevzuatının tarihsel gelişimi, Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun amaç, ilke ve uygulama yönünden incelenmesi, yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliği, yapım işleri genel şartnamesi ve uygulamaları.

İNM-340 GEOTEKNİK SAHA İNCELEMESİ (2+0) 2

Geoteknik araştırmalarda kullanılan yöntemler, saha incelemelerinde kullanılan jeofizik yöntemlere giriş, standart penetrasyon testi, koni penetrasyon testi, presiyometre testi, saha geçirimlilik testi, yerinde testlerde uygulanan prosedürler, yerinde testleri kullanarak geoteknik zemin karakterizasyonu, derin ve sığ temel tasarımında yerinde testlerin kullanılması.

İNM-350 YALITIM TEKNİKLERİ (2+0) 2

Yalıtımın tanımı ve tarihçesi, yalıtımın önemi, yalıtımın özellikleri, yalıtım çeşitleri; ısı, su, yangın, ses (gürültü) ve titreşim yalıtımları, yalıtım malzemeleri ve bu malzemelerin fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri, yalıtım ile ilgili standart ve yönetmelikler, yalıtım işlerinde kullanılan araç ve ekipmanlar, yapılarda yalıtım uygulamaları, yüzeylerin yalıtıma hazırlanmasına ilişkin teknikler, yapıların değişik kısımlarında uygulanan yalıtım detayları, yalıtım uygulama örnekleri.

İNM-352 MESLEKİ BİLGİSAYAR (2+0) 2

İnşaat mühendisliğinde paket program kullanımı, sistem modellemesinde temel varsayımlar, perde-çerçeve sistemlerin modellenmesi, idealleştirmeler, matris yer değiştirme yöntemi ve sonlu elemanlar yöntemi (özet), düğüm noktası ve elemanlar, serbestlik dereceleri, kabuk ve çerçeve elemanlarda iç kuvvetler ve pozitif yönleri, SAP 2000 programının grafik ortamı, menülerin tarifi, yeni model oluşturmak veya mevcut modele ilaveler, uygulamalar.

İNM-354 SU GETİRME VE KANALİZASYON (2+0) 2

Genel esaslar, su temini ve çevre sağlığı sistemleri, su ihtiyacı ve su kaynakları, nüfus tahminleri, suların derlenmesi (kaptaj), memba sularının kaptajı, yeraltı suyu hidroliği, yeraltı sularının kaptajı, yüzeysel suların kaptajı, isale hatları, içme suyu hazneleri, içme suyu şebekeleri, kanalizasyon sistemleri, kanalların hidrolik hesabı, yağmursuyu kanallarının hesabı, yağmursuyu hazneleri, ters sifonlar ve dolusavaklar, birleşik sistem kanallarının hesabı.

İNM-356 DEPREM BİLİMİ (2+0) 2

Doğa ve depremler, deprem özellikleri ve çeşitleri, depremde ortaya çıkan sismik dalgalar ve yayılma mekanizmaları, deprem parametreleri, deprem büyüklüğü ve yoğunluğu, deprem yer hareketlerinin nedenleri, levha tektoniği ve fay çeşitleri, deprem büyüklüğü kavramları, yaygın deprem etkileri; yüzey yırtılması, oturma, sıvılaşma, yamaç hareketleri, depremden kaynaklanan yapısal hasarlar, yapılarda deprem etkilerinin azaltılmasına ilişkin önlemler.

İNM-358 YAPI DENETİMİ (2+0) 2

Yapı denetimi hakkında kanun, amaç-kapsam-tanımlar, yapı denetim kuruluşları ve görevleri, sorumluluklar ve yapılamayacak işler, yapı denetim komisyonu ve görevleri, yapı denetim hizmet sözleşmesi, ceza hükümleri, yapı denetim uygulama usul ve esasları yönetmeliği, yapı denetim kuruluşları ve laboratuvarların çalışma usul ve esasları.

İNM-410 YAPILARIN GÜÇLENDİRİLMESİ (2+0) 2

Güçlendirme, onarım ve rehabilitasyon kavramlarının anlatımı, yapıların güçlendirme veya onarımı öncesi değerlendirilmesi, yapı malzemeleri üzerinde yapılacak tahribatlı ve tahribatsız test tekniklerinin tanıtılması, yapıların onarım veya güçlendirme stratejileri hakkında bilgi verilmesi, yapıların farklı güçlendirme amaçlarına yönelik olarak tercih edilecek güçlendirme yönteminin seçimi, betonarme yapı ve elemanlarda oluşan yapısal veya yapısal olmayan çatlakların değerlendirilmesi, deprem yönetmeliği kapsamında yapıların karşılaması gereken performans seviyeleri, ulaşılmak istenen performans düzeyine ne tür bir güçlendirme yöntemi kullanılarak erişilebileceği.

İNM-412 KIYI YAPILARI (2+0) 2

Kıyı mühendisliği ve kapsamı, kıyı mühendisliği problemleri, dalgakıranlar, kıyı duvarları, kıyı perdeleri ve kaplamaları, mahmuzlar, limanlar ve liman içi yapıları, dalgaların genel özellikleri, düzensiz dalgalar, dalga yansıması ve kırılması.

İNM-414 ÇELİK YAPILAR-II (2+0) 2

Çelik yapıların özel bağlantıları, ızgaralar, endüstriyel yapılar, çok katlı çelik yapılar, yük ve direnç faktörü tasarımı, çelik yorgunluk, hafif çelik yapı.

İNM-416 TEMEL İNŞAATI-II (2+0) 2

Oturma analizlerinde ileri yöntemler, keson temeller, zeminlerin ankrajı, yanal zemin basınçlarının hesaplanmasında ileri yöntemler, zeminlerin iyileştirme yöntemleri, dinamik kazık formülleri, kazık yükleme deneylerinin yorumlanması, yanal yüklü kazıkların hesap yöntemleri, problemli (çöken, şişen) zeminler.

İNM-418 YAPI PROJELERİNİN PLANLANMASI (2+0) 2

Proje, proje kısıtları, proje yönetimi, proje yöneticisi ve özellikleri, proje yönetiminde organizasyon, proje yönetimi bileşenleri, projelerin planlanması, programlanması ve kontrolü, proje planlama teknikleri (Çubuk diyagramlar, CPM, PERT, vb.), kaynak (malzeme, işgücü, makine-ekipman ve para) planlaması, üretim planlanması.

İNM-420 DERİN TEMELLER (2+0) 2

Ayak temeller, kesonlar, kazık temeller; Kesonlar: Açık kesonlar, pnömatik kesonlar, yüzen kesonlar; kazık temel seçimini etkileyen faktörler, kazık temellerin sınıflandırılması, kazık temel taşıma gücü, malzeme özelliklerine göre kazıklar, imal şekline göre kazıklar, temel hataları. Kazıkların grup davranışı.

İNM-422 BETONUN DAYANIKLILIĞI (2+0) 2

Beton, betonda dayanıklılığın önemi, dayanım ile ilişkisi, betonun dayanıklılığını etkileyen faktörler, betonun dayanıklılığa göre tasarımı, betonun boşluk yapısı, boşluk ve su arasında ilişkiler, taşıma mekanizmaları, çevre etki dereceleri, kimyasal ve fiziksel etkiler, betonun donma-çözülme direnci, çatlak oluşumu, buz çözücü bileşikler, çiçeklenme olayı ve dayanıklılığa etkileri, dayanıklılığa karbonatlaşmanın etkisi, deniz suyunun etkisi, betonda alkali-agrega reaksiyonu, donatının korozyonu ve nedenleri, donatı korozyonuna karşı alınacak önlemler, atmosfer etkisi ve renk solması, biyolojik etki, dayanıklılık performans deneyleri, betonarme yapıların bakımı.

İNM-430 KARAYOLU PROJESİ (2+2) 3

Geçki araştırması: eşyükselti eğrili harita üzerinde geçki araştırması, geçki eksen hattının belirlenmesi, ekonomik karşılaştırma, kamulaştırma planının çıkarılması, geçki planının hazırlanması, yatay ve düşey kurp hesapları; koordinat hesapları, kurp elemanlarının hesabı, en ve boy kesit hesapları; boy kesitin hazırlanması, kırmızıçizginin geçirilmesi, en kesitler için gerekli işlemler, alanlar diyagramı: yarma, dolgu ve bileşik en kesitler, yarma ve dolgu hacim hesapları, hesap sonuçlarının projelendirilmesi: Sıfır hattı, koordinat sistemi, yatay kurplar, boy kesitler, düşey kurplar ve en kesitlerin çizimi.

İNM-432 SU YAPILARI PROJESİ (2+2) 3

Su yapıları projesi yapımına ilişkin standart ve yönetmelikler, su yapıları projesi hesap verilerinin oluşturulması, su yapıları sisteminin hesaplamaları, proje ve detaylarının çizimi.

İNM-434 ÇELİK YAPI PROJESİ (2+2) 3

Bir çelik yapının sabit yük, kar ve rüzgâr yüklerine göre statik hesabının yapılması; kesit ve birleşim hesaplarının yapılması; yapının stabilitesinin sağlanması ve gerekli detayların çizilmesi.

İNM-436 AHŞAP YAPI PROJESİ (2+2) 3

Ölü, hareketli, kar, rüzgâr ve deprem yükleri ve yük kombinasyonlarına göre yapısal analizin yapılması; kesit ve birleşim hesaplarının yapılması; detay çizim ve paftaların hazırlanması.

İNM-438 ÖLÇME BİLGİSİ PROJESİ (2+2) 3

Ölçme bilgisi projesi yapımına ilişkin standart ve yönetmelikler, hesap verilerinin oluşturulması, ölçme bilgisi projesi hesaplamaları; uzunluk, açı, nivelman, poligon vb. koordinat hesap sonuçlarının araziye uygulanması, ölçme bilgisi projesinin çizimi.

İNM-440 RESTORASYON PROJESİ (2+2) 3

Restorasyon projesi yapımına ilişkin standart, yönetmelik ve mevzuatlar, örnek bir tarihi yapı üzerinden restorasyon ihtiyacının olup olmadığının belirlenmesi çalışmaları, restorasyon ihtiyacı olan bir yapının röleve çalışmaları, malzeme ve taşıyıcı sistem analizi, bu iki grup çalışma için gerekli restorasyon işlerinin, malzemelerin ve işçiliklerin niteliklerinin belirlenmesi, restorasyon tekniğinin belirlenmesi (sağlamlaştırma, bütünleme, yenileme, ek yapımı, temizleme, taşıma vb.), restorasyon projenin çizilmesi.

İNM-442 YAPI YÖNETİM PROJESİ (2+2) 3

Proje, proje kısıtları, planlama, projelerin planlanması (Çubuk diyagramlar, CPM, vb.), bir betonarme ve/veya yığma yapı projesinin bilgisayar yazılımıyla planlanması, kaynak (malzeme, işgücü, makine-ekipman ve para) planlaması, üretim planlanması.

İNM-444 GEOTEKNİK PROJESİ (2+2) 3

Arazi ve laboratuvar verileri kullanılarak temel tasarımı yapılması, şev tasarımı yapılması, sıvılaşma riskinin hesaplanması, afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkındaki yönetmelikte bulunan zemin sınıflandırma sistemine göre zeminlerin sınıflandırılması ve bina türü yapılar için zemin etütleri, duvarı tasarımı yapılması, donatılı zemin tasarımı yapılması, zemin iyileştirme çalışmaları, yanal zemin basınçları tasarım ve analizleri, iksa ve istinat yapıları analiz ve tasarımları, kazıkların analiz ve tasarımları.

İNM-446 GÜÇLENDİRME PROJESİ (2+2) 3

Hasarlı yapının tespiti. Yapıya özel güçlendirme yöntemlerinin belirlenmesi. Yapı deplasman ve performans düzeyinin yeterli düzeye ulaştırılması. Güçlendirme projelerinin hazırlanması.

RES-153 FOTOĞRAF-I (2+0) 2

Temel Renkli Fotoğraf Bilgileri: Işık ve renk, ışığın fiziksel özellikleri ve renkli duyarlıklara etkisi, farklı ışık kaynakları, doğal ve yapay ışık, aydınlatma biçimleri, film ve pozlandırma, boyutlar, duyarkat farklılıkları, pozlandırma ve poz ölçüm sistemleri; Çekim amaçlarına göre araç ve gereçler: Dış çekim, doğa-belgesel, spor fotoğrafçılığı, düşük ışık fotoğrafları, reprodüksiyon ve yakın plan çekim teknikleri.

RES-217 ESTETİK-I (2+0) 2

Bu derste sanat felsefesi ve estetik teorileri tartışılmaktadır. Öncelikle genel olarak sanat, felsefe ve bilimin birbiriyle ilişkisi irdelenmektedir. Ardından, tarihsel olarak estetiğin kendisine açtığı alanda ele aldığı “sanat,” “sanatçı,” “sanat yapıtı,” “estetik deneyim,” “güzel sanatlar” gibi olguların yanı sıra bilişsel, siyasi, ahlaki ve ekonomik alanlarla ilişkisi çevresinde irdelenmektedir. Bunun yanısıra, estetiğin, sanat alanından gündelik hayatın estetiğine varıncaya kadar değerlendirmeye aldığı alanlar açıklanmaktadır. Bu ilk birikimin ardından, kronolojik olarak Antik Yunan’dan Moderniteye kadar olan felsefi metinler “sanat yapıtı,” “sanatçı,” “güzel,” “estetik,” “yaratıcılık” “üretim,” “mimesis,” “katharsis” vb. kavramları irdeleme yönleriyle ele alınmaktadır.

MZ-213 GELENEKSEL TÜRK HALK MÜZİĞİ (2+0) 2

Türk halk müziği tarihi, türkü kavramı, halk müziği türleri, yöresel halk müziği örnekleri, halk çalgıları tarihi, yapısal özellikler, kullanım alanları.

TİD-203 TÜRK İŞARET DİLİ (2+0) 2

İşitme engelli bireylerin iletişim yolu olan işaret dili eğitimi ile işitme engeli olan ve/veya onlarla iletişim kurmak isteyen tüm öğrencilerin toplumdaki iletişim olanaklarını arttırma, bu dili sosyal yaşamda gereken iletişimi sağlayabilecek düzeyde kullanılabilme, Türk İşaret Dilinin alfabesini, temel işaretlerini, söz varlığını, söz dizimi ve dil bilgisi özelliklerini ayırt etme.